لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

تعبیر خواب مار / انواع مار رنگی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب مار / انواع مار رنگی

تعبیر خواب مار / انواع مار رنگی

 

خواب و رویا دیدن برای هر فردی رخ میدهد گاه رویاهای ما برگرفته از دغدغه های روزانه است و افکار پریشان که مسلما خواب هیچ تعبیری ندارد اما گاهی در عین داشتن آرامش و فکر راحت خواب های آشفته می بینیم که در این خصوص باید تعبیر خواب خودتان را بدانید در این بخش از سایت تفریحی ناز وب به تعبیر مار در خواب می پردازیم با ما همراه باشید.

 

 

تعبیر خواب مار چیست؟

تعبیر خواب مار و انواع مارهای رنگی بطور بسیار متفاوتی تعبیر گردیده است بعضی از معبران مار را به دشمن پنهان تعبیر کرده اند و بعضی از معبران به مال و غنیمت بسیار.

 

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب مار، دشمن پنهان می‌باشد. اگر ببینی در خانه مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه می‌باشد، ولی اگر مار را در صحرا ببینی، تعبیرش دشمنی بیگانه است.

 

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای مار عبارت‌اند از:

دشمن مخفی
زندگانی
سلامتی
پادشاهی
سپه ‌سالاری
کامیابی
زن
خواسته و مراد
پسر
سیل

 

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برخی نوشته‌اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می‌گیرد که در افسانه‌ها گفته‌اند و خوانده‌ایم که دفائن و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیر خاک و ویرانه‌های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی‌ها حراست و پاسداری می‌کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.

 

این موجود دل فریب می‌تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را نیکو ندانسته‌اند.

 

 

چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آن‌ها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار.
اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

 

 

علامه مجلسی (ره) گوید:

دیدن مار را در خواب قرض و وام می‌داند

 

 

تعبیر خواب مارهای رنگی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

مار سبز

اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار می‌باشد.

مار زرد

اگر مار زرد ببینی، دشمن تو زرد چهره و شبیه آدم‌های مریض می‌باشد.

مار قرمز

اگر مار قرمز ببینی، یـعـنـی دشمن تو خوش‌گذران می‌باشد.

مار سیاه

اگر مارهای سیاه ببینی، تعبیرش دشمنان فراوان می‌باشد.

مار سفید

اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.

 

 

تعبیر خواب جنگ با مار

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، به این معنی است که با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد، اگر مار بر تو غلبه کرد، دشمن بر تو غلبه می‌کند، ولی اگر تو بر مار غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که تو بر دشمن غالب و پیروز می‌شوی.
اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، مال و اموال دشمن را مصرف خواهی کرد.

 

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مار از تو فرار می‌کند، تعبیرش ضعف دشمن می‌باشد.

 

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی ماری را گرفته‌ای ولی به تو صدمه نرسیده است، بزرگی و عظمت به دست می‌آوری و بر دشمن غلبه می‌کنی و به خواسته و مقصود خودت خواهی رسید.

 

 

تعبیر خواب خارج شدن مار از بدن

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا آلت تناسلی مردانه یا مقعد تو ماری بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود.
اگر ببینی مار وارد مقعد تو شده است، دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

 

 

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی از آلت مردانه تو مار بیرون آمده است، صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
اگر ببینی از پیشانی تو مار بیرون می‌آید، دچار رنج و سختی می‌شوی.

 

 

تعبیر خواب گوشت مار و مار مرده

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی است.
اگر ببینی ماری مرده است، آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود.

 

 

تعبیر دیدن مار بزرگ در خواب

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب مار بزرگ، دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد.
اگر ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.
اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی.
اگر ببینی مار بزرگ را کشتی و از گوشت آن خوردی، دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.

 

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مار بزرگ تو را بلعیده است، احتمال دارد دشمن تو را به هلاکت برساند.
اگر ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای که رام و فرمانبردار می‌باشد، دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری می‌کند و امور تو منظم و رو به راه می‌شود.

 

 

تعبیر خواب مار به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 

مار: وجود موانع به هر شکل و نوعی

مار چند سر: جذبه
تبدیل به مار شدن: عدم احترام
گرفتن آن: وسوسه
اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده
نیش خوردن از مار: از بین رفتن آرامش در خانواده
ماری که خود را کش و قوس می‌دهد: شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست
کشتن آن: پیروزی در مقابل دشمن
مار افعی: اطراف شما پر از آدم‌های یاوه گوست
گرفتن افعی: شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت
نیش خوردن از افعی: بدبختی

 

 

تام جت ویندو

مار درخواب، نخست نشانگر غریزه جنسی است و ازسوی دیگر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه‌ها شود.
اگر در خواب بببند که ماری به دور بدنش پیچیده، تعبیر آن است که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است.
اگر ببیند ماری دمش را به دهان برده است، نشانگر میل به مقاربت و همخوابکی است.
اگر ببیند که ماری اورا بلعید، نشانگر عمری است که از خواب بین می‌گذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش
ناراحت است.

اگر ببیند ماری به دور چوبی جنبره زده است، نشانگر شفا، تولد مجدد و شادابی است.
اگر در خواب ماری را در چمنزار ببیند، نشانگر بی وفایی، افسوس خوردن و تهمت است.

 

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید.
دیدن مار، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است.
اگر خواب ببینید مارها در هم می‌لولند، نشانه آن است که از کشمکش‌های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد.
کشتن مار در خواب، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد.

 

اگر خواب ببینید از روی مارها راه می‌روید، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد. افراد خود خواه می‌کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند.
اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد.

 

اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علف‌های سرسبز به سوی شما می‌آید و از کنار شما می‌گذرد و جایی ناپدید می‌شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می‌شود، و به سمت شما می‌آید و هر چقدر که نزدیک‌تر می‌شود، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر به نظر می‌رسد، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می‌گردد، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می‌شود. اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می‌یابد.

 

 

اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می‌آورد، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند.
خرید و فروش مار در خواب، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود، سیاستمدارانه با آن‌ها رفتار می‌کنید.
اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می‌شود، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می‌کند.
اگر خواب ببینید مارها به شکل‌های غیر عادی مبدل می‌گردند، نشانه آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می‌گردد.

 

اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند، نشانه آن است که نا آگاهانه به یکی از دوستان خود، صدمه ای می‌زنید.
دیدن مارهای کوچک در خواب، نشانه آن است که کسانی را دوست می‌پندارید و از آنان پذیرایی می‌کنید که می‌کوشند شما را پنهانی بدنام سازند، و موفقیت‌های روز افزون شما را نابود بسازند.

اگر خواب ببینید بچه‌ها با مار بازی می‌کنند، نشانه آن است که نمی‌توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید.

 

اگر زنی خواب ببیند بچه ای، مار پشت سر او می‌گذارد و صدای فس فس مار را می‌شنود، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می‌سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند. بعداً پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است.
اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است، نشانه آن است که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت. اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد.

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب حرف م

تعبیر خواب مرده یا میت

تعبیر خواب مرده


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
صاحب عجیب ترین خانه ایران (عکس)
صاحب عجیب ترین خانه ایران (عکس)
مشاهده بیشتر