لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

تعبیر خواب شیرینی،شکلات، بستنی و ترشی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب شیرینی،شکلات، بستنی و ترشی

تعبیر خواب شیرینی، حلوا، کیک تولد، بستی، ژله تماما در خواب به طور کلی تعبیری مشابه دارند. اما خواب ترشی دیدن تعبیری متفاوت که در ادامه به تفسیر این خوراکی های شیرین و ترش می پردازیم با ما همراه باشید.

 

The interpretation of dormancy, halvah, birthday cake, bastard, jelly are generally similar in general to sleep. But picking a dream is a different interpretation that we will continue to interpret these sweet and sour foods

 

تعبیر خواب انواع شیرینی های رنگارنگ و خوشمزه

محمدبن تعبیر خواب شیرینی سیرین گوید:

دیدن شیرینیها، تعبیر خواب شیرینی دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، تعبیر خواب شیرینی دلیل که راحتی به وی رساند.

 

تعبیر خواب شیرینی،شکلات، بستنی و ترشی

 

تعبیر خواب شیرینی، تعبیر خواب شیرینی خوردن، تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران، تعبیر خواب شیرینی گرفتن،شکلات خوردن، شکلات گرفتن و …

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اول: مال حلال.
دوم: منفعت.
سوم: علم و حکمت.
چهارم: فرهنگ.
پنجم: ثنای و مدح نیکو.
ششم: کنیزکی خوبروی.

 

تعبیر خواب شیرینی،شکلات، بستنی و ترشی

 

یوسف تعبیر خواب شیرینی نبی علیه السلام گوید:

دیدن شیرینی های دیگر زن بخواهد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو تعبیر خواب شیرینی است تعبیر متفاوتی پیدا می کند. شکلات در خواب لذت گناه آلود است.

که غم می آورد تعبیر خواب شیرینی و اندوه می آفریند. اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را انجام می دهید تعبیر خواب شیرینی که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسندیده نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید. تبعیت از هوای نفس همیشه ملال می آورد و موجب ملامت می شود.

 

تعبیر خواب شیرینی،شکلات، بستنی و ترشی

 

لوک اویتنهاو می گوید :

خامه : سود بسیار تعبیر خواب شیرینی؛ ارثی بزرگ

خوردن خامه : شما به هدفی که برای خود در نظر گرفته اید خواهید رسید

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر خواب ببینید تعبیر خواب شیرینی به میهمانان خود خامه تعارف می کنید ، نشانه آن است که باید به جای کشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تعبیر خواب شیرینی تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید .

 

تعبیر خواب شکلات

معبرین غربی:

معبرین غربی دیدن شکلات در خواب را سمبل افراط و احساس مقصر بودن در رابطه با زیاد خوردن می‌دانند البته برخی دیگر شکلات را در ارتباط با هوای نفس و یا جشن‌هایی مانند ولنتاین دانسته‌اند.

این گونه خواب‌ها می‌توانند نیاز شما به خوشحالی‌های کوچک را در زندگیتان نشان دهند. نیاز به دادن پاداشی به خودتان برای رسیدن به هدف‌هایتان به صورت شکلات در رؤیا نمایش داده می‌شود.

 

 

تعبیر خواب شیرینی،شکلات، بستنی و ترشی

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: حکم کلی مؤلف نفایس الفنون و عرایس العیون درباره شیرینی‌ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن‌های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می‌گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می‌کند.

شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می‌آورد و اندوه می‌آفریند. اگر در خواب ببینید که شکلات می‌خورید به دنبال دل خود می‌روید و کاری را انجام می‌دهید که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسندیده نیست و در نتیجه شما غمگین می‌شوید. تبعیت از هوای نفس همیشه ملال می‌آورد و موجب ملامت می‌شود.

دیدن شکلات در خواب کاری است از همین نوع. خریدن شکلات یا هدیه گرفتن نیز همین تعبیر را دارد

برایت می‌‏گوید: اگر در خواب ببینید كه به شما شكلات مى‏دهند، به این معنا است كه دوست خوبى پیدا مى‏كنید. خوردن شكلات در خواب، بیانگر موفقیت است.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن شکلات در خواب، نشانه آن است که برای اقوام خود ثروتی گرد می‌آورید.

تعبیر خواب هدیه دادن شکلات
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعارف دادن و هدیه بردن نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تأسف می‌برید و سبب ناراحتی او می‌شوید.

اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکلات زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می‌کند و میزان اندوه و تأسف بر شادی و شعف آن می‌چربد ولی اگر شهد شکلات بیشتر باشد و طعم قهوه و کاکائو مختصر محسوس باشد شادی بیشتر است و اندوه کمتر.

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب شکلات سفید خوردید نشانه سادگی و رضایت به حداقل‌ها در زندگیست. (به دلیل عدم وجود کاکائو)
اگر در خواب شکلات سیاه خوردید اشاره به انجام دادن گناهی است که از آن لذت می‌برید.

اگر شکلات بستنی داشته و به همراه آن وانیل و توت فرنگی هم خوردید شما احساس می‌کنید آرزوهایتان تحقق نیافته‌اند و همواره این جمله را می‌گویید که من هر چه را که خواسته‌ام نمی‌توانم بدست بیاورم.
خوردن هات چاکلت در خواب نماد گرمی، قناعت و عشق است.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن شیرینی شکلاتی در خواب، دلالت بر یافتن دوستان و سرگرمی‌های مطلوب دارد.
اگر خواب ببینید شکلاتی ترش می‌خورید، دلالت بر بیماری و ناامیدی‌های پیاپی دارد.
اگر خواب ببینید شیر کاکائو یا چیزی مانند آن می‌نوشید، نشانه آن است که پس از دگرگونی‌های نامطلوب به هدف خود می‌رسید.

 

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب آب شدن بستنی تعبیر خواب خرید بستنی تعبیرخواب خوردن بستنی تعبیر خواب بستنی ترش تعبیر خواب کامل بستنی تعبیر خواب بستنی خوردن فرزند – اگر در خواب خود بستنی دیدی و به دنبال تعابیر و معانی آن هستید پس این مطلب را مطالعه نمایید.

 

 

تعبیر خواب شیرینی،شکلات، بستنی و ترشی

 

تعبیر خواب بستنی از دید آنلی بیتون

اگر در خواب بستنی دیدی تعبیرش موفقیت در انجام کارهاست.
اگر در خوب خود دیدی که بچه ها بستنی میخورند به معنای رسیدن به سعادت و کامیابی است.
اگر در خواب دیدی که دختری بستنی را روی زمین می اندازد به معنای گرفتاری به خاطر نامهربانی با دیگران است.
اگر در خواب خود دیدی که بستنی ترش میخوری به معنای تبدیل خوشی های شما به اندوه است.
تعبیر خواب آب شدن بستنی ، از دست رفتن لذت شماست
اگر در خواب خود دیدی که بستنی آب شد تعبیرش از دست رفتن لذت شماست.

 

تعبیر خواب شیرینی،شکلات، بستنی و ترشی

 

تعبیر خواب بستنی از دید کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب دیدی که بستنی میخوری تعبیرش شانس است.
اگر در خواب دیدی که بستنی میخری به معنای آن است که خطری در روابط اجتماعی شما را تهدید میکند.
اگر در خواب دیدی که فرزند شما بستنی می خورد به معنای این است که در سلامتی کامل بسر خواهید برد.
اگر در خواب دیدی که دشمن شما بستنی میخورد به معنای آن است که آنها یک دوره فقر و بدبختی را خواهند گذراند.

 

تعبیر خواب ترشی، ترشی خوردن، ترشی گرفتن و …

معبران اصولاً مزه ترش را در خواب خوب نمی‌دانند و غم و رنج تعبیر می‌کنند. پس با این تفسیر می‌توان بیان کرد که هر میوه و یا هر ماده غذایی اگر مزه ترش به همراه خود در خواب داشته باشد چندان مناسب نیست و ترشیجات نیز از این قضیه مستثنی نخواهند بود.

محمدبن سیرین گوید: ترشی‌ها خوردن در خواب، اندیشه و غم است. خاصه میوه‌های ترش. اگر بیند کسی چیزی ترش به وی داد، که از او به وی رنج و غم و اندوه رسد، اگر بیند او چیزی ترش به کسی داد، دلیل که به سبب او به کسی غم و اندوه رسد، فی الجمله درخوردنی ترش هیچ خیر نباشد.

 

تعبیر خواب شیرینی،شکلات، بستنی و ترشی

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ترشی‌ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشی در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی است. ترشی در خواب غمی است که هم ممکن است کهنه و ریشه دار باشد و هم کهنه می‌شود و باقی می‌ماند بی آن که بتوانیم در رفع آن بکوشیم.

تعبیر خواب خوردن سیر ترشی
شخصی به خانم آتیانوس گفت: در خواب دیدم شخصی یک شیشه سیر ترشی هفت ساله برای من آورد من شیشه سیر ترشی را در آشپزخانه گذاشتم ولی بوی آن همه جای خانه را پر کرده بود.

خانم آیتانوس به او گفت: رشوه گرفته ای و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خریده ای و عمل تو طوری است که هر کس وارد خانه‌ات می‌شود در اولین نظر می‌فهمد تو پول مفت و باد آورده به دست آورده ای

مطیعی تهرانی: ترشی سیر بدنامی و رسوایی است. خوردن پلو با ترشی غم است.

 

تعبیر خواب شیرینی،شکلات، بستنی و ترشی

 

تعبیر خواب ترشی به روایت آنلی بیتون

• دیدن ظرفی ترشی در خواب، نشانه آن است که اگر عقیده محکمی در زندگی پیدا نکنید به کارهایی بیهوده دست خواهید زد.
• اگر دختری خواب ببیند ترشی می‌خورد، علامت آن است که به شغلی دشوار اشتغال خواهد یافت.
• دیدن ترشی‌های مختلف در خواب، نشانه آن است که در امور عاطفی به مشکلی دچار خواهید شد، اما سرانجام مشکل شما حل خواهد شد.

 

تعبیر خواب شیرینی،شکلات، بستنی و ترشی

 

• دیدن ترشی در خواب، بیانگر آن است که سرانجام سختی‌ها را پشت سر خواهید گذاشت. خوردن ترشی در خواب، بیانگر انجام کارهای مشکل است.

 

تعبیر خواب شیرینی،شکلات، بستنی و ترشی

 

خط پایانی: همانطور که در بیداری خوراکی شیرین طرفدار زیادی دارد و دلچسب است تعبیر شیرینی و حلاوت نیز در خواب تعبیر خوبی دارد. رویاهایتان همیشه شیرین و دلچسب.

Interpretation of sweets, chocolate, ice cream and pickles

 

تعبیر خواب سیر، پیاز و سیب زمینی

تعبیر خواب غذای شور،تلخ و شیرین/ تعبیر نمک


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
چهره جنجالی یک مانکن جدید دردسرساز شد! عکس
چهره جنجالی یک مانکن جدید دردسرساز شد! عکس
مشاهده بیشتر