فرشتگان

تعبیر خواب حشره در گوش لب بینی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حشره در گوش لب بینی

تعبیر خواب حشره در گوش لب بینی

 

 لوک اویتنهاو می گوید

حشرات دیدن ضرر نیش خوردن از حشرات دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

 

آنلی بیتون می گوید

۱ـ دیدن حشرات در خواب ، علامت بیماری مسری است 

 

تعبیرگری میگوید

اگر در خواب ببینی مگس در گوش تو رفته است، تعبیر درد یا افتادن گوش

 

 

حشرات موذی از جمله جانورانی هستند که در بیداری باعث آزار و اذیت می گردند. تعبیر دیدن حشرات در خواب بسته به نوع محلی که وارد می شوند مانند بینی، گوش و یا روی لب متفاوت است.

 

تعبیر خواب حشرات موذی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن حشرات موذی هنگام خزیدن در خواب، علامت آن است که خود را از شر بیماری و دردسرهای فراوان زندگی خلاص خواهید کرد.

 

تعبیر دیدن خوب حشره روی لب در خواب

مطیعی تهرانی: اگر ببینید روی لب هایتان حشره ای زشت هست که موجب وحشت خودتان بشود سخنی فتنه انگیز خواهید گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا می کنید همین حالت است اگر حشره ای زشت و گزنده روی لب های کسی دیگر ببینید.

 

تعبیر خواب حشره در گوش لب بینی

 

تعبیر خواب حشره در بینی

مطیعی تهرانی:

چنان چه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می فرماید.

 

اگر ببینیم پشه ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما می شود

 

 

تعبیر خواب گزیده شدن توسط حشره

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید حشره ای شما را می گزد، نشانه آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد.
اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است، نشانه آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد.

 

 

لیلا برایت:

اگر خواب ببینید که پشه شما را گزیده، یعنی دشمنی به شما آسیب می رساند.

 

تعبیر خواب پشه
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر دیدیم پشه یا پشه ها ما را می گزند نشان آن است که کسی یا کسانی درباره ما بد می گویند یا بد قضاوت می کنند چه در گفتار خود صدیق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگویند.

 

اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کردیم که پشه ای دم گوش ما پرواز می کند یا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسی سعایت می کند و عمل او موجب ناراحتی می شود.

اگر پشه ای را کشتید دشمنی ضعیف را از خود دور کرده اید.

 

لیلا برایت می گوید:

دیدن پشه در خواب، بیانگر آن است موضوعی موجب ناراحتی شما می گردد.

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پشه در خواب، نشانه آن است که بیهوده سعی می کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید.

اگر خواب ببینید پشه ها را می کشید، نشانه آن است که خانواده ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت.

 

برترین مطالب مرتبط

 

تعبیر خواب حرف (گ) از معبران مشهور

تعبیر خواب حرف ح

عجیب ترین حشره های دنیا (تصاویر)

خارج شدن حشرات گزنده از داخل گوش + (عکس)


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان