لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

تعبیر خواب سینه یا پستان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب سینه یا پستان

تعبیر خواب سینه یا پستان

 

تعبیر خواب کامل پستان یا سینه، سایت نازوب، اگر شما پستان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پستان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پستان را مطالعه نمایید و متوجه شوید پستان در خواب چه تعبیری دارد.

 

تعبیر خواب سینه یا پستان

پستان

درخواب دختر است و آن چه در پستان بيند، از زيادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران كند.

اگر بيند از پستانش شير روان شد، دليل كه بر دخترش نعمت و روزي فراخ شود و مال حلال يابد.

اگر بيند بدل شير از پستانش خون روان شده بود، دلي كه مال حرام يابد.

اگر بيند كه پستان او بيش از اندازه فرود آويخته بود، دليل كه دختري يابد.

اگر مردي بيند در پستان او شير جمع شده بود،

اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آيد.

اگر زن دارد غني شود. اگر اين خواب را عجوزه بيند، دليل است بر درويشي وي.

اگر زن جوان اين خواب را بيند، دليل كه عمرش دراز است.

اگر دختري بيند، دليل كه در خوردي بميرد.

 

 

– محمد بن سیرین
اگر مردي بيند كه پستان مردي مي مكد، دليل كه بيمار شود.

اگر زنش آبستن بود، پسر آورد.

اگر زن بيند كه از پستان ميخورد، دليل كه كار دنيا بر وي بسته شود.

 

تعبیر خواب سینه یا پستان

 

 

– اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی
ستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وي. اگر زني بيند پستان او بريده است، دليل كه دختري بميرد. اگر مردي بيند كه بريده است، زنش بميرد.

اگر زني بيند در زير پستان، پستاني ديگر برآمد، دليل كه دختر آورد. اگر بيند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دليل كه احوال فرزندانش نيكو است، يا دختر را به شوهر دهد.

اگر بيند از هر دو پستان خود شير مي خورد، دليل است كه او را غم و ملامت رسد. اگر بيند از پستان وي شير به شكم او مي شد، دليل او رازياني رسد.

اگر بيند كه يك پستان بسوخت، دليل كه دخترش را شغلي افتد از پادشاهي. اگر بيندبر مالش زيادت شود، ليكن با مردمان ملامت است.اگر زني بيند كه او را پستان آويخته بودند، دليل كه از حرام پسري آورد.

 

– جابر مغربی
ديدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران – امام جعفر صادق علیه السلام

 

 

تعبیر خواب پستان از دید امام جعفر صادق ع

دیدن پستان در خواب ، هفت چیز است

علم وحکمت – سخاوت – ایمان – کفر – حکمت – مرگ – بُخل

 

تعبیر خواب پستان از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب فراخ شدن پستان ، درست شدن کارها است

تعبیر خواب کوچک شدن پستان ، خلل در دین است

تعبیر خواب خطی سبز بر پستان ، کرامت خدا است

تعبیر خواب خطی سیاه بر پستان ، مرگ بی شهامت است

 

تعبیر خواب پستان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن مو بر پستان ، وام دار شدن است

تعبیر خواب برداشتن مو از پستان ، پرداختن وام است

تعبیر خواب گرفتن پستان ، مشکل دینی است

 

تعبیر خواب سینه یا پستان

 

تعبیر خواب پستان از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب تنگ شدن پستان ، دلتنگی است

تعبیر خواب گرفتگی پستان به طوری که نتوانیم حرف بزنیم ، رسیدن غم است

تعبیر خواب ورزیده شدن پستان ، نعمت و روزی است

تعبیر خواب پستان های آویخته ، تحمل غم و اندوه است

تعبیر خواب زنی که سینه اش صاف شده ، غم از طرف فرزند و اطرافیان است.

 

جذاب ترین مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب زن عریان و لخت بودن

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن

چرا مردان به سینه زنان علاقه دارند

آموزش اندازه گیری سایز سینه و سوتین خانم ها

بهترین روش برای بزرگ شدن سینه ها

زنی که با جراحی احمقانه خود یک سینه به خود اضافه کرد! + عکسبرچسبها:

بیوگرافی هنرمندان