فرشتگان

تعبیر خواب میوه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه

 

نازوب در این بخش به تعبیر خواب کلی میوه می پردازد و در بخش دیگر به تعبیر خواب انواع میوه پرداخته ایم می توانید در قسمت سرچ وب سایت نازوب یا دسته تعبیر خواب در بخش سرگرمی به تعبیر خواب های خود به راحتی دستیابی داشته باشید. با ما همراه باشید

 

تعبیر کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر خواب هر میوه به درخت آن برمی‌گردد، یعنی اگر تعبیر درخت آن خوب باشد تعبیر آن میوه نیز خوب است، یا اگر بد باشد تعبیر میوه نیز بد می‌باشد [برای دیدن تعبیر هر درختی می‌توان به قسمت درخت مراجعه کرد

.

میوۀ بهشتی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی «رضوان» مقداری از میوه‌های بهشتی به تو می‌دهد، تعبیرش این است که به زودی از دنیا خواهی رفت.
اگر کسی از میوه‌های بهشت به کسی بدهد، یـعـنـی آن شخص از علم او بهره‌مند می‌شود.

اگر ببینی از میوه‌های بهشت برداشته‌ای یا کسی به تو داده و خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای علم و دانش کسب می‌کنی و روش دین را میفهمی، ولی سودی برای تو نخواهد داشت.

 

انواع میوه
● میوۀ آبدار و شیرین:

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن میوۀ آبدار و شیرین، سود و منفعت می‌باشد.

 

● میوۀ زرد:

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر همۀ چیزهای زرد مثل میوه‌های زرد رنگ و… درد و بیماری می‌باشد، طوری که اگر ببینی خوردنی زرد می‌خوری، تعبیرش بیماری و رنج و اندوه می‌باشد [البته باید دقت شود که منظور، اکثر چیزهای زرد رنگ بوده است، زیرا در تعبیرهای مختلف مشاهده می‌کنیم که چیزهایی مثل میوۀ به با وجودی که زرد رنگ می‌باشند تعبیر خوبی دارند].

 

● میوۀ ترش:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر میوه‌های ترش، غم و اندوه می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر خوردن چیزهای ترش، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد، مخصوصاًً میوه‌های ترش (دفع بلا و گرفتاری).

 

● میوۀ نارسیده و کال:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر میوه‌های نارسیده و کال، مال حرام می‌باشد [همچنین مراجعه شود به قسمت “مزۀ تلخ” یا قسمت “مزۀ ترش”].

 

تعبیرهای مرتبط : گلابی – انار – انجیر – انگور – به – شاه توت – خیار – زردآلو – آلو – شفتالو – زیتون – سیب – شاه بلوط – نارنج – ترنج در بخش تعبیر خواب دسته سرگرمی مراجعه و یا در وب سایت سرچ کنید.

 

 

چیدن میوه

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از درختها میوه جمع می‌کنی، تعبیرش این است که نسل و فرزندان تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از درختی میوه چیده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

 

 اگر در خواب ببینی روی درختی رفته‌ای و از میوۀ آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن صاحب مال و اموال می‌شوی یا سخنی میشنوی که باعث شادی و خوشحالی تو می‌شود (مگر درختانی مثل زردآلو که تعبیر آن‌ها خوب نمی‌باشد).

 

تعبیرهای مرتبط : روی درخت بودن – میوه باغ

 

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی وارد بیشه‌ای شده که سرسبز بوده و اطراف آن درختان میوه‌دار وجود دارد (مخصوصاًً اینکه در بیداری نیز فصل آن میوه‌ها باشد) و ببینی که از آن میوه‌ها می‌خوری، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی که اصل و نسب او به مردم بیابانشین برمی‌گردد، یا «کنیزکی» را به خدمت می‌گیری که افراد بیابانشین او را بزرگ کرده‌اند و از آن زن خیر و منفعت می‌بینی .

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی حضرت محمد (ص) میوۀ آبدار یا خشک به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن علم و حکمت به دست می‌آوری.

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی میوه از روی درخت، کنار تو افتاده است، یـعـنـی بدون رنج و سختی مال و اموال به دست می‌آوری.

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر دیدن میوه‌فروشی که میوۀ خوشمزه می‌فروشد، ضرر و زیان می‌باشد.

 

برترین مطالب مرتبط

 

تعبیر خواب باغ و بستان

تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب حرف د

احکام تعبیر خواب در ایام ماه

تعبیر خواب شاه توت


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان