ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

معادل کلمات کامپیوتر، کادر و هیتر در فرهنگ فارسی

مجموعه : دانستنی ها
معادل کلمات کامپیوتر، کادر و هیتر در فرهنگ فارسی
معادل کلمات کامپیوتر، کادر و هیتر در فرهنگ فارسی
گاهی کاربرد زیاد معادل کلمه لاتین سبب می شود که آن کلمه در بین مردم رواج پیدا کند و گاهی به کار نرفتن آن سرنوشت دیگری را برای کلمه رقم می زند. سرنوشتی که چندان دلچسب فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیست. درست حدس زده اید واژه در بین مردم به کار نمی رود و تنها در بین لغات فرهنگستان جا باز می کند. فکر می کنم این مسئله سرنوشت چندان خوشایندی نباشد. اما سرنوشت معادلهای کلمات « کامپیوتر » ، « کادر » و « هیتر » به کجا رسید.
1-«کامپیوتر»، معادل رایانه را برای آن انتخاب کرده اند که از ترکیب کلمه «رای »، «ان » جمع و «ها»ی تصغیر ساخته شده است و بر مفهوم کلمه «کامپیوتر » دلالت می کند کاربرد زیاد معادل آن سبب شد تا در بین مردم رواج پیدا کند هرچند هنوز هم تعدادی کلمه « کامپیوتر» را به کار می برند.البته نمی توان از نظر دور داشت که تلفظ کلمه « کامپیوتر » با تلفظ آن در زبان انگلیسی متفاوت است و در صورتیکه تلفظ فارسی آن به انگلیسی زبان گفته شود وی مقصود گوینده را نمی یابد.
2-«کادر»، معادل « پایوران » جایگزین این کلمه شده است و این معادل در زبان فارسی به کارنمی رود این کلمه از ترکیب «پای » ، پسوند « ور » و « ان » ساخته شده است پسوند این کلمه ، پسوندی قدیمی است که در کلمه ای چون « پیله ور » نیز دیده می شود. کاربرد « پای » در این کلمه اشتباه نیست کاربرد این جزء در کلمه با کاربرد آن در کلماتی چون « پای آبراه » نیز دیده می شود. با وجود تمام این نکات این کلمه با استقبال عموم مواجه نشد و این مسئله شاید به مانوس نبودن کلمه با زبان امروز بازمی گردد.
3-«هیتر»، کلمه ای است که معادل آن تنها به دلیل به کارنرفتن زیاد آن مغفول مانده است و کلمه «اجاقک» را جایگزین آن کرده اند این کلمه از ترکیب اسم و کاف تصغیر ساخته شده است در نحوه ساخت آن ایرادی دیده نمی شود به دلیل آنکه کلمه بر اساس قوانین ساخت کلمه در زبان فارسی ساخته شده است . شاید انبوه کلماتی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی ساخته شده و از نظر مردم چندان خوشایند نبوده به دلیل آنکه آن را زیبا نمی دانستند سبب شده تا مردم به سراغ کلمات جدید فرهنگستان یا حتی قدیمی آن نروند.

مطالب داغ چند روز گذشته