لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

تعبیر خواب نوشتن، کتاب، کاغذ، قلم و خودکار

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب نوشتن، کتاب، کاغذ، قلم و خودکار

تعبیر خواب های رایج و آرام بخش! Interpretation of common and calming sleep نوشتن، کتابخوانی، کتاب خریدن، کاغذ سفید، کاغذهای رنگی، قلم و خودکار در رویاهای ما چه تعبیری در دنیای واقعی دارد. با تعبیر خواب این بخش با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب نوشتن

به طور کلی ابن سیرین می‌گوید: اگر عالمی در خواب ببیند که نویسندگی می‌کند، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای نویسندگی عبارتند از: 1- خیر و نیکی2- مال و منفعت 3- چیزی که با حیله و فریب به دست می‌آید 4- برکنار شدن از کاری

 

تعبیر خواب نوشتن، کتاب، کاغذ، قلم و خودکار

 

رنگ نوشته
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با رنگ قرمز می‌نویسی، یـعـنـی به عیش و عشرت دنیوی مشغول می‌شوی.
اگر ببینی با رنگ سبز می‌نویسی، یـعـنـی خوشنام می‌شوی.
اگر ببینی با استفاده از طلا یا نقره چیزی نوشته‌ای [خود نوشته‌های تو از طلا و نقره است]، یـعـنـی از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد.
اگر ببینی با رنگ زرد می‌نویسی، تعبیرش بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).
شعر و افسانه
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شعر و افسانه می‌نویسی، یـعـنـی آخرت را کنار می‌گذاری و به کارهای دنیوی مشغول می‌شوی.

قرآن و دعا و…
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

 

تعبیر خواب نوشتن، کتاب، کاغذ، قلم و خودکار

 

تعبیر خواب کاغذ سفید و کاغذهای رنگی

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کاغذ سفید و تمیزی داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کاغذهای فراوانی داری، یـعـنـی در علم و فضل و کمال مشهور می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب حکمت را می‌خوری، یـعـنـی مطالب بسیاری در زمینۀ علم و حکمت می‌خوانی، و اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را می‌خوری، یـعـنـی خیلی قرآن می‌خوانی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس کاغذی، قباحت و سرزنش و ملامت می‌باشد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کاغذ تو در آب افتاده یا اینکه سوخته است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 

تعبیر خواب نوشتن، کتاب، کاغذ، قلم و خودکار

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کاغذ عبارتند از: 1- مال حلال 2- کسب و معاش و تامین مایحتاج زندگانی 3- کامیابی.

 

تعبیر خواب کتاب

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتابی می‌خوانی، یـعـنـی راه دینداری را انتخاب می‌کنی و کارهای بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش پیدا می‌کند.
فقه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب فقه می‌خوانی، یـعـنـی از انجام کار ناشایست دست برمی‌داری. اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب نوشتن، کتاب، کاغذ، قلم و خودکار
اصول: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب اصول می‌خوانی، یـعـنـی مشغول کاری می‌شوی و سود و منفعت دینی و معنوی به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب نوشتن، کتاب، کاغذ، قلم و خودکار

 

علم و حکمت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت می‌خوانی، یـعـنـی قرآن می‌خوانی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت می‌خوانند و تو هم گوش می‌کنی، یـعـنـی به خواندن علم و حکمت علاقه‌مند می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتابی در زمینۀ علم و حکمت خریده‌ای، یـعـنـی کتاب قرآن می‌خری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب حکمت را می‌خوری، یـعـنـی مطالب بسیاری در زمینۀ علم و حکمت می‌خوانی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت سوخته است، تعبیرش تباهی دین و ایمان تو می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی ورق‌های کتاب حکمت را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را ترک می‌کنی

نحو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب نحو می‌خوانی، یـعـنـی مشغول کار و شغل دنیوی می‌شوی.

ریاضیات: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب حساب و ریاضیات می‌خوانی، یـعـنـی همیشه اندوهگین و ناراحت خواهی بود (دفع بلا و گرفتاری).

 

 

تعبیر خواب نوشتن، کتاب، کاغذ، قلم و خودکار

 

تاریخ پادشاهان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب مربوط به تاریخ و سرگذشت پادشاهان و سلاطین را می‌خوانی، تعبیرش سرزنش و ملامت می‌باشد.

افسانه و تخیلی و طنز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب افسانه و طنز می‌خوانی، یـعـنـی پشت سر مردم غیبت می‌کنی و رسوا می‌شوی

شعر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب شعر می‌خوانی، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که به خاطر آن مردم تو را سرزنش و ملامت می‌کنند

 

 

تعبیر خواب نوشتن، کتاب، کاغذ، قلم و خودکار

 

تعبیر خواب قلم یا خودکار امروزی
معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن قلم در خواب آورده اند .ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب قلم می گوید نوشتن با قلم و خواندن آن به معنای مرگ شخص است .

در حالیکه ابن سیرین در این باره می گوید نوشتن متنی با قلم به معنای خیر و صلاح است . برای دانستن تعبیر کامل قلم در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب قلم از نظر معبران

تعبیر خواب قلم به روایت ابراهیم کرمانی

اگر به خواب در دست خود قلم نو دید اگر ازاهل علم بود، دلیل که خدای تعالی، او را علم ارزانی کند. اگر از اهل علم نبود، دلیل که با علما و صلحا صحبت دارد. اگر بیند با قلم چیزی می نوشت و نوشته را می خواند،
تعبیر شکستن قلم در دست

دلیل مرگ او است. اگر آن چه می نوشت موافق کتابه و سنت بود، دلیل که جاه یابد. اگر بیند قلم در دست او بشکست، اگر عالم بود حرمتش بکاهد و کارش بی رونق شود. اگر بیند به قلم شکسته می نوشت، تاویل آن به گوهر و صورت و طبع و قوت او است.

تعبیر خواب قلم به روایت امام جعفر صادق
تعبیر دیدن قلم در خواب

دیدن قلم به خواب بر پنج وجه است.

اول: امر حق تعالی. دوم: فرشته. سوم: توانگری. چهارم: حقیقت کردار. پنجم: فرزند.

تعبیر خواب نوشتن، کتاب، کاغذ، قلم و خودکار

 

تعبیر خواب نوشتن، کتاب، کاغذ، قلم و خودکار

 

تعبیر خواب قلم به روایت محمد بن سیرین

تعبیر قلم گرفتن از کسی در خواب

اگر بیند قلمی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که علم حاصل کند و کارش راست شود و مرادش برآید. اگر بیند به قلم چیزی می نوشت، دلیل سخن خیر و صلاح بود. اگر بیند بدو قلم چیزی می نوشت، اگر وی را غائبی به سفر بود، دلیل که به زودی از سفز بازآید.

جابر مغربی درباره دیدن قلم در خواب می‌گوید:

تعبیرش فرشته‌ای است که به فرمان خداوند عمل می‌کند (تعبیرهای مختلف). اگر ببینی قلم در دست گرفته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزند عالم و عاقلی می‌شوی. اگر ببینی با قلم چیزی نوشته‌ای، علم و دانش کسب می‌کنی و مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر نوشتن با قلم بر روی لوح

اگر ببینی با قلم چیزهایی بر روی لوح محفوظ می‌نویسی، یـعـنـی کار تو خوب و نیک می‌شود . اگر ببینی لوح و قلم می‌لرزد، یـعـنـی حال و روز «دبیران» بد می‌شود.

 

ابن سیرین

Pen دیدن قلم در خواب نیکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است. ـ ن و القلم و ما یسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم.

چنانچه در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به راحتی می نویسد با تدبیر و عقل کارهای بزرگ انجام می دهید و پیشرفت های معنوی حاصل می کنید. اگر قلم خوبی در دست داشته باشید که بر خلاف ظاهرش خوب ننویسد در کاری بزرگ در می مانید و احساس ضعف می کنید.

گرفتن قلم از دیگران بشارت است و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می شود.

تعبیر گم کردن قلم در خواب

Sleep اگر در خواب ببینید که قلمی داشته اید و آن را گم کرده اید توانایی کاری را از دست می دهید و چنانچه ببینید قلم های زیادی دارید آن چنان قدرت می یابید که می توانید به دیگران کمک کنید. روی هم رفته دیدن قلم خوب است.

 

چاق و لاغر شدن در خواب چه تعبیری دارد/ تعبیر خواب اندام های بدن

تعبیر خواب قرآن خواندن | هدیه گرفتن قرآن | تلاوت قرآن و سوره

تعبیر خواب عمامه و عبا

تعبیر خواب خوانندگی و آواز خواندن

Sleep writing, book, paper, pen and auto


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
دختری واقعا زیبا با بیماری عجیب و چندش آور+ عکس
دختری واقعا زیبا با بیماری عجیب و چندش آور+ عکس
مشاهده بیشتر