ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +( تصاویر)

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +( تصاویر)

اجساد آدم هایی که در این حادثه مدفون شده بودند حالا تبدیل به جاذبه ای برای گردشگران شده است.

 

شهر باستانی پمپئی در ایتالیای امروزی بر اثر یک حادثه ناگوار تبدیل به قبرستانی از انسان ها شد. در حادثه ی فروان آتشفشان کوه وزوو این شهر زیر 4 تا 6 متر گدازه های آتشفشانی و به مدت 1500 سال مدفون شد.

در سال 1599 به صورت اتفاقی کشف شد و با جستجو های انجام شده اکنون تبدیل به موزه ای برای میلیون ها گردشگر ایتالیایی شده است. اجساد آدم هایی که در این حادثه مدفون شده بودند حالا تبدیل به جاذبه ای برای گردشگران شده است.

 

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +( تصاویر)

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +( تصاویر)

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +( تصاویر)

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +( تصاویر)

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +( تصاویر)

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +( تصاویر)

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +( تصاویر)

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +( تصاویر)

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +( تصاویر)

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +( تصاویر)


مطالب داغ چند روز گذشته