ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

تعبیر خواب عطسه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب عطسه

تعبیر خواب عطسه

 

وب سایت نازوب، عطسه کردن در بیداری برای بدن و سلامتی ما بسیار مفید است خوشا به حال کسانی که زیاد عطسه می کنند اما آیا در خواب عطسه کردن همانند بیداری فواید و خواص دارد یا نه !! در ادامه این بخش خواندنی به تعبیر خواب عطسه می پردازیم.

 

 

محمد بن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند كه عطسه كرد و الحمدلله گفت، دلیل است كه از بزرگی حاجتش روا شود. اگر بیننده خواب بیمار بود، دلیل كه محتاج به طبیب نباشد. اگر بیند كه سه نوبت عطسه داد نیك بود. اگر بیند كه عطسه بسیار داد، دلیل كه مرادش به دشواری برآید.

 

 

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند كه چون عطسه داد از بینی او خون روان گردید، دلیل است كه در حق او، سخنی زشت گویند و اگر بیند كه چون عطسه داد، جنبنده از بینی او بیرون آمد، دلیل است كه حق تعالی او را فرزندی دهد.

 

 

جابر مغربی گوید :

دیدن عطسه دادن در خواب، دلیل بر مالی است كه آسان بدست آید.

 

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی ولی در خواب نیز می تواندهم این تحریک باشدو هم یک رویای صرف. گاه اتفاق می افتد که در حالت خواب جریان هوای سرد بینی شما را تحریک می کند و ناگهان عطسه می زنید.

 

واقعا عطسه می زنید اما صبح عطسه زدن را به یاد نمی آورید و فقط می گوئید دیشب در خواب دیدم که عطسه کردم. این هیچ تعبیری ندارد. اما اگر در خواب ببینید عطسه می زنید و عطسه شما مقدمه و موخره ای هم دارد دارای تعبیر می شود. فرضا شما عطسه می زنید و بنا بر عقیده ای که داریم به شما می گوید(صبر آمد. نرو) این رویا دارای تعبیر می شود.

 

یا مثلا می خواهید کاری بکنید یکی عطسه می زند، کسی می گوید صبر آمد و دوباره همان شخص می گوید جهد آمد حالا برو عطسه در خواب رفع حاجت است. اگر ببینید یکی دو عطسه کردیدحاجتتان روا می شود ولی معبران نوشته اند عطسه زیاد و مکرر در خواب خوب نیست.

 

 

کار بیننده خواب سخت و دشوار می گردد و مردم درباره او سخن می گویند. به هر حال دیدن عطسه زدن در خواب بد نیست. رفع نیاز است. ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب یک عطسه زد و خدا را سپاس گفت خوب است. اگر دو عطسه زد محتاج طبیب می شود و اگر سه عطسه زد باز هم خوب است و عطسه زیادخوب نیست.

 

 

 

معبران دیگر نیز عقایدی در همین زمینه دارند و من چون عطسه را صرفا یک واکنش فیزیکی می دانم معتقد به تعبیر خاصی برای آن نیستم.

 

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ عطسه كردن در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت از خبرهایی مطلع می شوید ، و نقشه هایتان را تغییر می دهید .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران عطسه می كنند ، نشانة آن است كه ملاقات با برخی از مردم برایتان ملال آور خواهد شد .

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

مطالب داغ چند روز گذشته