باور نمی کنی این تصویر چی می تونه باشه!!

مجموعه : علمی
باور نمی کنی این تصویر چی می تونه باشه!!
 
باور نمی کنی این تصویر چی می تونه باشه

 
 

باور نمی کنی این تصویر چی می تونه باشه!!
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

بله … تصویر بالا یکی از تارهای موی مسواک زیر میکورسکوپ الکترونی دنیای متفاوتی با ظاهر یک تار موی مسواک دارد!!

باور نمی کنی این تصویر چی می تونه باشه!!

 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته