چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

تعبیر خواب غذای شور،تلخ و شیرین/ تعبیر نمک

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب غذای شور،تلخ و شیرین/ تعبیر نمک

تعبیر خواب دیدن یکی از مهم ترین کارهایی است که هر کس پس از بیدار شدن به سراغ آن میرود گاهی چیزهایی در خواب می بینیم که نه در واقعیت است و نه تعبیری برای آن گنجانده شده.

پس به هر خواب و رویایی اهمیت ندهید. به طور کلی خواب دیدنی وقتی مختصر باشد و علامت یا نشانه ای خاص در خواب ببینید آن خواب دارای تعبیر است.

 

The dream interpretation is one of the most important things that everyone goes after waking up to, sometimes we see things in the dream that are not in reality, and not an explanation for it.

 

مثلا خواب نمک و غذای شور در خواب یا غذای تلخ یک تعبیر جامع و کلی دارد که در ادامه این بخش از تعبیر خواب وبسایت ناز وب به آن می پردازیم

 

تعبیر خواب غذای شور،تلخ و شیرین/ تعبیر نمک

 

For example, salt and salt saltiness in a dream or a bitter food is a comprehensive and universal interpretation, which is followed by this section of the dream interpretation of the cute Web site.

 

تعبیر خواب نمک

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب نمک، پول می‌باشد ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش خصومت و دشمنی است.
اگر ببینی نمک سفید داری پول نقد به دست می‌آوری.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب نمک ببینید، به این معنا است که در موقعیت مناسبی قرار گرفته‌اید. نمک پاشیدن در خواب، به معنای آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن نمک در خواب، نشانه قرار گرفتن در محیط‌هایی نامساعد است.
اگر دختری خواب ببیند نمک می‌خورد، نشانه آن است که نامزد او دل به دختری زیباتر خواهد سپرد.

 

تعبیر خواب غذای شور،تلخ و شیرین/ تعبیر نمک

 

تعبیر خواب نمک به گوشت زدن
آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید به گوشت نمک می‌زنید، نشانه آن است که بدهکاری و تنگ دستی شما را بستوه خواهد آورد.
اگر در خواب مشاهده کنید که به گوشت نمک می‌زنید، علامت آن است که دچار مشکل می‌شوید. نمک خوردن در خواب، علامت شکست و ناامیدی می‌باشد.

اینک تعبیر خواب انواع طعم های غذا در خواب به چه صورت است؟

تعبیر خوردن غذا در حالت کلی نیکو و بسیار خوب است ولی این نکته را بایستی در نظر بگیرید که طعم و مزه غذا چگونه بوده تا بتوان تفاسیر بهتر و کامل‌تری را برای تعبیر خواب غذا خوردن بیان کرد.

تعبیر خواب غذا

 

تعبیر خواب غذای شور،تلخ و شیرین/ تعبیر نمک

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر مثبت و منفی می‌گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
اگر غذایی که پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می‌شود.. روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم و مأکول باشد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خوردن: در آمد خوب
غذاهای ناشناخته: از بین رفتن شادی‌ها
غذاهای بیمزه: بیماری
دیدن آدم‌های که غذا می‌خورند: دعوت خواهید شد
غذای سوخته: اخبار ناخوشایند

 

تعبیر خواب غذای ترش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر غذا ترش باشد غم می‌آورد.

دانیال نبی: هر طعام که ترش بود، دلیل بیماری است.

 

تعبیر خواب غذای شیرین

دانیال نبی: طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است.

ابراهیم کرمانی: خورش چون به طعم شیرین بود، دلیل بر خرمی و شادی کند.

تعبیر خواب غذای شور،تلخ و شیرین/ تعبیر نمک در خواب

تعبیر خواب خوردن غذای تلخ و شور

ابن سیرین: اگر بیند که خورش تلخ و ناخوش خورد، دلیل بر درویشی و بیچارگی کند.

ابراهیم کرمانی: چون غذا به طعم ترش و ناخوش و تلخ و شور بود، دلیل بر رنج و اندوه کند.

مطیعی تهرانی:

چنانچه تلخ باشد تلخ کامی و شکست است. اگر غذائی که می‌خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین تعبیر را دارد یعنی گرفتار تلخ کامی می‌شوید.
اگر از آن غذا بخورید شور باشد گرفتار ندامت یا خشم می‌شوید.

 

 

تعبیر خواب غذا با بوی خوش و ناخوش
محمدبن سیرین گوید: هر خوردنی که بوی خوش دارد به خواب دیدن نیکی است. اگر ناخوش بود، دلیل بر شر و بدی کند و سیر و پیاز در خواب، دلیل بر غم و اندوه کند و تباهی حال وی و گویند که، دلیل بر مال حرام کند و در آن راحت و خیر نباشد.

 

تعبیر خواب غذای شور،تلخ و شیرین/ تعبیر نمک

 

تعبیر خواب غذا خوردن در محل‌های مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

محل صرف غذا هم اثر می‌گذارد. برای غذا تعابیر گفته شده قطعی است.

اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

اگر محل صرف غذا در خانه یک دوست باشد در شهر یا محلی مشابه به پول می‌رسید که تأمین دارید و احساس آرامش می‌کنید که این را البته خود بیننده بهتر می‌تواند تشخیص دهد.
اگر دیدید که در آشپزخانه غذا صرف می‌کنید به وسیله همسرتان پولی به دست می‌آورید.

 

تعبیر خواب غذای شور،تلخ و شیرین/ تعبیر نمک در خواب

Sleepy, bitter and sweet food / salt interpretation

 

تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب میمون، موش و خرگوش

تعبیر خواب تمام حیوانات | از سلطان جنگل تا

تعبیر خواب زن عریان و لخت بودنبرچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
16 میوه لوکس و عجیب و غریب همراه با تصاویر
16 میوه لوکس و عجیب و غریب همراه با تصاویر
مشاهده بیشتر