فرشتگان

تعبیر خواب مدفوع

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب مدفوع

کامل ترین تعبیر خواب در سایت ناز وب: در این پست با خواندن تعبیر خواب ادرار و مدفوع در خواب پاسخ خود را دریافت کنید.

 

 

تعبیر خواب مدفوع از دید ابن سیرین

دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و دیدن مدفوع در خواب خوب است.

دیدن پهن اسب و گاو در خواب دلیل بر مال و نعمت فراوان است و هرچه بیشتر باشد دلیل بر نعمت افزون تر است.

 

تعبیر خواب مدفوع انسان مال حرام است.

 

اگر مدفوع در بسترش کند تعبیر خواب این است که قسمتی از مال خود را به همسرش می دهد.

 

تعبیر خواب پنهان کردن مدفوع این است که مال خود را پنهان می کند

 

تعبیر خواب مدفوع از دید کرمانی

تعبیر خواب خوردن مدفوع مردم خوردن مال حرام است.

اگر ببیند مدفوع خود را در جای ناشناسی می اندازد پولش را در جای بیهوده خرج می کند.

اگر بدنش به مدفوع آلوده شود مرتکب گناهی می شود.

اگر در خواب ببیند اسهال گرفته تعبیرش اسراف مال است.

اگر در خواب ببیند از شکمش نجاست بیرون می آید دلیلش رنج از پادشاه است

 

 

تعبیر خواب مدفوع از دید مجلسی رحمه الله علیه

دیدن غایط و مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب را از همه غم ها و رنج ها می رهاند و قرضش ادا شود.در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد.  مدفوع کردن از غم رها شدن است

 

تعبیر خواب مدفوع از دید حضرت دانیال ع

دیدن پلیدی و مدفوع آدمی در خواب دلیل بر مال حرام است و مدفوع و تاپاله چارپایان نیز دلیل بر مال حرام است ولی سرگین درندگان مالی است که با ظلم و ستم بدست می اید.

 

تعبیر خواب مدفوع از دید جابر مغربی

پلیدی(مدفوع) که از ادم جدا شود تعبیرش این است که مالی را از دست می دهد.

 

اگر ببیند در خواب در میان مدفوع راه می رود یا در راه یا خانه غرق در مدفوع است از پادشاه وبه او رنجی می رسد.

 

اگر ببیند روی مدفوع پا گذاشت و افتاد و بدنش الوده شد اگر در جایگاهی پست و ناپسند بود از حاکم و والی به او رنج و ازاری وارد می شود.

 

 

تعبیر خواب مدفوع از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن مدفوع و اسهال در خواب اگر در جایگاه آن باشد دلیل بر 4 چیز است:

مال حرام-گشایش و آسانی در کار-خرج کردن پول برای عیال و خانواده-برطرف شدن اندوه و غم.

 

همچنین دیدن مدفوع حیوانات در خواب دلیل بر گنج و ثروت است

 

 

تعبیر خواب مدفوع از دید خالد بن علی بن محد العنبری

اگر کسی ببیند که در حال مدفوع کردن در انظار عمومی ست باید از اعمالی که مایه آبروریزی است دست بردارد.

 

اگر ببیند در خواب در بستری در حال مدفوع کردن است زنش را طلاق داده و به بیماری بلند مدتی گرفتار می شود.

 

تعبیر دیدن بدن نجس هم آلوده شدن به جرم و گناه است

 

تعبیر خواب مدفوع از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب مدفوع دلیلی بر پول و گرایش به پوچ گرایی است

تعبیر مدفوع نوزاد روی تخت این است که امتیاز بزرگی نصیبتان میشود

تعبیر خواب مدفوع حیوانات این است که  منفعت های بزرگ براحتی نصیب شما می شود

تعبیر خواب هر نوع مدفوع این است که هدیه ای با ارزش دریافت می کنید


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان