ربات های ساخته شده احساساتی را ببینید!

مجموعه : علمی
ربات های ساخته شده احساساتی را ببینید!

ربات هایی كه پاسخگوی عواطف انسانی هستند و می توان با آنها درد و دل كرد.!!!

پژوهشگران دانشگاه لینكلن نوعی ربات خاص طراحی كرده اند، رباتی كه شخصیت دارد، آنها معتقدند نسل بعدی ربات ها، ربات های احساستی اند، ربات هایی كه پاسخگوی عواطف انسانی است، می توان با آنها درد و دل كرد.

 

 
منبع: مشرق

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته