جملات الهام بخش فارسی انگلیسی

جملات الهام بخش فارسی انگلیسی

خواندنی و زیباترین جملات الهام بخش فارسی و انگلیسی 

 

One song can spark a moment
یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد

One flower can wake the dream
یک گل می تواند بهار را بیاورد

One tree can start a forest
یک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشد

One bird can herald spring
یک پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد

One smile begins a friendship
یک لبخند می تواند سرآغاز یک دوستی باشد

One handclasp lifts a soul
یک دست دادن روح انسان را بزرگ می کند

One star can guide a ship at sea
یک ستاره می تواند کشتی را در دریا راهنمایی کند

One word can frame the goal
یک سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص کند

One vote can change a nation
یک رای می تواند سرنوشت یک ملت را عوض کنند

One sunbeam lights a room
یک پرتو کوچک آفتاب میتواند اتاقی را روشن کند

One candle wipes out darkness
یک شمع می تواند تاریکی را از میان ببرد

One laugh will conquer gloom
یک خنده می تواند افسردگی را محو کند

One hope will raise our spirits
یک امید روحیه را بالا می برد

One touch can show you care
یک دست دادن نگرانی شما را مشخص می کند

One voice can speak with wisdom
یک سخن می تواند دانش شما را افزایش دهد

One heart can know what’s true
یک قلب می تواند حقیقت را تشخیص دهد

One life can make a difference
یک زندگی می تواند متفاوت باشد

You see, it’s up to you
شما میبینی پس تصمیم با شماست


a
مطالب داغ چند روز گذشته