لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

The interpretation of white or black cats; the interpretation of cat types

 

تعبیر خواب گربه
گربه ها به طور کلی حیواناتی آرام و اهلی هستند اما آیا دیدن گربه در خواب تعبیر خوبی دارد؟ با وجود اینکه رابطه انسان و گربه در زندگی طبیعی بسیار خوب است خیلی از افراد گربه های خانگی دارند اما با دیدن گربه در خواب ترس عجیبی به سراغ آنها می آید!!؟

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

در ادامه با تعبیر خواب گربه در این بخش از وب سایت ناز وب همراه باشید و تعبیرهای عجیب از گربه را بدانید. خواب دیدن گربه در بین بسیاری از افراد مشترک است به علت این خوابهای مشترک در بخش زیر نیز اشاره شده است. با ما همراه باشید.

 

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

گربه ها
پس چنانچه در خواب گربه ای سفید و قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست در تعبیر خواب گربه چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد.

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

نوشته اند گربه در تعبیر خواب زنی است که دزدی دل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، در تعبیرش زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد.

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

اگر خواب ببینید چندین گربه های سفید جائی جمع هستند تعبیر که چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است .

 

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. به گزارش وبسایت ناز وب اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر در خواب ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید تعبیر که زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند.

اگر خواب ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

تعبیر خواب کلی گربه از منظر حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

دیدن گربه بر پنج وجه است.

اول: دزد.
دوم: عمار (سخن چین).
سوم: بیماری.
چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).
پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

 

حیواناتی کـه در رویا مشاهده می کنیم نماد بخشی از غرایز و امیال اولیه‌ي مـا هستند کـه باید بـه شناخت و بازرسی آن‌ها بپردازیم. زمانی کـه گربه در رویا بـه سمت شـما حمله ور میشود یا بـه شکلی استرس زا ظاهر می شود، نشان دهنده‌ي بخشی از غرایز شماست کـه نسبت بـه آن‌ها شناخت کافی نداشته با تمایلی برای رو بـه رو شدن با آن‌ها در زندگی واقعی ندارید.

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

این رویا بشما یاد آور می شود کـه منشا ترس، می تواند عدم شناخت باشد. زمانی کـه ترس‌هاي خودرا بشناسید، میتوانید راه برخورد با آن‌ها را نیز پیدا کنید. برای شناخت بهتر نماد گربه بهتر اسـت بـه نقش و مفهومی کـه در زندگی بیداری ودر فرهنگ‌هاي مختلف پذیرفته اند مراجعه کنیم. گربه‌ها با مفاهیمی مثل بازیگوشی، شیطنت، حسادت، و گا‌ها با مفاهیم پلید مرتبط میشوند.

گربه‌اي کـه شـما را کنجکاو می کند یا احساس علاقه را در شـما بیدار میکند، نماد بخشی از غرایز شماست کـه دراین زمان شـما رابه کنجکاوی و بهرهگیری از فراغت دعوت میکند. این رویا پیامی از جانب ناخودآگاه شماست کـه از شـما می خواهد تا بـه آرامش روانی و تمایل خود بـه کنجکاوی و فراغت اهمیت داده و فرصتی را برای تخلیه‌ي روانی فراهم سازید. گربه میتوانید در نقطه‌ مقابل احساس افسردگی ظاهر شود.

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

شـما دراین زمان متمایل هستید تا برای جلوگیري از بـه وجود آمدن احساس افسردگی، بکار‌هاي سرگرم کننده مشغول شوید. این رویا از شـما میـــخواهد تا چنین حقی را برای خود قائل شوید. دراین زمان، داشتن آرامش و سلامت روانی، در اولیت می باشد. شـما در حال درک این موضوع هستید کـه علی رغم وجود مشغله‌ها یا ناراحتی‌هاي روزمره، همان‌ گونه میتوان فرصت‌ هایي برای شاد زیستن و آرامش فراهم آورد.

زمانی کـه گربه‌اي در رویا بشما حمله ور می شود ودر شـما احساس تنش و نگرانی ایجاد می کند، میتواند بـه بدبینی شـما نسبت بـه فعالیت‌هاي سرگرم کننده اشاره داشته باشد. شـما ممکن اسـت الان ودر زندگی بیداری، خودرا مجاب بـه انجام کار‌هاي سخت و متمادی کنید و برای فراغت خود، فرصتی را درنظر نگیرید.

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

زمانی کـه گربه‌ها بـه شکلی پلید ودر محیطی تاریک ایجاد می شوند، می تواند بـه باور‌هاي نادرست شـما درباره‌ي برخی سرگرمی‌ها اشاره داشته باشد کـه در حقیقت هیچ ایرادی ندارند و بشما یا دیگران آسیب نمیرسانند، اما شـما بدلیل عقاید و افکار نادرست، احساس میکنید کـه بـه شدت مضر هستند و شـما را دچار انحرافات اخلاقی میکنند یا زندگی شـما را نابود می کنند.

تاریکی با مفهوم جهل گره خورده اسـت. زمانی کـه حقیقت پنهان بنظر میرسد. این رویا از شـما میـــخواهد تا درباره‌ي افکار و عقاید خود تجدید نظر کرده و بـه تعدیل آن‌ها بپردازید. تماس جسمانی و انس و الفت گرفتن با گربه‌هاي خانگی آسان اسـت. بهمین دلیل دیدن گربه در رویا بیانگر نیاز بـه توجه عاطفی و احساسات گرم اسـت.

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

برخی زنان گربه را جانشین فرزند خود میکنند. بهمین دلیل اسـت کـه در تعداد زیادی از رویاهای زنان گربه نشان دهنده نیاز آنان بـه مراقبت از کسی اسـت یا حتی میل آن‌ها بـه فرزند داشتن را نشان میدهد. دیدن گربه اي درخواب کـه با صدای انسان حرف می‌زند در حقیقت حامل پیامی مهم برای شـما اسـت کـه در آینده شـما قادر بـه درک پیام این خواب خواهید بود.

گربه در رویای مردان

احتمالا بـه زن یا جنس ماده اشاره دارد، جنبه شهودی طبیعت مردان، شهود و احساس خطرات ناشناخته، حسادت، خشم و انتقام جویی در رابطه، مادر شخص رویابین، استقلال، دزدی، باروری، در برخی رویاهادیدن گربه سیاه قطعا نشان دهنده ترس از شنیدن خبر هـای بد و یا ترس بـه طور کلی اسـت.

تعبیر خواب گربه سیاه

گربه سیاه بـه ویژه برای افراد خرافاتی طبق معمول نماد چیزی ناخوشایند اسـت. مجله تفریحی ناز وب گربه سیاه اغلب با سحر و جادوی سیاه در ارتباط اسـت و نشان دهنده این اسـت کـه فرد خواب بیننده در زندگی خود نمیتواند استقلال و رهایی کافی داشته باشد. گربه سیاه بـه هیچ عنوان تفاوتی با سایر گربه ها ندارد اما از آنجایی کـه از زمان هاي دور تحت تاثیر خرافه و باورهای نادرست قرار گرفته اسـت، برخی افراد آنرا نمادی شوم و نحس در خواب می‌دانند.

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

دیدن گربه سیاه در خواب نشان دهنده ترس و واهمه شـما در پیروی از شهود و ندای درونی تان در زندگی واقعی اسـت. تعبیر این خواب آن اسـت کـه شـما باید بیشتر از همیشه بـه خودتان متکی بوده، خودرا از دیگران بی نیاز کنید و خودتان را بیشتر باور داشته باشید. پس اگر گربه سیاهی را در خواب دیدید، نگران نباشید و سعی کنید تا در موقعیت هاي خاص زندگی بیشتر بـه ندای درونی خودتان و کمتر بـه حرف دیگران گوش فرا دهید.

زنانگی

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

گربه، این حیوان مرموز و زیبا در روزگار باستان با آیین دینی الهه هاي زنانه مرتبط بوده اسـت. گربه سیاه در خواب می تواند بیانگر این مفهوم باشد کـه بـه طور کلی شـما دارای نیروی زنانگی هستید یا زنی بسیار دقیق هستید. طبق نظر فروید، دیدن گربه در خواب نمادی از تمایلات جنسی زنانه اسـت کـه مردان آنرا خطرناک و تضعیف کننده می‌دانند.

هوسرانی و اغواگری

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

گربه دارای حرکاتی شهوانی اسـت؛ حیوانی حساس اسـت و تماس فیزیکی را دوست دارد. گربه دوست دارد کـه نوازش شود ودر آغوش صاحبش قرار بگیرد و با درآوردن صدایی شبیه خرخر این رابه شـما می فهماند. دیدن گربه سیاه در خواب می تواند نمادی از انرژی جنسی باشد.

بصیرت، فراست، خلاقیت و رازآلودگی

گربه را حتی در تاریکی هم هرجایی می‌بینید و با توجه بـه این حقیقت کـه گربه شب را دوست دارد می توان گفت گربه حیوانی اسـت کـه با دنیای ناخودآگاه، بیشتر نیروهای رمزآلود و طبیعت در ارتباط اسـت. دیدن گربه سیاه در خواب می تواند دعوتی باشد کـه شـما رابه گوش دادن بـه دنیای غریزی و شهود درونی خودتان فرا می‌خواند.

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

این اتفاقی اسـت کـه بویژه برای زنها ممکن اسـت رخ بدهد. در حقیقت، زنان در جامعه مدرن اغلب وادار می شوند تا غریزه زنانه خودرا قربانی کنند و خودشان رابا جهانی مردانه کـه با استفاده از عقلانیت اداره می شود سازگار نمایند. گربه اي کـه زن در خواب میبیند- بویژه در دوره هایي خاص از زندگی مثل دوران بارداری- درواقع نیاز او بـه برقراری ارتباط مجدد غریزی با نیروی زنانه عمیق درونی اش را یادآوری می کند.

 

کینه توزی، فریبکاری، تزویر و دروغ

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

گربه حیوانی حیله گر، زیرک، موذی و بدسگال اسـت کـه قادر اسـت تغییر قیافه بدهد و با اینکار دیگران را سرگرم کند. بهمین دلیل اسـت کـه در تعداد زیادی از داستان ها و افسانه ها ظاهر می شود و بـه کارهایی اینچنینی می‌پردازد؛ مثل وقتی کـه یکی از انها وانمود می کند کـه مرده اسـت تا بـه این ترتیب آسان تر بتواند موشی را شکار کند.

گربه سیاه نماد شر و کین

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

در داستان هاي خیالی رایج گربه سیاه نمادی از نیروی شر و کین اسـت و برخی آنرا آورنده بدشانسی میدانند. اما همیشه هم اوضاع بـه این شکل نیست. بیشتر اوقات گربه سیاه می خواهد کـه توجه دیگران رابه بدن و نیازهای خودش معطوف کند. دیدن چندین گربه سیاه در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه این نیاز چند برابر شده اسـت و حضور تعداد بسیار زیادی گربه سیاه در خواب هیچ مفهومی ندارد و تنها بر این حالت تاکید می کند.

گربه سیاه نماد شخصیت خائن

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

علاوه بر این، گربه سیاه در خواب با بخش هایي از شخصیت خائن شـما و فقدان قاعده و قانون در رضایت فیزیکی و انگیزه هاي جنسی شـما در ارتباط اسـت. در هر صورت، گربه سیاه در خواب نشان دهنده همان چیزی اسـت کـه بینهایت و دور از قضاوت هاي قابل قبول دیگران بـه شمار میرود.

تعبیر خواب گربه سیاه های کوچک

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

دیدن گربه هاي کوچک در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما پیوندی مادرانه با اعضاء کوچکتر خانواده دارید. دیدن گربه مرده یا مجروح در خواب نیز نمادی از دوران تنهایی عاطفی اسـت. آیا احتمالا از شکست عاطفی رنج می‌برید و کسی از پذیرفتن حضور شـما در زندگی اش سر باز زده اسـت؟

تعبیر خواب گربه سیاه تازه متولد شده

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

اگر بچه گربه هاي سیاه کوچکی را در خواب ببینید کـه تازه متولد شده اند تعبیر آن اسـت کـه: باید بازرسی غرایز خودرا رها کنید. اگر در خواب گربه هاي سیاه را در حال جنگیدن و دعوا کردن با یک دیگر ببینید، این خواب نمادی از یک درگیری درونی با خودتان یا درگیری با یکی از نزدیکانتان اسـت. اگر در خواب ببینید کـه گربه سیاهی بشما حمله می کند، احتمالا زنی کـه می شناسید خشم و کینه اي از شـما بـه دل گرفته اسـت.

تعبیر خواب گربه سیاه پشت در خانه یا اتاق

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

دیدن گربه سیاه پشت در خانه خودتان و هم چنین دیدن آن در شب نمادی شوم و ناخوشایند اسـت. گربه سیاه در خواب نمایانگر نیاز شـما بـه استقلال و شورش علیه نیروهایی اسـت کـه شـما رابه شدت سرکوب کرده اند. رنگ سیاه گربه در خواب بر ارتباط با رمزآلودگی و ذهن ناخودآگاه تاکید می کند و بـه این ترتیب از شـما دعوت می کند تا خودتان را در برابر این بعد از وجودتان گشوده کنید و بیشتر از قبل بـه شهود و غریزه تان اعتماد کنید.

تعبیر خواب گربه خاکستری

خاکستری رنگی خنثی اسـت و طبق معمول نماد جدایی و ناپدید شدن اسـت. دیدن گربه خاکستری یا ببری در خواب فرخنده و مبارک اسـت و طبق معمول نمادی از خرد و آرامش اسـت.

تعبیر خواب تعداد زیادی گربه سیاه

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

دیدن تعداد بسیار زیادی گربه در خواب یا دیدن گربه برای دفعات زیادی در خواب بـه این معناست کـه احتمالا شـما نیاز دارید کـه استقلال و اعتماد بـه نفس خودتان را تقویت کنید. این خواب هم چنین نمادی از بیداری ناگهانی نیروی غریزه درونی و هوش طبیعی شـما اسـت. اگر مکررا خواب گربه را می‌بینید و از دیدن آن در خواب می‌ترسید، این خواب نشان دهنده رابطه ناآرام شـما با جنس مونث یا زنانگی خودتان اسـت.

تعبیر خواب گربه سیاه و بچه گربه

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

طبق معمول اتفاق میوفتد کـه زنان باردار خواب بچه گربه و بچه حیوانات دیگر را ببینند. این موجودات کوچک در خواب زن باردار عکس هایي از کودکی اسـت کـه در آستانه ورود بـه این دنیا قرار دارد و نشان دهنده محبت و مهربانی مادر بـه کودکی اسـت کـه هنوز متولد نشده اسـت. در غیر اینصورت، دیدن بچه گربه در خواب نمادی از تمایل شـما بـه مهربانی کردن، بازی کردن و رها و بی دغدغه بودن اسـت.

تعبیر خواب گربه سیاه زیبا

دیدن گربه اي زیبا، شیرین، دوست داشتنی، مهربان و ملوس کـه با شـما بازی می کند و می خواهد کـه وی را در آغوش بگیرید همیشه نشانه اي خوشایند اسـت و بـه این معناست کـه شـما با زنها، زنانگی و نیروی شهود درونی خود رابطه اي خوب دارید.

 

Seeing a beautiful, sweet, lovely, kind and loving cat who plays with you and wants to hug him is always a welcome sign, which means that you are relational with women, femininity and the power of your inner intuition. You have good

تعبیر خواب گربه ای خشمگین و عصبانی

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

دیدن گربه اي در خواب کـه گاز می‌گیرد، پنجه می اندازد، خشمگین اسـت و غرش می کند نمادی از نیروی زنانگی تهاجمی، حریص و خودخواه اسـت. اگر در خواب ببینید کـه گربه اي با عصبانیت روی شـما می پرد و شـما ازآن می‌ترسید، تعبیر آن اسـت کـه جنبه اي از زنانگی شـما را می ترساند یا این کـه شـما تا کنون رابطه اي آسان و آسوده با جنس مونث نداشته اید.

تعبیر خواب گربه ولگرد

دیدن گربه اي وحشی در خواب کـه با خشم بسیار زیادی بشما حمله می کند یا حتی جذاب و زیبا بنظر می رسد، تعبیر آن اسـت کـه شـما بـه شدت از جنبه غریزی و شهود درونی خودتان غافل شده اید و باید کاملا بـه آن گوش بدهید. دیدن گربه مصدوم، بیمار یا مجروح در خواب تعبیر آن اسـت کـه قرار اسـت شـما دوره اي از مشکلات درونی را پشت سر بگذارید:

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

زخمها، ناامیدی ها، حال و احوال ناخوشایند علت دیدن گربه اي مجروح با آن حال و روز جسمانی نامساعد در خوابتان اسـت. برای مثال، در چنین وضعیتی ممکن اسـت گربه اي ولگرد یا بی مو در خواب ببینید کـه بدنش کک و کنه گذاشته اسـت یا بـه وضعیت ناخوشایند مشابهی دچار شده اسـت.

 

تعبیر خواب گربه سفید یا سیاه؛ تعبیر انواع گربه

 

این خواب هم چنین می تواند تعبیری از دوران ضعف و انحطاط جسمانی، اخلاقی، معنوی، از دست دادن خودمختاری و فقدان خلاقیت در فرد باشد. دیدن گربه شکنجه شده، مسموم، ناقص شده« گربه بدون دم یا بدون پنجه»، بـه دار آویخته یا غرق شده در خواب تعبیر آن اسـت کـه شـما احساس درد و رنج و افسردگی می کنید و بـه آزادی بیشتری نیاز دارید.

ممکن اسـت در خواب گربه اي را ببینید کـه میومیو می کند، سر و صدا می کند، صحبت می کند و می خواهد توجه شـما رابه خودش جلب کند: شاید این خواب از شـما دعوت می کند تا بـه شعور درونی و شهود باطنی خود گوش فرا بدهید کـه مدتهاست در تلاش اسـت تا چیزی رابه شـما بگوید. اجازه دهید این صدا بیشتر با شـما سخن بگوید.

 

بخش پایانی: خواب دیدن به طور کلی مروری از وقایع روزانه و زمان های گذشته است اما این که گاهی خواب های عجیبی ببینیم با توجه به زمان خواب دیدن و روزهای ماه قمری می توان به تعبیر آن توجه کرد در غیر اینصورت طبق تحقیقات به عمل آمده 80 درصد خواب و رویاهای ما برگرفته از وقایع و کُنش های روزانه است. برای زمان تعبیر خواب در روز و ساعات ماه بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

احکام تعبیر خواب در ایام ماه

تعبیر خواب جماع یا رابطه جنسی با حیوان

تعبیر خواب انواع سگ ، رابطه جنسی با سگ

تعبیر خواب ماهیبرچسبها:

بیوگرافی هنرمندان