لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

تعبیر خواب استخر، حوض و شنا کردن | نازوب مرجع تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب استخر، حوض و شنا کردن | نازوب مرجع تعبیر خواب

دیدن حوض، استخر یا شنا کردن یکی از رایج ترین خوابهایی است که افراد در خواب و رویا می بینند. در ادامه نگاهی داریم به تعبیر معبران در خصوص استخر،حوض و شنا کردن.

 

استخر تجسمی از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند.دیدن استخر در خواب بیانگر چگونگی تقسیم یک تجربه با سایر مردم یا همراهی با دیگران است.

 

تصویر استخر شنا در رویا به روابط متقابل شما با دیگران و به خصوص جنبه‌های عاطفی آن که بر ما سایه می‌افکند اشاره دارد در ادامه با تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید تا به دیگر معانی دیدن اسخر بپردازیم.

 

تعبیر خواب استخر، حوض و شنا کردن | نازوب مرجع تعبیر خواب

 

تعبیر خواب استخر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند. استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی کند مگر آبی که درون آن هست و برای روشن شدن این نکته باید به کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا کدورت و تیرگی آب درون استخر بازگوینده خوابی است که شما دیده اید.

 

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:

تعبیر خواب استخر چهار چیز است

اول – مردم با منفعت

دوم- مردی ثروتمند

سوم- جمع کردن مال

چهارم- عالم بزرگ

 

 

لوک اویتنهاو می گوید:

تعبیر خواب استخر پر آب زلال ، سود و خوشی است
تعبیر خواب استخر پر از ماهی ، نشانه اتفاقات مهم و خوب است
تعبیر خواب رفتن به استخر ، سلامتی است
تعبیر خواب دیدن استخر عمیق ، خوب است و کم عمق هم در سطحی پایین تر خب است
تعبیر خواب استخر با آب کثیف و لجن ، غم و اندوه است

 

تعبیر خواب استخر، حوض و شنا کردن | نازوب مرجع تعبیر خواب

 

 

آنلی بیتون می گوید:

۱- تعبیر خواب استخر ، ثابت ماندن شانس و اقبال شماست

۲- تعبیر خواب دیدن استخر با آب گل آلود ، مشاجرات خانوادگی است

 

 

جابر مغربی می گوید:

تعبیر خواب خوردن آب استخر مال یافتن از مرد ثروتمندی است

 

 

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی میگوید:

۱- تعبیر خواب بدن و لباسش را در استخر شستن ، توبه کردن اهل بیتش از گناه است

۲- تعبیر خواب لباس در استخر شستن و چرک زیر آب ظاهر شود ، به علم کار نکردن و به بدی مشهور شدن است

 

 

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

تعبیر خواب وضو گرفتن از استخر آب ، رهایی از غم و اندوه است

تعبیر خواب آب خوردن از استخر، رزق و روزی است

 

 

تعبیر خواب حوض

 

 

تعبیر خواب استخر، حوض و شنا کردن | نازوب مرجع تعبیر خواب

 

اصل حوض در خواب علم ودانش است. اگر بيند خويشتن با آب حوض همي شست، دليل كه توفيق يابد و ازگناه و عصيان باز ايستد.

اگر ديد همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دليل كه عمر خود به سلامت گذراند و مالش زياد شود. اگر اهل علم است علمش زياد شود.

 

– محمد بن سیرین
اگر بيند تن و جامه خود به حوض مي شست، دليل كه اهل بيتش توبه كنند وسيرت نيك و راه دين جويند.

اگر بيند جامه خود به حوض بشست و پليدي ازجامه در زير آب ظاهر گشت، دليل كه به علم كار نكند و به بدي در ميان خلق مشهور شود.

اگر بيند كنار حوض سبز رسته بود، دليل كه از علم خود منفعت يابد و مردم نيز از علم او منفعت يابند، خاصه كه حوض مِلك او باشد.

اگر بيند حوض ملك او نبود و از آنِ مسلمين بود زياده و نقصان آن حوض به علماي آن ديار باز گردد يا به كسي كه در آن شهر حاكم بود.

 

اگر بيند آب حوض تيره و تلخ بود، دليل بر غم و اندوه كند.

 

– اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی
اگر بيند آب حوض همي خورد مال يابد از مردي توانگر و عاقبت كارش نيك است و مال يابد به قدر بزرگي حوض. – جابر مغربی
ديدن حوض در خواب بر چهار وجه است.

 

اول: مردم با منفعت. دوم: مردي توانگر. سوم: مال جمع كرده. چهارم: عالمي كه از وي علم و نفع حاصل كنند.

 

 

تعبیر خواب استخر خالی

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب استخری خالی دیدید که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می‌شوید.

اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می‌شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می‌دهید از آلودگی پاک می‌شوید و به نوشته ابن سیرین از گناهی توبه می‌کنید.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب وب سایت نازوب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف ا مراجعه نمایید.

 

تعبیر خواب شنا کردن

در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

 

تعبیر خواب استخر، حوض و شنا کردن | نازوب مرجع تعبیر خواب

 

بن سیرین می گوید:

اگر کسی ببیند در استخر با آب صاف و روشن شنا می کند، عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید
اگر کسی ببیند در استخر با آب کدر و تاریک شنا میکند، نشانه غم و اندوه است
اگر کسی ببیند کنار استخر سبزه روییده و باغچه ای پر از گل وجود داشت کاری می کنید که سود آن عاید دیگران می شود.

 

 

لوک اویتنهاو می گوید:

تعبیر خواب شنا کردن در استخر ، به سلامتی و ثروت می رسید

 

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بِمُرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

 

جابرمغربی گوید:

اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.

اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد.

اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

 

شیرجه‌ زدن‌ در خواب ‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید. آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌.

بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب ‌ را به‌ این‌ شکل‌ تعبیر کرد که‌ شما در حال‌ کند و کاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید.

فروید معتقد بود که‌ شیرجه‌زدن‌ در خواب ‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد.

 

 

لوک اویتنهاو می گوید:

شنا کردن: زندگی بی دغدغه
در آبهای کدر: مانع
غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
شنا کردن در آبهای با جریان تند: کاری جسورانه
تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها

کسی که در آب زلال شنا میکند سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند

که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است.

او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
شنا کردن زنان و مردان در استخری عجیب ! عکس
شنا کردن زنان و مردان در استخری عجیب ! عکس
مشاهده بیشتر