تعبیر خواب کلید، چاقو و ناخنگیر؛ خوابهای رایج

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب کلید، چاقو و ناخنگیر؛ خوابهای رایج

لذتی Pleasure که در تعبیر خواب است گاهی آنقدر دلنشین است که دوست داری هیچ وقت از خواب بیدار نمی شدی! خواب و تعبیر آن بر خلاف فال و طالع بینی، فال تاروت، فال ورق و یا هر نوع فال دیگر شاید یکی از واقعی ترین رویدادهایی است که گاهی از آینده و ضمیر ناخودآگاه برخی مسائل پیرامون ما News خبر میدهد بدون دخالت هیچ فرد یا عاملی!!

در این بخش نگاهی داریم به تعبیر رایج ترین خوابها در انسان ها. کلید، ناخنگیر و چاقو. در خواب به چه معناست؟

 

تعبیر خواب کلید

کلید در خواب Sleep نماد کنترل زندگی و مسئولیت پذیری است.

آنلی بیتون می‌گوید :

تعبیر خواب کلید دلالت بر تغییرات غیرمنتظره دارد .

 

تعبیر خواب کلید، چاقو و ناخنگیر؛ خوابهای رایج

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر دیدن کلید در خواب بر هشت وجه است .

مژده وبشارت
فرج ونجات ازغم
شفا از بیماری
یافتن مراد
قوت و نیرومندی
برآورده شدن حاجت
اجابت دعا
علم و دانش

 

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب به همراه داشتن کلید این است که پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد

 

محمدبن سیرین گوید :

تعبیر خواب کلید ، مردی است که در کارها گشایش ایجاد خواهد کرد
تعبیر دیدن تعداد زیادی کلید نشانه به دست آوردن بزرگی و سروری است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب کلید Key توانائی انجام امور مشکل است .
اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خورد تعبیر این خواب شما می گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید .
اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست نمی آورید .
اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنائی هست اما شما نمی توانید آن را بگشائید تعبیرش آنست که با مشکلی رو به رو می شوید که از حل آن در می مانید .

حضرت دانیال گوید :

تعبیر خواب کلید آهنی ، قدرت و بزرگی است
تعبیر خواب کلید مسی و یا برنجی آن است که با سخنانتان روی دیگران تاثیر خواهید گذاشت
تعبیر خواب کلید چوبی منفعت است ( منفعت کم )

 

تعبیر خواب گم کردن کلید

تعبیر خواب گم کردن کلید در خواب به این معنی است که کنترل زندگی خود را از دست داده اید.

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب گم کردن کلید بگو مگو و دعواست

آنلی بیتون می‌گوید :

تعبیر گم کردن دسته کلید در خواب ، نشانه آنست که اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می گذارد .
اگر دختری خواب ببیند کلید صندوق زیورآلات خود را گم کرده است ، تعبیر ، آن است که با نامزد خود اختلاف پیدا خواهد کرد و از این بابت رنج خواهد کشید
اگر خواب ببیند کلیدی را دور می اندازد ، نشانة آن است که در گفتگوهایش با دیگران درست نمی تواند داوری کند و برای همین به شهرت خود آسیب می رساند .

 

تعبیر خواب پیدا کردن کلید

 

تعبیر خواب کلید، چاقو و ناخنگیر؛ خوابهای رایج

 

تعبیر خواب پیدا کردن کلید این است که یک راه حل خوب برای مشکل خود پیدا کرده اید.

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب پیدا کردن کلید ، رهایی از یک دام است .

آنلی بیتون می‌گوید :

پیدا کردن کلید در خواب نشانة آن است که در حرفة خود تغییری خواهید داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد .

 

تعبیر خواب قفل کردن در با کلید

تعبیر خواب قفل کردن در نشان دهنده احساسات درونی شماست که سعی می کنید آن را پیش کسی بروز ندهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر خواب ببینید با کلیدی دری را قفل می کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می دارید

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری در خواب ببیند که با کلیدی دری را قفل می کند ، تعبیرش آن است که در انتخاب همسر موفق خواهد شد .

 

تعبیر خواب بازکردن قفل

تعبیر خواب باز کردن قفل در به این معنی است که سعی می کنید احساسات درونتان را با شخص قابل اعتمادتان در میان بگذارید.

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب باز کردن یک در بسته با کلید آنست که اطرافیان به شما مظنون خواهند شد

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری در خواب ببیند که با کلیدی دری را باز میکند ، نشانه آن است که به نامزد خود بیش از حد اعتماد می کند .

 

تعبیر خواب ساختن کلید

تعبیر ساختن کلید در خواب به این معنی است که سعی می کنید بهترین راه را برای رسیدن به اهدافتان انتخاب کنید.

 

تعبیر خواب گیر کردن کلید در قفل

تعبیر گیر کردن کلید در قفل این است که سعی می کنید راه حل های خود را به دیگران تحمیل کنید و دیگران را مجبور کنید طبق رویه شما پیش بروند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل گیر کرد و یا شکست تعبیر این خواب میگوید در کاری شکست می خورید و گرفتار استیصال می شوید .

 

تعبیر خواب جا کلیدی

تعبیر خواب جاکلیدی ( جاسوئیچی) در خواب نشان دهنده قدرت و توانایی شخص در حل مشکلات است. هر چه تعداد کلیدها بیشتر باشد قدرت شخص نیز بیشتر است.

 

تعبیر خواب کلیدساز

تعبیر خواب کلید ساز این است که برای حل مشکل خود به کمک نیاز دارید.شاید وقت آن رسیده که از دوستان و خانواده خود کمک بخواهید.
تعبیر خواب کلید ساز به شما میگوید که نمی توانید تمام کارها را به تنهایی انجام دهید. حتما به راهنمایی کسی نیاز دارید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید دیگری کلید می سازد و به شما می دهد تعبیرش آنست که آن شخص خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقیت را به رویتان می گشاید .
اگر دیدید خودتان دارید کلید می سازید تدبیر کاری را می کنید .

 

تعبیر خواب کلید جدید

تعبیر خواب کلید جدید فرصت جدید است. همچنین نشان دهنده شناخت و وفاداری است.

 

تعبیر خواب کلید زنگ زده

تعبیر خواب کلید زنگ زده به این معنی است که استعداد و مهارت شما را نادیده می گیرند.

 

تعبیر خواب کلید شکسته یا خراب

کلید شکسته به معنی ناتوانی جنسی است.

 

آنلی بیتون می‌گوید :

تعبیر دیدن کلید شکسته در خواب ، جدایی از دیگران در اثر مرگ یا حسادتهاست .

 

تعبیر خواب کلید طلایی

تعبیر خواب کلید طلا نشان دهنده نفوذ ، قدرت، ثروت و زندگی لوکس است.

تعبیر خواب کلید نقره ای

تعبیر خواب کلید نقره تقویتِ دانش و قدرت معنوی شماست.

 

حضرت دانیال گوید :

تعبیر خواب کلید طلا و یا نقره ای مال و منفعت است

 

 

تعبیر خواب چاقو

 

 

تعبیر خواب کلید، چاقو و ناخنگیر؛ خوابهای رایج

 

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

رویای اینکه شما چاقو حمل می‌کنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی است. ممکن است چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید.
اگر چاقو کند است، بیانگر این است که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد.
خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی است
دیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این است که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر این است که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن است نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد.

تعبیر دیدن چاقو در خواب چیست؟
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می‌دهد و می‌گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می‌زنند تا عمل می‌کنند بیمناک هستید

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاقو در خواب، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیان‌های مالی نیز دلالت دارد.

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که چاقویی از دیگری می‌گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می‌کند گویای این است که کسی به شما کمک می‌کند یا خودتان از دیگری کمک می‌گیرید.

تعبیر خواب دفاع از خود با چاقو
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه چاقویی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می‌گوید و بد شما را می‌خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می‌یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.

تعبیر خواب چاقو کشی
آنلی بیتون می‌گوید: خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می‌شود.

تعبیر خواب چاقوی تیز و برنده

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاقوی تیز و براق در خواب، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد.

تعبیر خواب چاقوی شکسته
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاقوی شکسته در خواب، نشانه آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد.

 

تعبیر خواب ناخنگیر

 

ناخنگیر وسیله ای که با آن بهداشت ناخن، کوتاه و مرتب کردن آن را انجام می دهیم. دیدن ناخن گیر در خواب تعبیر خوبی دارد زیرا با آن اصلی ترین کار ناخن و تمیز کردن آن را انجام میدهید.

 

تعبیر خواب ناخن و ناخن گیر

 

 

تعبیر خواب کلید، چاقو و ناخنگیر؛ خوابهای رایج

 

۱- دیدن ناخن در خواب ، نشانه زحمت بسیار و دستمزد اندک است .

۲-سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخنها در خواب ، نشانه آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد .

۳- دیدن ناخنهای شکسته در خواب ، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است .

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

تعبیردیدن ناخن توانایی و به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.

اگر ببینی ناخن‌های تو روشن و پاکیزه هستند، یـعـنـی دارا و بهره‌مند می‌شوی ولی اگر سیاه و کبود هستند، یـعـنـی دچار مصیبت خواهی شد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای ناخن عبارت‌اند از:
قدرت و توانایی
قدر و منزلت انسان
شجاعت و دلیری
فرزند
سود و منفعت

تعبیر خواب ناخن دراز

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ناخن‌ها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.
✔️تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ناخن خود را با قیچی گرفته‌ای، دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
ناخن بلند: سود
ناخن کوتاه: ضرر
گرفتن ناخن: شرمساری

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن ناخن در خواب، نشانه زحمت بسیار و دستمزد اندک است.
سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن‌ها در خواب، نشانه آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد.

دیدن ناخن‌های شکسته در خواب، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است.
مشاهده‌ی ناخن در خواب، علامت انجام کارهای زیاد است.

اگر خواب ببینید که ناخن‌هایتان شکسته است، به این معنا است که در انجام کاری دچار شکست می‌شوید.
اگر خواب ببینید ناخن‌هایتان را سوهان می‌کشید، علامت آن است که موفق و پیروز خواهید بود.

Sleep Key, Knife, and Painter; Common Dreams

 

تعبیر خواب حرف چ

تعبیر خواب حروف (ک) کاف

تعبیر خواب حرف ن


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته