ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

جنجال ملکه زیبایی شدن پیرزن 104 ساله! عکس

جنجال ملکه زیبایی شدن پیرزن 104 ساله! عکس

 

دو تصویر زیر مربوط به یک پیرزن 104 ساله در شهر سان سالوادور می باشد که به عنوان ملکه زیبای شهروندان قدیمی انتخاب شده است و به همین دلیل شهرت زیادی پیدا کرده است.

 

 

جنجال ملکه زیبایی شدن پیرزن 104 ساله! عکس

جنجال ملکه زیبایی شدن پیرزن 104 ساله! عکس


مطالب داغ چند روز گذشته