لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

تعبیر خواب ابر و ابرهای رنگی! تعبیر خواب آسمان و باران. به طور کلی ابر توده‌ای از قطرات بسیار ریز آب است که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل می‌شود و زیباترین و شاعرانه ترین لحظات روی زمین را بوجود می آورد! اینک این منبع زیبای آسمان و باران در خواب چه تعبیری دارد؟ در ادامه با این بخش از تعبیر خواب وبسایت ناز وب همراه باشید.

 

Interpretation of cloud dream and clouds! The interpretation of the sky and the rain. In general, a massive cloud of droplets of very fine water, formed in the lower and middle classes of the atmosphere, creates the most beautiful and poetic moments on Earth!

تعبیر خواب ابر و ابرهای رنگی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

 

ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود.
حکمت
ریاست
پادشاهی
رحمت
پرهیزکاری
عذاب
قحطی
بلا
فتنه

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که ابر را در هوا همی راند، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد.

اگر این خواب را پادشاه بیند، دلیل که در ولایت خویش، رسولان و صاحب خیران فرستد.

اگر بیند که ابر را از هوا بگرفت و به زمین آورد، دلیل است کارش نیکو شود و بزرگی یابد و علم حاصل کند.

اگر بیند که ابر بر سر وی سایه همی کرد، دلیل که در آن سال خیر و نعمت بسیار یابد.

اگر بیند که از ابر، جامه در دوخته بود و پوشیده بود، دلیل کند که چندان علم حاصل کند که کس را نبود.

اگر بیند که ابر همه جهان بپوشید و هیچ باران نبود، دلیل بد بود.

 

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده‌اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.

اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می‌شود و یا مالی بدست می‌آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می‌شود.

چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می‌شود و از جایی سود می‌برید که انتظارش را ندارید. ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

 

What does this beautiful source of sky and rain in sleep mean right now? Continue with this section of the cute dream website.

 

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

 

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید، خورشید پرتو افشانی می‌کند، علامت آن است که پس از کشیدن سختی‌ها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می‌درخشند، نشانه آن است که لذت‌هایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد.

 

تعبیر خواب خوردن ابر

جابر مغربی گوید: اگر بیند که ابر را می‌خورد، دلیل است معیشت او از حکمت بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ابر را جمع کرد یا برداشت و بخورد، دلیل است که میان حکیمان ممتاز شود و در دانش یگانه گردد.

 

تعبیر خواب ابرهای رنگی

حضرت دانیال گوید: ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر یک تعبیر بخصوص است.

اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید، دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد.

اگر بیند که در زیر ابر زرد بود، دلیل که بیمار شود و بعضی از معبران گفته‌اند:

زنی خواهد و از وی رنج و غم و اندوه کشد. اگر بیند که در زیر ابر سرخ بود، دلیل که بر محنت و بلاگرفتار شود، زیرا که خدای عزوجل به هر قومی که عذاب فرستادی، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدی.

اگر بیند که بر فراز ابر سبز، راست بایستد، دلیل که به قدر آن، فرمانروائی یابد.

اگر بیند که ابر بر سر وی می‌گذشت، دلیل که او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد، صحبت افتد و مرادش از وی حاصل شود.

 

تعبیر خواب ابر سیاه باران زا

جابر مغربی گوید: اگر بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جائی گسترده بود، دلیل بر خشم و عذاب حق تعالی بود در آن دیار. پس هر چه آن ابر را نزدیک‌تر بیند، عذاب حق تعالی نزدیک‌تر بود.

اسماعیل بن اشعث گوید: ابر سیاه به خواب، دلیل بیم و ترس و سختی بود و ابر باران برکت و خیر و فراخی بود و نیز غم و اندوه بود. و اما آن ابر که از کنار دریا آرند، که به تازی آن را سفیح خوانند، دیدن وی در
خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است، علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد.

 

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

 

ابر سرخ رنگ

اگر ببيند زير ابر سرخ ايستاده است ، به رنج و بلا گرفتار مي شود و محنت مي بيند ، دليل اين تعبير آنست که خداوند اقوام مغضوب را با فرستادن ابر سرخ به عذاب بشارت مي داد.
اگر خود را بر ابر سبز ايستاده ببيند ، به اندازه اي که ايستاد فرمانروايي خواهد کرد.
اگر ببيند ابر از فراز سرش گذشت ، با شخصي ارجمند و خوش نام معشرت مي کند به منظوري که اين آشنايي دارد مي رسد.

سایه ابر

اگر ببیند ابر بر او سایه انداخته است، در آن سال خیر و برکت و نعمت فراوان بر او می‌رسد .
اگر ببیند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد، تعبیر آن کسب علم و فضل فراوان است به آن اندازه که هیچکس را یارای برابری با او نباشد .
اگر ببیند سراسر عالم را ابر بی باران پوشاند، خواب خوش طالعی نیست و تعبیر نیکویی ندارد.

 

ابر همراه رعد و برق

اگر بارعد و برق بیند، این عذاب‌ها سخت تر بود، اگر با برق صاعقه بیند، عذاب سخت تر بود.
اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است، دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و تاریکی.

تعبیر خواب ابر بارانی
جابر مغربی گوید: اگر با ابر باران بیند، دلیل بر رحمت و خیرات کند. اگر بیند که از ابر باران همی خورد، دلیل است که به قدر آن وی را رحمت و نیکوئی رسد.

اگر با ابر باران و رعد سخت بود، دلیل بر ترس از ادعای پدر و مادر یا از ادعای مسلمانان بود. اگر بارعد و برق بیند، این عذاب‌ها سخت تر بود، اگر با برق صاعقه بیند، عذاب سخت تر بود.

اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است، دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و تاریکی.

 

تعبیر خواب آسمان

 

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

 

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب آسمان دیده است، می فرمایند:

اگر فردی خود را در آسمان اول دید، اجل وی نزدیک شده است.
اگر خود را در آسمان دوم ببیند، علم و دانش کسب می کند.
اگر خود را در آسمان سوم دید، در امور دنیوی عزت و موفقیت پیدا می کند.
اگر خود را در آسمان چهارم دید، به پادشاه نزدیک و مقرب می شود.
اگر خود را در آسمان پنجم دید، هیبت، ترس و بیم می یابد.
اگر خود را در آسمان ششم دید، به خوشبختی و نیکی نائل می شود.
اگر ببیند که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و از کنار او عبور کردند، درهای علم و حکمت به روی وی گشوده می شود.

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

 

امام صادق (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب آسمان دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند آسمان به رنگ سبز بود در آن سرزمین خیر، صلاح و امنیت خواهد بود.
اگر ببیند آسمان سفید بود، در آنجا رنج و بیماری خواهد بود.
اگر آسمان سرخ بود، جنگ و خونریزی می شود.
اگر آسمان سیاه بود، بلا و فتنه ی عظیم پیش می آید.
اگر ببیند آسمان روشن تر از آن است که بود، خداوند به او روشنی و نورانیت کامل در دین عطا می فرماید.
اگر ببیند مقابل او درب آسمان باز شد، درب خیر و روزی به روی وی باز می شود و عالم و حکیم می گردد و بوسیله ی او روزی فراوانی به مردم می رسد.
اگر آسمان را می پرستید، بی دین و گمراه می شود.

 

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب ابر دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ابر مشاهده کند تعبیرش بر شش وجه است:

اگر فردی خود را در زیر ابر سفید بارنده ببیند، خدای متعال به او علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علم و حکمت او بهره مند می شوند.

اگر مردی خود را در زیر ابر زرد ببیند بیمار می شود، و بعضی از تعبیر کنندگان می گویند زنی می گیرد که موجب غم و رنج او می شود.

اگر فردی ببیند در زیر ابر سرخ قرار داشت، به محنت و بلا گرفتار می شود. زیرا خداوند به هر قومی عذاب می فرستاد ابتدا ابر سرخ بالای سر آنها ظاهر می شد.

اگر فردی ببیند بالای ابر سبز راست ایستاد، به اندازه ی آن فرمانروایی می کند.

اگر فردی ببیند ابر از بالای سر او گذشت با شخصی بزرگ و خوشنام معاشرت پیدا می کند و به منظورش نائل می شود.

 

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

 

تعبیر خواب باران

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی.

عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت: باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد.

تعبیر خواب باران حضرت امام جعفر صادق (ع)
ديدن باران درخواب بر دوازده وجه است.

اول: رحمت.

دوم: بركت.

سوم: فرياد خواستن.

چهارم: رنج و بيماري.

پنجم: بلا.

ششم: كارزار.

هفتم: خون ريختن.

هشتم: فتنه.

نهم: قحط.

دهم: امان يافتن.

يازدهم: كفر.

دوازدهم: دروغ.

 

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

 

تعبیر خواب باران يوسف نبي

ديدن باران ايمني و فراخي بود
تعبیر خواب باران حضرت دانيال

باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب ديدن باران به وقت خويش نيكوتر است به وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد.

اما اگر آن باران خاص است، چنانكه بر يك جا باران سخت مي باريد و جز آنجا جاي ديگر نباريد اين چنين، دليل كند بر رنج و بيماري بر اهل آن موضع و سختي كه به ايشان رسد. اگر بيند كه باران آهسته مي باريد، دليل كند بر خير و منفعت اهل آن موضع.

اگربيند كه اول سال يا اول ماه باران باريد، دليل كند كه در آن سال يا در آن ماه فراخي و نعمت زياد پيدا شود. اگر بيند كه باران تيره و سخت بود كه مي باريد، دليل كند بر بيماري كه در آن هلاك شود.

 

Dream of clouds, sky and rain / Dream interpretation of colorful clouds

تعبیر خواب باران محمدبن سيرين

اگر بديد كه باران سخت نه به وقت خويش مي باريد، دليل است كه در آن ديار، لشكر رنج و بلا رسد و اگر بيند كه با آب باران مسح مي كرد، دليل كه از ترس و بيم ايمن شود.

اگر بيند كه باران بر سر وي مي باريد، دليل بود كه به سفر رود و با سود و منفعت بازآيد.اگر بيند كه باران بر سر مردمان چون طوفان مي باريد، دليل بود كه در آن ديار مرگ مفاجات پديد آيد.

اگر بيند كه از هر قطره باران آواز همي آيد، دليل است عزت و جاه او زياد شود. اگربيند باران عظيم مي باريد، چنانكه جوي ها از آن روان شد و زياني بدو نرسيد

دليل كه پادشاه تعصب كند وشر وي از خود بازدارد و اگر بيند از آن جوي ها نتوانست گذشت، دليل كه شر پادشاه از خود دفع سازد.

اگر بيند كه آب از هوا همي آيد. به كردار باران، دليل است كه عذاب حق تعالي و بيماري در آن موضع پديد آيد.

تعبیر خواب باران ابراهيم كرماني

اگر بيند به جاي باران انگبين همي باريد، دليل كه نعمت و غنيمت در آن ديار بسيار باشد و هر چيز كه بيند كه از آسمان مي باريد تاويلش از جنس آن چيز بود.

اگر بيند كه آب باران صاف و روشن بود، دليل كه بر قدر آن خير و راحت بدو رسد. اگر بيند كه آب باران تيره و ناخوش بود، دليل كه بر قدر آن رنج و بيماري كشد.

 

تعبیر خواب باران منوچهر مطيعي تهراني

باران در بيداري و در زندگي روزمره ما موجب خير و برکت و نعمات الهي است. در خواب نيز چنين حالتي دارد مگر در چند مورد استثنائي.

عده اي از معبران سنتي عقيده دارند باران در خواب غم است. خانم ايتانوس يوناني عقيده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببينيد زير باران ايستاده ايم.

باران ملايم و دلپذير در خواب ما مخصوصا اگر در فصلي باشد که انتظارش را داريم بسيار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتي است. مشاهده باريدن باران نيکو است مشروط بر اين که باران همه جا فرو بريزد.

 

اگر در خواب ببينيد که مثلا پشت پنجره ايستاده ايد و مي بينيد که باران مي بارد و در همه جا يکسان فرو مي ريزد بسيار خوب است ولي اگر در همين حالت ببينيد که فقط در خانه شما باران مي بارد و بام و در خانه هاي ديگر خشک است خوب نيست زيرا اين باران اختصاصي در هر حالتي باشد از آمدن يک اندوه و غصه خبر مي دهد. در اين موقعيت که باران فقط در خانه شما مي بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشيد.

 

ابن سيرين مي گويد

اگر بيننده خواب ببيند که باران در اول سال يا اول ماه مي بارد در آن سال يا آن ماه نعمت فراوان مي شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران تند و سيل آسا باشد خوب نيست.

باران با دانه ها و قطرات درشت به طوري که در خواب احساس کنيد به صورت و سر شما مي خورد از يک حادثه بد خبر مي دهد مخصوصا روي سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد ميمون ندانسته اند.

 

همين طور است اگر بيننده خواب ببيند که باران مي بارد اما رنگ قطرات آن تيره است يا اصولا رنگ طبيعي ندارد اين باران از بيماري بيننده خواب خبر مي دهد و چنان چه شما ايستاده باشيد و ديگري را دست خوش چنين باراني ببينيد آن شخص بيمار مي شود و اگر آن شخص که زير باران است مجهول باشد يکي از نزديکان شما طعمه بيماري مي شود.

مشاهده باران بي وقت نيز در خواب نيکو نيست. مثلا در گرماي قلب الاسد که نزديک کولر يا در فضاي آزاد و روي پشت بام و در پشه بند خوابيده ايد ببينيد باران مي بارد.

اين خواب به شما خبر از غمي مي دهد که بيشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببينيد که باران روي محله يا شهر مي ريزد.

 

اگر در خواب ببينيد که باران مي بارد و شما با آب باران( از ناودان يا آبي که در گودال هاي زمين جمع شده) دست و روي خود را مي شوئيد بسيار خوب است و شما را از سعادتي نزديک مطلع مي کند.

از اين خوب تر آن است که در خواب ببينيد با آب باران وضو مي گيريد. معبران اسلامي نوشته اند که گيرنده وضو با آب باران به زيارت حج مي رود يا به زيارت اعتاب مقدس توفيق مي يابد اما به طور کلي دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ايمني است و رهائي و نجات از نگراني و ياس و چنان چه از آن بنوشيد دين خويش را مي پردازيد.

 

اگر در خواب ببينيد باران طوري به شدت و به حدت مي بارد که رهگذران و مردم از بيم آن مي گريزند و سر پناه مي جويند دليل بر آن است که براي آن مردم حادثه اي غير قابل پيش بيني اتفاق مي افتد.

اگر باران طوري مي بارد که سر و روي و لباس و کفش شما را خيس مي کند به سفر مي رويد و از اين سفر سودي عايدتان مي گردد.

اگر در خواب بينيد که باران مي بارد و شما صداي ريزش آن را مي شنويد و از شنيدن آن خوشتان مي آيد و لذت مي بريد صاحب عنوان و شهرت و آوازه مي شويد و چنان چه از شنيدن صداي آن خوشتان نيايد خواب بي اثر است و بي تفاوت.

Dream of clouds, sky and rain / Dream interpretation of colorful clouds

 

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

 

تعبیر خواب باران لوک اويتنهاو

باران : استفاده ، سود

بوران : بهبودي در اوضاع

باران و آفتاب با هم : يک تحول خوشايند اتفاق خواهد افتاد.

 

تعبیر خواب باران آنلي بيتون

۱ـ اگر خواب ببينيد هنگام بارندگي در خيابان هستيد ، علامت آن است كه از تفريح و گردش لذت خواهيد برد و خوشبختي در خانة شما را خواهد كوبيد .
۲ـ اگر خواب ببينيد از دل ابرهايي تيره باران مي بارد ، علامت آن است كه نسبت به انجام و ظايف خود نوميد و دلسرد خواهيد شد .
۳ـ اگر خواب ببينيد در آغاز بارندگي مي كوشيد به زير سر پناهي برويد تا خيس نشويد، نشانة‌آن است كه در طراحي و به ثمر رساندن نقشه هايتان كامياب خواهيد شد.

 

۴ـ اگر خواب ببينيد از پنجره اي به قطرات باران نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پيروز خواهيد شد .
۵ـ شنيدن صداي ضربه هاي باران بر سقف ، علامت آن است كه از شادماني و نشاط خانوادگي لذت خواهيد برد و همچنين در كسب ثروتي اندك موفق خواهيد شد .
۶ـ اگر خواب ببينيد هنگام بارندگي از سقف خانه آبي زلال چكه مي كند ، علامت آن است كه به دام لذتي نامشروع خواهيد افتاد . اما اگر چكه هاي آب گل آلود باشد ، نشانة آن است كه تغيير و تحولي در زندگي شما روي خواهد داد .
۷ـ اگر خواب ببينيد هنگام گوش سپردن به صداي باران از ناتمام گذاشتن و ظيفه اي تأسف مي خوريد ، علامت آن است كه از چيزي لذت خواهيد برد كه باعث زيان رساندن به ديگران خواهد شد .

 

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

 

۸ـ اگر خواب ببينيد باران بر ديگران فرو مي بارد ، علامت آن است كه دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد .
۹ـ اگر دختري خواب ببيند زير باران به خيابان مي رود و لباس او خيس و كثيف مي شود ، علامت آن است كه با بي احتياطي تسليم لذتي احمقانه مي شود و براي همين عمل مورد سوء ظن دوستان قرار مي گيرد .
۱۰ـ اگر خواب ببينيد باران بر حيوانات مزرعه اي فرو مي بارد ، علامت آن است كه از محيطهاي اجتماعي ، كه در آن قرار خواهيد گرفت ، دلسرد و نوميد خواهيد شد .
۱۱ـ ديدن طوفان به همراه باران در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادث تلخ است.

 

تعبیر خواب ابر، آسمان و باران/ تعبیر خواب ابرهای رنگی

Dream of clouds, sky and rain / Dream interpretation of colorful clouds

 

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب حرف ( ا ) به نقل از معبران مشهور

تعبیر خواب رعد و برق

تعبیر خواب تاریکی


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
پای وحشتناک یک دختر 13 ساله ی ناشناس +  عکس
پای وحشتناک یک دختر 13 ساله ی ناشناس + عکس
مشاهده بیشتر