ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

دختر جان کری و داماد ایران اش (عکس)

دختر جان کری و داماد ایران اش (عکس)

القدس العربی نوشت اقدام جان کری وزیر خارجه آمریکا در به کار بردن عبارت خلیج فارس ممکن است به ایرانی بودن دامادش ربط داشته باشد.

 

دختر جان کری و داماد ایران اش (عکس)

دختر جان کری و داماد ایران اش (عکس)


مطالب داغ چند روز گذشته