لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

تعبیر خواب حمام کردن، گرمابه، حوله های رنگی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حمام کردن، گرمابه، حوله های رنگی

تعبیر خواب حمام رفتن، دوش گرفتن، گرمابه که همان حمام های عمومی قدیم می باشد. بسیاری از افراد  خواب مشترک جمام رفتن را می بینند که در ادامه به تعبیر خواب حمام کردن، با حوله یا بی حوله، رنگ های حوله و … می پردازیم. با بخش تعبیر خواب وبسایت ناز وب همراه باشید.

 

Bathroom interpretation Bathing, showering, bathing is the same as the old public baths.

 

خواب حمام

خواب حمام نماد پاکی و دور شدن از آلودگی و شهوت است. به طور کلی شستن دست و صورت و بدن نشان دهنده دوری از افکار پلید و زشتی هاست.
اگر در خواب ببینید که در حمام عرق و گرد و غبار را از سر و صورت خود می شویید علاوه بر پاکی و دوری از آلودگی ها مشکلاتتان نیز به زودی حل خواهد شد.

 

تعبیر خواب حمام کردن، گرمابه، حوله های رنگی

 

در سر زمین رویاها آمده:

خواب حمام نشانه آنست که خشم بزرگی شما را فرا می گیرد .
اگر در خواب دیدید که در حمام هستید نشانه اضطراب بزرگ است
اگر در خواب دیدید که حمام را برای خودتان آماده می کنید نشانه یک بیماری خطرناک است

علامه مجلسی ( ره ) گوید :

خواب حمام رفتن ، توفیق زیارت امام است و نشانه پاک شدن روح از آلودگی گناه است

لوک اویتنهاو می گوید :

اگر در خواب خود را در درون وان یا خزینه ببینید نشانه یک بیماری مهلک است
خواب صابون زدن در حمام نشان دهنده لذتی است که نصیب شما میشود .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری خواب ببیند در حمام است ، نشانه آن است که به کسب لذتهای فرار و بیهوده گرایش دارد .

 

در سر زمین رویاها آمده:

خواب حمام کردن در صبح زود نشانه آنست که بزودی ازدواج میکنید
خواب حمام کردن به هنگام ظهر نشانه آنست که در سلامت کامل خواهید بود و لذتهای بسیاری در انتظار شماست .
اگر در خواب دیدید که هنگام عصر حمام میکردید نشانه آنست که یک دوست خیانتکار در نزدیکی شماست .
خواب حمام کردن قبل از خوابیدن نشانه آنست که مطیع یکی از دوستانتان خواهید شد .
اگر در خواب دیدید که در حمام لخت می شوید ولی حمام نمی کنید نشانه آنست که مشکلات متعدد عشقی در پیش دارید.

 

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

خواب حمام کردن بیانگر پاکسازی درون و بیرونتان است. زمان هایی که بهتان سخت گذشته را می شویید و دور می ریزید.
خواب حمام کردن نشانه این است که از ایده های قدیمی، مفاهیم، نظرات قدیمی و منفی، رها می شوید.

 

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می کند ، نشانه آن است که به جنس مخالفی دل داده است ، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .
اگر زنی حامله خواب حمام کردن ببیند ، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد .
اگر مردی در خواب خود را در حال حمام کردن ببیند ، به این معناست که مورد بی وفایی قرار میگیرد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه کاری انجام شود .
اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و حمام کردن ببینید ، نشانه آن است که باید از دوستان شرور دوری کنید ، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد .
اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال حمام کردن هستید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکی شما هستند .
اگر بیوه زنی خواب ببیند حمام می کند ، نشانه آن است که از پیمانهای قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است .
اگر دختران خواب ببینند در حال حمام کردن هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .

 

تعبیر خواب حمام کردن، گرمابه، حوله های رنگی

 

لوک اویتنهاو می گوید :

خواب حمام کردن در یک رودخانه نشانه قدرت و شجاعت است
خواب حمام کردن در یک چشمه نشانه بازیافتن سلامتی است
خواب حمام کردن در یک محیط باز نشانه ازدواج با شخصی ثروتمند است
خواب حمام کردن در اتاق خود نشانه بی وفایی است
خواب حمام کردن در آبهای عمیق نشانه آنست که باید مراقب خودتان باشید

 

خواب حمام کردن با لباس

 

در سر زمین رویاها آمده:

خواب حمام کردن با لباس نشانه مشاجرات عشقی است

لوک اویتنهاو می گوید :

خواب حمام کردن با لباس نشانه ضعف است

 

خواب حمام کردن با آب یخ و یا آب سرد

 

در سر زمین رویاها آمده:

خواب حمام کردن با آب یخ نشانه آنست که آینده ، ناراحتی بزرگی را برای شما در پیش دارد
اگر در خواب دیدید که با آب سرد حمام می کنید نشانه غمی بزرگ است

آنلی بیتون می‌گوید :

خواب حمام کردن با آب سرد نشانه آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود و با شادمانی زندگی خواهید کرد .

لوک اویتنهاو می گوید :

خواب حمام کردن در آبهای سرد نشانه کامیابی و موفقیت است

 

Many people dream of walking together, which goes on to describe bathing, bathing, towels, towels and so on. Come along with the cute dream website

 

خواب حمام کردن با آب گرم

در سر زمین رویاها آمده:

خواب حمام کردن با آب گرم نشانه آنست که از یکی از عزیزانتان جدا می شوید .
اگر در خواب ببینید که با آب ولرم حمام می کنید نشانه پول هنگفت است

آنلی بیتون می‌گوید :

حمام کردن با آب گرم معمولا نشانه آن است که وقایع بدی در انتظار شماست .

لوک اویتنهاو می گوید :

حمام کردن با آب گرم نشانه آنست که شما سرما خواهید خورد

 

خواب حمام کردن دیگری

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

خواب حمام دیگری بیانگر این است که در جست و جوی رابطه ای نزدیک تر با آن فرد هستید. به بخشی از وجود شما اشاره دارد که در حال پرورش است

لوک اویتنهاو می گوید :

اگر در خواب دیگری را در حال حمام کردن ببینید نشانه غم و غصه است

در سر زمین رویاها آمده:

اگر در خواب ببینید که برای همسرتان حمام آماده می کنید نشانه آنست که نقشه های بزرگ خود را عملی می کنید .
اگر در خواب ببینید که برای یکی از عزیزانتان حمام آماده می کنید نشانه آنست که زندگی شما پر از تجمل خواهدبود .
اگر در خواب ببینید که برای بچه ها حمام را آماده می کنید نشانه خوشبختی است
اگر در خواب ببینید برای یکی از دوستانتان حمام را آماده می کنید نشانه آنست که رابطه شما با این دوست قطع خواهد شد

 

خواب حمام کردن حیوان

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید:

خواب حمام کردن حیوان ، سمبلی از توانایی شما برای پرورش و تیمار است. شما به خاطر وفاداری تان و سخاوتمندی تان، به خودتان می بالید

 

تعبیر خواب حمام کردن، گرمابه، حوله های رنگی

 

خواب ادرار کردن در حمام

خواب ادرار کردم در حمام نشانه آنست که احساسات و افکار منفی را کنار خواهید گذاشت. البته اگر در بیداری در حمام ادرار می کردید و این خواب را ببینید، تعبیر خاصی نخواهد داشت.

 

خواب دوش گرفتن

خواب دوش گرفتن نشانه رفتن به سفری است که بسیار برای شما جذاب خواهد بود .

 

حمام کردن در حمام عمومی

اگر در خواب ببینید که در حمام عمومی خود را می شویید تعبیرش این است که احساسات و روابط خود را برای یک یا چند نفر بازگو می کنید.
اگر در جستجوی حمام عمومی باشید و نتوانید آن را پیدا کنید تعبیرش این است که رازی دارید که نمیخواهید آن را برای دیگران بگویید و بهتر است اگر به صلاح است این کار را انجام ندهید.

 

حمام کردن با جنس مخالف

اگر در خواب ببینید که با جنس مخالف (چه مرد و چه زن) حمام می کنید، در آینده دست به کار کثیفی می زنید که دور از شان و ارزش خواهد بود.

 

دیدن وان حمام در خواب

دیدن وان حمام در خواب نشان از توانایی شما برای رویارویی با مسائل و مشکلات زندگی است.

 

خواب حمام بخار

آنلی بیتون می‌گوید :

خواب حمام بخار ، علامت آن است که دوستانی بداخلاق و گله مند خواهید داشت .
اگر در خواب ببینید از حمام بخار بیرون می آیید ، علامت آن است که تمامی نگرانیهای شما موقتی خواهد بود .

 

بی شک حمام کردن با حوله حمام همراه است اگردر خواب شیرین و رویایتان خواب حوله نیز دیدید در ادامه به تعبیر خواب حوله نیز توجه کنید.

دیدن یا پوشیدن حوله در خواب بیانگر نیاز های شخصی یا مسائل مربوط به حریم خصوصی است. مربوط به موقعیت های زناشویی و نزدیکی است و بیانگر توانایی شما برای رویارویی و سروکار داشتن با آنهاست. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

تعبیر خواب حوله

در سر زمین رویاها آمده:

خواب حوله: اشخاص مهم و مشهوری به دیدن شما خواهند آمد.
دهانتان را با حوله خشک می کنید: دیگران به شما احترام بسیار خواهند گذاشت.
حوله های حاشیه دوز شده: یک ازدواج بزودی صورت می گیرد.
به شما حوله اهدا می کنند: مشاجره در فامیل

تعبیر خواب حوله تن پوش

معبران می گویند:

دیدن یا پوشیدنش در خواب بیانگر مسائل شخصی است که نیاز است با آن روبه رو شوید. خواب ممکن است به تمایل نهانی شما برای رها کردن و آسان گرفتن اشاره داشته باشد

تعبیر خواب رنگ ها که در خصوص همه خوابها یکسان است، رنگ حوله، رنگ لباس، رنگ ساختمان، رنگ لاک و …

 

تعبیر خواب حمام کردن، گرمابه، حوله های رنگی

 

تعبیر خواب رنگ ها ذهنی و شخصی هستند ، در واقع ارتباط رنگ های مورد علاقه شما با خواب تان رابطه مستقیم دارد. مثلا اگر از رنگ خاصی خوشتان بیاید و آن را در خواب ببینید تعبیرش خوب است.

تعبیر رنگ سفید در خواب

رنگ سفید در خواب تعبیرش پاکی، صلح، بی گناهی، عزت، پاک دامنی و آغاز خوشبختی است. به گفته بعضی معبران شرقی به دلیل اینکه سفید رنگ عزاداری است در خواب نیز نماد مرگ و عزاست.

محمدبن سیرین گوید :

رنگ سفید در خواب دیدن در جامه ها و … ، تعبیر بر صلاح و پاکی دین کند

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

رنگ سفید و سبز به خواب ، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفروسربلندی و پیروزی یافتن و دین پاک باشد .

 

تعبیر رنگ سیاه در خواب

تعبیر دیدن خواب رنگ سیاه نماد خطر، تاریکی، مرگ،عزاداری و نفرت و بدبختی است.

محمدبن سیرین گوید :

تعبیر دیدن رنگ سیاه در خواب ( لباس مردان و زنان ) غم و مصیبت است ، به غیر از کسانی که همیشه سیاه پوشند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن رنگ سیاه در خواب تعبیر غرور و افتخار و جاه و عزت دارد

 

تعبیر رنگ سیاه و سفید در خواب

تعبیر رنگ سیاه و سفید در خواب نشان دهنده تصمیم گیری ها در زندگی است. این خواب به این معنی است که در تصمیم گیری ها ثابت قدم نیستید. به تعبیر بعضی معبران سیاه و سفید در خواب نشان دهنده افسردگی و غم است. شاید حس می کنید در زندگیتان به اندازه کافی هیجان ندارید.

 

تعبیر خواب حمام کردن، گرمابه، حوله های رنگی

 

رنگ بژ در خواب

تعبیر رنگ بژ در خواب نشان دهنده موضوعات بی اهمیت در زندگی است که بیش از حد به آن بها می دهید.

تعبیر خواب رنگ آبی

تعبیر خواب رنگ آبی ، حقیقت، آسمان، ابدیت، وفاداری و آرامش است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر دیدن این خواب که لباس هایی به رنگ آبی میخرید نشانه آنست که انرژی شما خارق العاده است .

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب رنگ آبی ، غم و ناراحتی است .

تعبیر خواب رنگ آبی روشن

تعبیر دیدن رنگ آبی روشن در خواب نماد خلاقیت است

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب رنگ آبی روشن آنست که شادی بزرگی نصیب فرزندان تان خواهد شد .

رنگ قهوه ای در خواب

رنگ قهوه ای در خواب به معنی سعادت و شخصیت مادی است

تعبیر خواب رنگ صورتی

تعبیر دیدن رنگ صورتی در خواب شهوت و مسائل جنسی است

تعبیر خواب رنگ طلایی

تعبیر خواب رنگ طلایی نشان دهنده عزم و اراده و ثروت و پاداش معنوی است.

تعبیر خواب رنگ خاکستری

تعبیر خواب رنگ خاکستری ترس، افسردگی و سردگمی است.

تعبیر خواب رنگ سبز

تعبیر دیدن رنگ سبز در خواب نشان دهنده تغییرات مثبت و سلامت جسم و روح و باروری ،امید، قدرت و صلح و آرامش است.

محمدبن سیرین گوید :

تعبیر دیدن رنگ سبز در خواب هم برای مردان و هم برای زنان خیر و صلاح در دین و دنیا است.

تعبیر خواب رنگ سبز تیره

رنگ سبز تیره مایل به سیاه در خواب نماد فریب و تقلب و یا مشکلاتی خاص است.

تعبیر خواب رنگ بنفش

تعبیر خواب رنگ بنفش نشان دهنده عزت نفس، عشق، مهربانی و محبت است

تعبیر رنگ ارغوانی در خواب

تعبیر رنگ ارغوانی در خواب نشان دهنده مهربانی و محبت است

 

تعبیر خواب حمام کردن، گرمابه، حوله های رنگی

 

تعبیر خواب رنگ سبز زیتونی

تعبیر خواب رنگ سبز زیتونی مذهب و محبت و مهربانی است

تعبیر خواب رنگ نارنجی

رنگ نارنجی در خواب نشان دهنده امید و سخاوت و حسن نیت است.

دیدن خواب رنگ هلویی

دیدن رنگ هلویی در خواب نماد عشق پاک است که با عقل همراه است. این رنگ به طبیعت بی گناه بشر مربوط می باشد.

تعبیر خواب رنگ قرمز

تعبیر خواب رنگ قرمز ، انرژی ، نیرو،شور و عشق ،تجاوز، قدرت ، شجاعت و تحریک و اشتیاق است.

محمدبن سیرین گوید :

تعبیر دیدن رنگ قرمز درخواب ، برای مردان رنج و کراهت و برای زنان نیکوست

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

رنگ قرمز در خواب تعبیرش پرخاش و دعوا و ستیزه و خصومت است

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن رنگ قرمز در خواب تعبیرش هیجان و اضطراب است و گاهی شادی و نشاط .

تعبیر خواب رنگ نقره ای

تعبیر رنگ نقره ای در خواب نماد عدالت و خالص بودن است.

تعبیر خواب رنگ فیروزه ای

تعبیر خواب رنگ فیروزه ای ، قدرت شفا بخشی و انرژی های طبیعت و کارماست .

تعبیر دیدن رنگ زرد در خواب

تعبیر دیدن رنگ زرد در خواب ، عقل، انرژی، شادابی، هماهنگی و حکمت است. اگر خواب بدی ببینید یا حس بدی درخواب داشته باشید نشان دهنده فریب و خیانت می باشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن رنگ زرد در خواب تعبیر بیماری دارد .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن رنگ زرد در خواب ، هم برای مردان و هم برای زنان تعبیر رنج و بیماری دارد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب رنگ زرد ، غم و رنج و بیماری است .

 

خواب و رویا به طور کلی برگرفته از وقایع و رویدادهای روزمرگی است به ویژه وقتی با استرس و ناراحتی به خواب می روید خواب های شما را تعبیر ندارد هر گاه با آرامش خیال و راحتی به خواب رفتید و خواب های زیبا و خاص دیدید آن وقت می توان گفت خواب شما تعبیر دارد در بخش های دیگر تعبیر خواب پایگاه ناز وب به تعبیر خواب در روزهای ماه قمری نیز نگاهی داشته باشید. در بیداری و رویا همیشه شاد و سلامت باشید.

The interpretation of bathing baths, baths, colored towels

 

تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد/ باردار شدن دختر باکره

احکام تعبیر خواب در ایام ماه

تعبیر خواب حرف ح

تعبیر خواب حنا


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
خواستگاری یک نوازد برای مادرش فیس بوک را در نوردید ! عکس
خواستگاری یک نوازد برای مادرش فیس بوک را در نوردید ! عکس
مشاهده بیشتر