فرشتگان

تعبیر خواب عورت

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب عورت

تعبیر خواب عورت

 

عورت چیست؟

عورت واژه‌ای عربی است و در زبان عربی، به هر چیز آسیب‌پذیر که مورد نگرانی است اطلاق می‌شود.

در فرهنگ اسلامی، به نقاطی از بدن انسان که پوشش آن در برابر نامحرم ضروری است، عورت می‌گویند. حدود عورت، در مذاهب مختلف اسلامی متفاوت است.

 

عورت مرد، بنا به اعتقاد علمای اهل سنت، از ناف تا زانو را در بر می‌گیردو به اعتقاد شیعیان تنها شامل بخش خصوصی بدن می‌شود.

 

بنا به اعتقاد مالک بن انس، سفیان ثوری، جعفر صادق، تمام بدن زن جز چهره و کف دست‌ها عورت محسوب می‌شود. ابوحنیفه معتقد است که پای زن نیز تا مچ عورت محسوب نمی‌شود.

 

احمد بن حنبل معتقد است که تمام بدن زن بدون استثناء عورت است و باید در برابر نامحرم پوشیده بشود.

 

بعضی از علمای سلفی معاصر چون شیخ ابن عثیمین، شیخ عبدالعزیز بن باز، یوسف بن حکیم، عبدالکریم قلعاد، صدای زن را نیز عورت می‌دانند و معتقدند که شنیدن صدای زن توسط نامحرم حرام است.

 

 

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر خواب برهنگی و معلوم بودن عورت، رنج و سختی و رسوائی می‌باشد، ولی اگر عورت پوشیده باشد، تعبیرش برای مرد درستکار و صالح، خوب است، ولی برای شخص «فاسق»، بد می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر در خواب ببینی عورت تو معلوم و ظاهر شده و مردم آن را می‌بینند، تعبیرش این است که راز تو فاش می‌شود.
اگر ببینی عورت خود را پوشاندی، یـعـنـی راز تو مخفی و پوشیده می‌ماند.

 

اگر ببینی عورت تو ظاهر شده ولی زود آن را پوشاندی و کسی آن را ندید، یـعـنـی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر بدهکار هستی بدهی خود را پرداخت می‌نمایی، یا چنانچه دچار ترس و بیم شده‌ای، ایمن می‌شوی .

 

موی عورت

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی به زهار [ناحیۀ پایین تر از شکم که موی زائد در آن می روید] خودت نگاه می‌کنی و فکر کردی که هرگز از ابتدا موئی در آنجا نبوده است،

تعبیرش این است که کار تو به مشکل برمی‌خورد و متوقف می‌شود. اگر ببینی در زهار تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی به خاطر زن‌ها دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر زنی ببیند از داخل فرج او مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانش دچار غم و اندوه می‌شود [دقت کن که گفته شده از داخل فرج مو در آید!… که به طور طبیعی از فرج مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می کند].

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بر روی آلت مردی [کیر] تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی [دقت کن که گفته شده روی آلت مو درآید!… که به طور طبیعی مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می‌کند].

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی موی اطراف عورت خودت را با تیغ زده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت می‌رسی، ولی نتراشیدن آن‌ها تعبیرش ناجوانمردی و بی‌مروتی است.

اگر در خواب ببینی عورت تو درد می‌کند، تعبیرش این است که به فساد و گناه گرایش پیدا می‌کنی .

 

مطالب پیشنهادی

 

تعبیر خواب زن عریان و لخت بودن

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن

تعبیر خواب واژن، دستگاه تناسلی زنان

حکم خوردن آلت تناسلی مرد از نظر مراجع تقلید


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان