ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا
 
زیباترین نمایش احساسات با عکس هایی که تماشا می کنید تقدیم به کاربران عزیز ناز وب

نمایش احساسات با عکس های زیبا

تاریخ را کنار بگذار …
جغرافیـــــــــا مهمتر است
.
.
.
.
.
.
تو کجـــــــایی ؟

 

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا


روی کره زمین چه چیز میتواند مجلل تر از یک صندلی راحتی، یک کتاب و یک فنجان چای باشد!
 

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا


رسیدن آداب دارد.
وقتی رسیدی باید بمانی،
باید بسازی
باید مدام یادت باشد که چه قدر زجر کشیدی تا رسیدی
که آرزویت بوده برسی …
وقتی رسیدی باید حواست باشد
تمام نشوی!

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

آدم که عاشق شد , گرما نمیفهمد
آدم که عاشق شد , من من ,نمیفهمد
طوفان نمیفهمد , سرما نمیفهمد
چیزی نمیفهمد , اصلا نمیفهمد !

علیرضا آذر

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

 


عزیزکم
من که نمرده ام
سفره دلت را باز کن
قول میدهم
اگر برای آوردن خنده روی لبهایت
کاری از دستم برنیامد
چهار زانو بنشینم
و تا آخرین لقمه
غمهایت را نوش جان کنم
چند نخ سیگار هم رویش

سالار ملکی
 

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

از آن همه عشق
شماره ایی ماند
یعنی فقط چند عدد!
تازه چند تا صفر هم
میانشان دلبری می کنند!
این را گفتم تا بدانی
نیت کرده ام آنها را برای ابد
پاک کنم از این گوشی !
فقط باید کمی
خودم را
جمع و جور کنم!
البته اگر این
سیم کارت لعنتی
مثل صد بار
قبل!
تو را گوشه ای
قایم نکرده باشد!

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

خدایا …

    

من چیزی نمیبینم
آینده پنهان است

ولی آسوده ام ،
چون تو را می بینم

و تو همه چیز را …
 

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

 


سرما همه چیز را به هم نزدیک می کند …

    

گاهی حرف های تو از دهان من بیرون می آیند …
گاهی دست های من از جیب های تو …

روزبه سوهانی
 

 

نمایش احساسات با عکس های زیبا

    نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

    نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

    نمایش احساسات با عکس های زیبا

    نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

نمایش احساسات با عکس های زیبا

 


مطالب داغ چند روز گذشته