a

تعبیر خواب قبر، گور و قبرستان+ تعبیر خواب مرده

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب قبر، گور و قبرستان+ تعبیر خواب مرده

خواب تجربه ای متوالی از مرگ است. وقتی هنگام خواب روح به طور موقت از بدن خارج می شود هر جایی که دوست دارد سیر می کند و گاها وقایعی را می بیند که تعبیر آن انسان را شوکه می کند.

اما توجه داشته باشید هر خوابی تعبیر صحیحی ندارد زمان، و وقت معین خواب در تفسیر  و تعبیر آن بسیار مهم است.

در این بخش نگاهی داریم به تعبیر خواب قبر یا قبرستان و هم چنین مرده.

 

تعبیر خواب کلی قبر

دیدن قبر در خواب به هیچ وجه horrible وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری های شدید زندگی است. اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می نهد یا آن را آجر و سیمان می کند، خبر از این می دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می کند یا بنائی می سازد، یا خانه ای می خرد یا باغی احداث می نماید.

اگر بیننده خواب ببیند که او را در قبر می نهند گرفتار مشکلات می شود و معاش او تنگ می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که مرده است و دارند او را در قبر قرار می دهند و هر چه می گوید کسی صدایش را نمی شنود به شدت گرفتار سختی و تنگی می شود و کسی به یاری او نمی شتابد و دستش را نمی گیرد. اگر کسی در خواب ببیند که بر بام خانه اش قبر می کنند عمر بیننده خواب دراز می شود.

تعبیر کلی قبرستان در خواب

دیدن خواب گورستان ممکن است برای شما ناخوشایند باشد اما همیشه هم خوابهای ناخوشایند تعبیر بدی ندارند. چیزی که درباره تعبیر خواب قبرستان گفته می شود این است که ممکن است این خواب نمادی از خوشبختی و سلامتی در روزهای آتی باشد. همچنین بسته به نوع خوابی که دیده اید ممکن است نمادی از چالش هایی باشد که پیش روی شما است.

ابن سیرین دیدن قبرستان در خواب را ارتباط و همنشینی با افراد نادان و جاهلی می‌داند که این افراد دین و دنیای خود را در فساد و پوچی از بین می‌برند همچنین دیدن زیارت اهل قبور در خواب به گفته ابراهیم کرمانی دلداری اهل زندان (کسانی که در زندگی خود دچار مضیقه و تنگنا شده‌اند) است.

 

حضرت امام جعفر صادق در مورد رویت قبرستان می‌فرمایند

که تعبیر این خواب می‌تواند بر سه وجه باشد.

غم
زندان
محنت
تعبیر خواب قبر به طور کامل

حضرت دانیال گوید : دیدن قبر درخواب، دلیل زندان است.

محمدبن سیرین گوید : اگر وی را در قبر نهادند، دلیل که او زندان کنند.

تعبیر خواب در قبر گذاشتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب ببیند که او را در قبر می‌نهند گرفتار مشکلات می‌شود و معاش او تنگ می‌گردد.
اگر بیننده خواب ببیند که مرده است و دارند او را در قبر قرار می‌دهند و هر چه می‌گوید کسی صدایش را نمی‌شنود به شدت گرفتار سختی و تنگی می‌شود و کسی به یاری او نمی‌شتابد و دستش را نمی‌گیرد.
حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : اگر ببینی علاوه بر آنکه تو را در قبر گذاشته‌اند، روی سر تو نیز خاک ریخته‌اند، یعنی دینداری و ایمان تو دچار ضعف و نقص می‌شود.

تعبیر خواب دیدن قبر در خانه

مطیعی تهرانی : اگر کسی در خواب ببیند که بر بام خانه‌اش قبر می‌کنند عمر بیننده خواب دراز می‌شود.

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند بر بام خانه او قبر می‌کندند، دلیل که عمر او دراز بود.
معبرین غربی در مرد دیدن قبر در خواب چه می‌گویند؟

آنلی بیتون می‌ گوید : دیدن قبر در خواب، نشانه اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است.
دیدن قبری ویران در خواب، نشانه بیمار شدن یا نزدیک شدن به مرگ است.
دیدن قبر خود در خواب، نشانه آن است که به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد.

اگر خواب ببینید قبری تازه حفر شده است، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می‌شوید.
اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می‌روید، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است.
اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه کنید، نشانه نومیدی و از دست دادن دوستان است.
اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته‌اید و خاک به غیر از سر، تمامی اندامش را پوشانده است، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می‌شود و بیننده خواب ثروت خود را از دست می‌دهد.

دیدن قبر خود در خواب، علامت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت.
اگر خواب ببینید قبری حفر می‌کنید، علامت آن است که به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می‌کنند. اما اگر خواب ببینید حفر قبر را به اتمام رسانده‌اید، نشانه آن است که بر دشمنان خود غلبه می‌کنید، و اگر در هنگام حفر قبرآفتاب بر شما بتابد، علامت آن است که از گرفتاریی نتیجه مطلوبی به دست می‌آورید.
اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می‌روید، و بعد از برگشتن می‌بینید جسد ناپدید شده است، علامت آن است که دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد.
دیدن جسد خود میان قبر، در خواب نشانه هجوم درد و رنج مأیوس کننده است.

تعبیر خواب کندن قبر

مطیعی تهرانی : کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر در خواب ببینی برای خودت قبر کنده‌ای، تعبیرش این است که در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌ اند : یعنی آنجایی که قبر کنده‌ای خانه می‌سازی

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده‌ای، یعنی به خدمت مردی پست و کوته ‌فکر مشغول می‌شوی.

ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی روی پشت بام خانه تو در حال قبر کندن هستند، یـعـنـی عمر تو زیاد می‌شود.

تعبیر کامل قبرستان در خواب
تعبیر خواب کودکانی که در قبرستان از روی قبر گل بر می‌دارند

اگر در خواب ببینید که کودکان از روی قبرها یا زمین قبرستان گل بر می‌دارند، این خواب نمادی از سلامت، رفاه، دوستی صادقانه و یک زندگی خانوادگی شاد است.

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان و میان قبرها

اگر شما فردی جوان هستید و در خواب می‌بینید که از باریکه‌های میان قبرها عبور می‌کنید، این خواب نشان دهنده نگرش دوستان شما است و به این معناست که دوستانتان شما را بسیار دوست دارند و بهترین چیزها را برای شما می‌خواهند. آنها هرگز حسادت نمی‌کنند و از اینکه در زمان لازم به شما کمکی برسانند خوشحال می‌شوند.

با این وجود، این خواب می‌تواند به این مفهوم هم باشد که ناراحتی و سوگواری به دلیل مشخصی وارد زندگی تان می‌شود. حتی ممکن است شما افسرده شوید. دوستان شما هرچقدر هم که سخت تلاش کنند باز هم نمی‌توانند در این شرایط به شما کمکی کنند. شما باید به تنهایی از این مرحله عبور کنید.

متاسفانه باید بدانید که دیدن قبرستان در خواب مثل هر پدیده یا هر چیز دیگری تعابیری وحشتناک هم به همراه دارد.

تعبیر خواب قبرستان از دیدگاه معبرین غربی

آنلی بیتون می‌ گوید : اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید، دلالت بر آن دارد که اخبار سلامت کسی را می‌شنوید که بکلی از زنده ماندنش قطع امید کرده بودید، و مالک زمین‌هایی که دیگران اشتباهاً آن‌ها را اشغال کرده بودند، خواهید شد.
دیدن قبرستانی متروک و پر از بوته‌های خار، دلالت بر آن دارد که عمر طولانی خواهید کرد و مرگ تمام عزیزان خود را خواهید دید، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد کرد.
اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابان‌های قبرستانی که سکوت مرگبار فضایش را احاطه کرده است، عبور می‌کند، دلالت بر آن دارد که با محبت و عشق دوستان خود مواجه می‌شوند.

اگر عروسی خواب ببیند هنگام ازدواج از قبرستانی می‌گذرد، نشانه آن است که در اثر تصادف شوهر خود را از دست می‌دهد.
اگر مادری خواب ببیند گلهای تازه به قبرستان می‌برد، دلالت بر آن دارد که آرزومند پایداری خانوادة خود و سلامت آن‌ها است.
اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می‌شود، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.
اگر اشخاص مسن خواب قبرستان ببینند، دلالت بر آن دارد که به سفری خواهند رفت که برایشان آرامش و آسودگی به ارمغان می‌آورد.
اگر خواب ببینید کودکان در قبرستان گل می‌چینند و به دنبال پروانه‌ها می‌دوند، دلالت بر آن دارد که هیچ عزیزی را از دست نمی‌دهید و عزادار نمی‌شوید.

تعبیر خواب با ناراحتی و نا امیدی در قبرستان راه رفتن

اگر در خواب ببینید که در قبرستان راه می‌روید و اندوه و ناامیدی بسیار زیادی را در خود احساس می‌کنید، تعبیر آن است که شاید در زندگی خود انتخاب نادرستی کرده اید. باید موضع خود در برابر برخی افراد و وقایع را بار دیگر مورد بررسی قرار بدهید. این کار به شما کمک می‌کند تا هر مشکلی که با آن سر و کار دارید را برطرف کنید. اگر هیچ کاری انجام ندهید، عواقب خطرناکی در انتظارتان خواهد بود.

تعبیر خواب ازدواج کردن در قبرستان

اگر شما زنی هستید و در خواب می‌بینید که در قبرستان ازدواج می‌کنید، این خواب نشانه‌های بسیار بدی به همراه دارد و تعبیر آن است که همسر شما در اثر تصادف از دنیا خواهد رفت. اگر فرد جوانی محبوب یا معشوق خود را در خواب در قبرستان ببیند، تعبیر آن است که این دو نفر به عنوان یک زوج با سختی‌ها و دشواری هایی روبه‌رو می‌شوند. ازدواجی برای این دو نفر دیده نمی‌شود. بعلاوه این دو نفر محکوم هستند که شاهد ازدواج یکدیگر باشند.

تعبیر خواب قدم زدن با آرامش و خیال راحت در قبرستان

اگر در خواب ببینید که با خیالی راحت و در آرامش در قبرستان راه می‌روید، این خواب نمادی از تغییرات مثبت در آینده است. این تغییرات سریع تر از آنچه فکرش را می‌کنید به سراغ شما می‌آیند. جابه‌جایی خانه یا حتی مهاجرت از کشوری به کشور دیگر نمونه هایی از این تغییرات هستند. برخی اوقات هم این تحولات شامل تغییر شغل یا ترفیع درجه و ارتقاء شغلی می‌شود. با تغییرات نجنگید. شما در این نقطه و زمان از زندگی خود به آنها نیاز دارید. باید به خودتان زمان بدهید و به آنها خوب فکر کنید. به سرعت از کنار آنها رد نشوید و آنها را نادیده نگیرید.

اگر مادری در خواب ببیند که گل‌ های تازه به قبرستان می‌برد

اگر مادری در خواب ببیند که گل‌ های تازه به Cemetery قبرستان می‌برد، تعبیر آن است که خانواده او از سلامت خوبی برخوردار هستند.

اگر زن بیوه جوانی در خواب خود را در قبرستان ببیند، این خواب نمادی از یک ازدواج نزدیک و قریب الوقوع است.

تعبیر خواب ساختن قبرستان

امام صادق (ع) می‌ فرمایند : اگر در خواب ببینی قبرستانی ساخته‌ای، تعبیرش این است که برای آخرت سعی و کوشش می‌کنی.

تعبیر خواب راه رفتن در قبرستان در فصل زمستان

اگر در خواب ببینید که در فصل زمستان در قبرستان راه می‌روید، تعبیر آن است که شما فقیر می‌شوید و از فلاکت و بیچارگی رنج می‌برید. شما باید هر کاری که می‌توانید انجام بدهید تا خودتان را در حرکت نگاه دارید. دوران سختی را پیش روی خواهید داشت اما همیشه در هر چیز یا ماجرای تلخ و ناخوشایند خیری پنهان است. سختی‌های شما درس‌های لازم و ضروری را برای شما در خود دارند که در آینده برای شما مفید واقع می‌شوند.

تعبیر خواب قبرستان پرنور

مقدار نوری که داخل و اطراف قبری که در خواب دیده‌اید مشاهده می‌شود تاثیر قابل توجهی بر تعبیر این خواب دارد. برای مثال اگر در خواب ببینید که نوری از قبر بیرون می‌آید، این خواب نشانه خوشبختی و بخت و اقبال مساعد است. تعبیر این خواب آن است که در انتهای این راه تاریک نور و روشنی در انتظار شما ایستاده است و به این ترتیب پس از پشت سر گذاشتن دوران سختی نعمت‌ها و موهبت‌های بسیار زیادی دریافت خواهید کرد.

از طرف دیگر، قبری که غرق در تاریکی و تیرگی است نمادی از سختی‌ها و موانعی است که سر راه خواب بیننده قرار خواهد گرفت.

رفتن به قبرستان و سر قبر کسی

اگر در خواب ببینید که سر قبر کسی می‌روید، این خواب نشان دهنده موقعیتی قابل توجه و ارزشمند است بویژه اگر آن فرد در عالم واقع یکی از دوستان یا عزیزان شما به شمار می‌رود. شاید فردی که در خواب در قبر دیده‌اید خبرهایی را در مورد مرحله مهمی در زندگی فردی به شما می‌دهد یا شما را به رویداد مهمی مثل جشن عروسی یا جشن موفقیت‌های حرفه‌ای و کاری دعوت می‌کند.

تعبیر خواب تابوت داخل قبری در قبرستان

اگر در خواب ببینید که تابوتی درون قبری در قبرستان است، تعبیر آن است که شما از Emotions احساسات واقعی خودتان فرار می‌کنید. احتمالا، این احساسات غم و پشیمانی هستند. با احساسات واقعی خودتان روبه‌رو شوید و اجازه دهید که این احساسات ذوب شده و از شما خارج شوند.

شرکت در مراسم حمل تابوت از مسجد تا قبرستان

اگر در خواب ببینید که همراه دیگران تابوت را از مسجد به قبرستان می‌برید، این خواب تعبیری خوشایند دارد و به این مفهوم است که شما رابطه‌ای محکم با خانواده تان دارید و آنها شما را در زندگی بسیار حمایت می‌کنند.
تعبیر خواب سنگ قبر

معبرین غربی گویند : به طور کلی سنگ قبر در خواب نشان دهنده موارد زیر است.
جنبه‌ های کنار گذاشتن و سرکوب کردن خود
پیام و نشانه ای از ضمیر ناخود آگاه درباره زندگی واقعی و داشتن عمر طولانی
دیدن سنگ قبری جدید نشانه موقعیت‌های جدیدی برای شماست و مشاهده سنگ قبرهای قدیمی پیش بینی یک رابطه دوستی را برای شما بیان می‌کند.

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می‌نهد یا آن را آجر و سیمان می‌کند، خبر از این می‌دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می‌کند یا بنایی می‌سازد، یا خانه ای می‌خرد یا باغی احداث می‌نماید.

تعبیر خواب نوشته‌های سنگ قبر

آنلی بیتون : اگر خواب ببینید نوشته سنگ قبری را می‌خوانید، نشانه آن است که وظایف دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت.

معبرین غربی گویند : اگر شما در خواب توانستید که نوشته‌های روی سنگ قبر را بخوانید بیانگر این است که شما به راحتی می‌توانید بر مشکلاتی که با آن روبرو هستید غلبه کنید.
اگر خواندن نوشته‌ های روی سنگ قبر برای شما سخت بود و نتوانستید آن‌ها را بخوانید شما بایستی منتظر خبرهایی از اتفاقات خوب خانواده خود باشید.

 

و نگاهی به تعبیر خواب مرده که کاملا مربوط به قبر و قبرستان می باشد.

خواب» و «رؤیا» دو پدیده پیچیده و شگفتی است که از آغاز آفرینش و پیدایش انسان تاکنون، اندیشه بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده و همچنان مبهم باقی مانده است.پیوند این دو با زندگی هر یک از ما و تجربیات گوناگون ما از هر یک، احساسی خاص به انسان بخشیده، به گونه ای که نوعی انس و نزدیکی بین ما و خواب و رؤیا به چشم می خورد.

بارها برای افراد بسیاری اتفاق افتاده است که از رهگذر رؤیای خویش از باطن اعمال گذشته، چگونگی فعالیتهای فعلی و حتی عاقبت تصمیمات آینده خود باخبر شده اند و در پی آن آگاهی و هوشیاری شایسته ای یافته اند.در این مطلب با استفاده از علم تعبیر خواب بزرگان در عرصه تعبیر خواب به تعبیر خواب مرده پرداخته ایم .

 

حضرت امام جعفر صادق می فرماید:

اگر دید مرده او را در كنار گرفت،دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این است. اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره كرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی كه كرده بود به جای نیاورده باشد. اگر بیند كه مرده خندان پیش او آمد، دلیل كه كافر مرده بود. اگر دید مرده در نماز بود، دلیل كه آن مرده در دنیا استغفار بسیار كرده باشد.

 

حضرت امام جعفر صادق می فرماید:

دیدن كفن مرده درخواب بر سه وجه است.
اول: مال.
دوم: ظاهرشدن مشكل.
سوم: فساد دین.
اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.
اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل كه علم و حكمت آموزد و از شغلی كه طمع بریده بود باز یابد.
اگر در خواب ببیند با مرده جماع كرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.
اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع كرد، حاجتش برآورده مى شود.
اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود كه مرده اند جماع كرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.
اگر در خواب ببیند كه مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

 

ابراهیم كرمانی میگوید:

اگر دید مرده زنده شد. دلیل كه حالش نیكو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیكو دید و خرم، دلیل كه كارش ساخته و دولتش زیاد شود.

اگر زن مرده خود را بیند، دلیل كه درویش شود، اگر پسر مرده خود را دید، دلیل كه از غم برهد. اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل كه غایبش از سفر بازآید. اگر دید مرده را زنده كرد، دلیل كه زنده رامسلمان كند.

 

محمدبن سیرین می گوید:

اگر كسی مرده را دید و از او پرسید كه تو مرده بود او گوید كه من زنده ام، دلیل كه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیكو بود و حق از وی خشنود بود.

 

حضرت دانیال می گوید:

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی كه امید ندارد. اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل كه روزی حلال یابد.

 

محمدبن سیرین می گوید:

اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دید مدره ای قران به وی داد یا كتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود. اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل كه از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل كه آن مرده بدكردار بوده در دنیا. اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل كه در دنیا با مردم تكبر كرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل كه غیبت مردم باشد. اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل كه فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید، دلیل كه با زنان بدكردار بوده باشد. اگر از درد شكم می نالید، دلیل كه حرام خورده باشد.

 

جابرمغربی می گوید:

اگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل كه زنان بسیار كرده باشد و با پدر و خویشان بدی كرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند بامرده مجامعت كرد و اب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.اگر بیند با زن مرده مجامعت كرد، دلیل كه از مال مرده چیزی به ویرسد. اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل كه زن خواهد و به مرادها برسد.

 

ابراهیم كرمانی می گوید:

اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل كه راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل كه بیمار شود و شفا یابد.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مرده جامه های نیك پوشیده بود، دلیل كه با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل كه در آخرت حال او نیكو بود. اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و كبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل كه اجلش نزدیك است.

 

ابراهیم كرمانی می گوید:

اگر بیند كفن مرده ای معروف بكند، دلیل كه در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال. اگر بیند خواست كفن مرده بكند و مرده را در گور زنده دید، دلیل كه آن مرده دیندار است. اگر بیند مرده را كفن كرد، دلیل كه از خویشان مرده یكی را كفن كند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

مرده دوست Dead Friend و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.

 

اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

 

اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.

یوسف نبی علیه السلام می گوید:
دیدن صحبت با The good dead مردگان نیکو باشد
دیدن سلام کردن به مرده شادی بود
دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید
دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

 

Dream interpretation of graves, graves and cemeteries + interpretation of dead dreams


برچسبها:

بیوگرافی هنرمندان