آموزش بازی جالب گردو بازی (پسرانه)

آموزش بازی جالب گردو بازی (پسرانه)

این بازی به صورت گروهی وپسرانه است ودر فضای باز انجام می شود هریك از بازیكنان بر اساس قرار قبلی در حالیكه تعدادی گردو در دست دارند با قرار دادن دو یا سه عدد گردو روی هم یعنی به تعداد افراد بازی كن گردو در كنار هم قرار می دهند

نوع بازی : پسرانه و به صورت گروهی كه به سه روش انجام می شد
زمان بازی :تابستان وایام نوروز
مكان بازی : فضای باز


شرح بازی:
این بازی به صورت گروهی وپسرانه است ودر فضای باز انجام می شود هریك از بازیكنان بر اساس قرار قبلی در حالیكه تعدادی گردو در دست دارند با قرار دادن دو یا سه عدد گردو روی هم یعنی به تعداد افراد بازی كن گردو در كنار هم قرار می دهند لازم به ذكر است هریك از بازیكنان یك عد د گردوبزرگتر از گردوهای چیده شده در میدان بازی كه اصطلا حا به آن شقه (shage)می نامند جهت ضربه زدن به گردو های چیده شده در دست دارند شروع كننده بازی كه در فاصله 4 الی 5 متری مكان قرار گرفتن گردو ها ایستاده است با شیر خط كردن تعیین گردیده بازی  را با نشانه گرفتن با شقه ای كه در دست دارد شروع می كنند.

اگر توا نست  گردو ها را با ضربه زدن ازداخل دایره ای  كه گردو ها چیده شده خارج كند تمامی گردو ها را تصاحب می كند یعنی برنده تمامی گردو ها می شود و افراد بازیكن مجددا گردو خودشان را داخل مكان بازی می چینند در این مرحله برنده بازی علاوه بر گردوی كه همراه با  دیگر بازی كنان داخل میدان بازی قرار می داد  یك جفت بیشتر از دیگر بازیكنان در مته (math) مكان بازی می چیند در این مرحله نیز برنده بازی ،آغاز كننده بازی است در هر مرحله از بازی تعداد ی از گردوها در مكان بازی باقی می ماند ونفرات بعدی بترتیب بازی را ادامه می دهند.

بازیكنان بخاطر هیجان بخشیدن بازی در هر دوره از بازی سعی می كنند تعد اد جفت های گردو را بیشتر كنند بدین ترتیب بازی ادامه پیدا می كند.در پایان بازی هریك از بازیكنانی كه بیشترین گردو را بدست آورندآن فرد  برنده بازی است .


مطالب داغ چند روز گذشته
CoverBoy CoverGirl پسر دختر نمای فضای مجازی / تصاویر
CoverBoy CoverGirl پسر دختر نمای فضای مجازی / تصاویر
مشاهده بیشتر