خدا

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

پروردگارا، ای پیدای پنهان بی نهایت مرا بینشی ده تا The truth of creation حقیقت آفرینشت را درک کنم.

آرشیو جملات آرامبخش، پیام و اس ام اس های زیبای دعا برای دیگران، نیایش های شبانه، مجموعه اشعار و جملات عرفانی و لذت بخش به همراه عکس نوشته و تصاویر به یادماندنی.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ The world ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ !

ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ , ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ; ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ.

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺁﺭﻭﻣﺶ ﮐﻨﯽ ; ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ, ﭘﺎﺩ ﺯﻫﺮ ﺷﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

سه ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﺪ :

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎﺭﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ زﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﻭﻓﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ ، دﻭﺳﺖ ﺭﺍﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺶ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﺑﻪ ﺻﺒﺮﺵ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ، ﻣﺎﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ، ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ ،ﺩﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ .

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

ﺳﻪ ﺗﺎ ” ﺍ ” ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ

ﺍﻣﯿﺪ
ﺍﺻﺎﻟﺖ
ﺍﺩﺏ

ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ” ﺱ “

ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

بزرگ فکر کن ” تقدیر”

تقویم افراد عادی است …

و

“تغییر”

تدبیر افراد عالی …

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

تا وقتی

به‌ این فکر چسبیده‌اید که

دلیل خوب زندگی نکردنتان،

بیرون از وجودتان است،

هیچ تغییر مثبتی رخ نمی‌دهد.

تنها و تنها

خودِ شما

مسئول جنبه‌های قطعیِ موقعیتِ زندگیِ

خود هستید

و فقط و فقط خودتان

قدرت تغییر آن را دارید.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

ﻟﺤﻈـﻪﻫــﺎ ﻧﻪ ﺩﯾــﺮ ﻣﯽﺁﯾﻨـــﺪ ﻭ ﻧـﻪ ﺯﻭﺩ

ﺁﻥﻫــﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺳــﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯽﺁﯾـﻨـــﺪ

ﺍﯾﻦ ﻣـــﺎ ﺁﺩﻡﻫــﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﯾــﺮ ﯾــﺎ ﺯﻭﺩ، ﻣﯽﺭﺳﯿـــﻢ !

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

امروزت را زندگی کن

فردا را فکر نکن

شادی امروزت را از دست نده

آنقدر بخند که آسمان دلت

از ستاره بارور شود

این بار تو…

دنیا رو به بازی بگیر.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

خوابم میاد،

ولی نمیرم سمت تخت خواب!

اون لعنتی یه تله است…

توش از خواب خبری نیست…

فقط فکر و خیاله که انتظار آدمو میکشه.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

ماهیان از تلاطم دریا

به خدا شکایت کردند

و چون دریا آرام شد

خود را اسیر صیاد دیدند…

تلاطم زندگی حکمت خداست

از خدا دل آرام بخواهیم

نه دریای آرام.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

زندگی تکرار فرداهای ماست

می‌رسد روزی که فردا نیستیم

آنچه می‌ماند فقط نقش نکوست

نقش‌ها می‌ماند و ما نیستیم …

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

گاهی یک نگاه

آنقدر مهربان است که

چشم هرگز رهایش نمی‌کند

گاهی یک رفاقت

آنقدر ماندگار است که

زمان حریفش نمی‌شود

و گاهی یک نفر آنقدر عزیز است

که قلب رهایش نمی‌کند..

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

خوشبخت‌ترین

مخلوق خواهی بود

اگر امروزت را

آنچنان زندگی کنی

که گویی نه فردایی

وجود دارد برای دلهره

و نه گذشته‌ای برای حسرت.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

زندگے شبیه فصل‌ است

هیچ فصلے همیشگے نیست

در زندگے نیز روزهایے براے

ڪاشت، داشت، استراحت

و تجدید حیات وجود دارد

زمستان تا ابد طول نمی‌ڪشد

اگر امروز مشکلاتے دارید

بدانید ڪه بهار هم در پیش است.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

هیچ چیز واقعا خراب

نیست… حتی ساعتی

که از کار افتاده است،

دو بار در روز زمان را

درست نشان می‌دهد …

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

«می‌توانم» و «نمی‌توانم»، تنها در یک حرف «ن» تفاوت دارند.

اما همین یک حرف، مسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

مشکلات

مانند ماشین لباسشویی هستند،

پیچ وتاب می‌دهند، می‌چرخانند

و ما را به اطراف می‌کوبند.

اما در نهایت، تمیزتر، درخشان‌تر و

بهتر از قبل خارج می‌شویم.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

گاندی می‌گوید: اگر جرأتِ زدنِ حرفِ حق را نداری،

لااقل برای کسانی که حرف ناحق می‌زنند، دست نزن.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺵ

ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﮕــر

ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﺍﺑﺪﺍﻥ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

مے توانے ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ

ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭے

ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ کنے

پس با ﻋﺸــﻖ زندگے کن.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

همه مےخواهند

از زندگے لذت ببرند…

اما حاضر نیستند

یک سر سوزن

از خوشے هایشان را

با دیگران تقسیم کنند…

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

هیچ چیز در جهان ماندگار نیست!

جوانی و آنچه که به آن می نازی

روزی به باد خواهد رفت…

توجه کن”خواهند رفت”

نشانه‎ها را از کفش‌های نو به نو

از لباس‌های کهنه

از چروک‌های گونه!

و خیلی چیزهای دیگر

می‌توانی بیابى ..

پس اندوه از چه روی داری؟

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

اگر از چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نگهداری کنیم،

اگر با کسانی که دوستشان داریم درست و مطابق با ایمانمان رفتار کنیم،

زندگی‌مان از لرزش دردناک کارهای نا تمام، مصیبت نمی‌بیند.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

تقریبا همه ی مردم

بخشی از عمرشان را

در تلاش برای نشان دادن

ویژگی‌هایی که ندارند،

تلف می‌کنند!

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

هرگز فورا بدبختی کسی را باور نکنید.

بپرسید که می‌تواند بخوابد یا نه؟

اگر جواب مثبت باشد، همه چیز روبه‌راه است،

همین کافی است.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

ما همیشه،

یا جای درست بودیم در زمان غلط،

یا جای غلط بودیم در زمان درست،

و همیشه،

همین گونه همدیگر را از دست داده‌ایم…

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

من قدرت حدس زدن Emotionsاحساسات را ندارم

اگر از من دلخوری

با من حرف بزن !

دوستی‌ها

با نگفتن‌ها به پایان می‌رسد.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

امروز

فڪرڪن تازه به دنیـــــا آمدی…

مهربـــــان باش

شاید فـــــردایی نباشد…

شاید فـــــردایی باشد

امـــا

عزیـــــزی نباشد…

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

تا خدا هست It’s up to God

کسی تنها نیست

من اگر گم شده‌ام

تو اگر خسته شدی

درپس پرده‌ی اشک من و تو

مأمن گرم خداست

او همین جاست

کنار من و تو.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

دنیا آنقدر جذابیت‌های رنگارنگ دارد

ڪه تا آخر عمر هم بدوی

چیزهای جدیدی هست

ڪه هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری

پس یڪ جاهایی در زندگی

ترمز دستی‌ات را بڪش

بایست و زندگی ڪن..

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت

بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست

که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست

به خاطر خودت می‌گویم

خودت را ببخش

که حق لذت بردن از زندگی را بگیری…

حق دوباره شروع کردن را…

پس دست در دست کودک درونمان دهیم

برای لحظه‌ای هر چند کوتاه…

بگذاریم این من‌مان هم کمی دوباره

کودکی کند…

تا طعم خوش کودکی را برای لحظه‌ای کوتاه

بچشیم و از زندگی لذت ببریم هر چند کوتاه……

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

“قوی”

کسی است که نه منتظر می‌ماند

“خوشبختش”

کنند و نه اجازه می‌دهد

“بدبختش” کنند.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می‌بینم تو مرا نمی‌بینی

تو مرا می‌بینی من تو را نمی‌بینم

یک خطای ساده‌ی بی‌انتها…

زندگی زیباست چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن

زندگی زیباست

زندگی من با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایش

برایم لذت بخش است

چون آنچیزی است که خدایم برایم خواسته است …

و از صمیم قلب از تو سپاسگذارم خدای عزیزم …

دوستت دارم

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

خـــدایـا فردایی بهتر را به همه دوستانم عطا کن خدایا به حق تمام مهربانی‌هایت نگذار امشب هم کسی در Regret حسرت یک تکه نان به خواب برود

خـــدایـــا به تمام بخشندگی‌هایت نگذار کسی با غم و اندوه شب خود را به صبح برساند

الــهــی آمین

اس ام اس دعا کردن ، اس ام اس دعا كردن در حق ديگران

پیام دعا در حق دیگران

خدایا

یقین داریم آنچه برای ما

رقم خواهد خورد

در دستان قدرت توست

پس امروز

برای همه لحظات زندگیمان

آنچه را كه خير و صلاح

و موجب خشنودی توست

طلب ميكنیم…

مهربانم

امروز گره از مشکلات همه عزيزانم باز فرما

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

اس ام اس pray دعا کردن ، اس ام اس دعا كردن در حق ديگران

اس ام اس دعا

امروز برایت اینگونه دعا کردم!

خدایا! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او!

پس قرار ده بی نیازی در نفسش! یقین در دلش!

اخلاص در کردارش! سلامتی در وجودش!

روشنی در دیده اش! بصیرت در قلبش! و روزی پر برکت در زندگی اش

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

اس ام اس دعا کردن ، اس ام اس دعا كردن در حق ديگران

پیامک دعا

‏پروردگارا یاری‌کن قلبی را که

در آرزوی چیزی‌ست

که در تقدیرش نیست

خدایا گشایشی ایجاد کن

برای دلهایی که با

بغض صدایت میزنند

آمیـــن یا رَبَّ

خدا را چه دیدی…

شاید فردا بشود

همان روزی که

یک عمر آرزویش میکردی

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

اس ام اس دعا کردن ، اس ام اس دعا كردن در حق ديگران

اس ام اس دعا كردن در حق ديگران

یک سبد یاس سفید در رنگ امید

با هر چه صفا ازسوی خدا

در شکل دعا تقدیم شما!

با آرزوی سلامتی برای شما دوست عزیز

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

اس ام اس دعا کردن ، اس ام اس دعا كردن در حق ديگران

متن دعا كردن در حق ديگران

آرزو می ڪنم …

هر آنچه در این لحظه ها

از دلتان می گذرد

به نسیم لطافتِ خداوند

بر شما روا گردد…

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

اس ام اس دعا کردن ، اس ام اس دعا كردن در حق ديگران

پیام دعا در حق دیگران

امیدوارم خدا نعمتهایش را

بر سرتون سرازیر کند

رنگین کمانی به ازای هر طوفان

لبخندی به ازای هر اشک

دوستی فداکار به ازای هر مشکل

و اجابتی نزدیک برای دعایت

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

خدایا

عزیزی که این نوشته را میخواند

بر بال آرزوهایش پرواز کند

او را دریاب

در تمامی لحظات

آنچه را به بهترین

بندگان عطا می فرمایی

به او هم عطا فرما

آمیـــن یا رَبَّ

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

پیام دعا برای شفای بیمار

خدای مهربونم دل همه دوستانم را شاد گردان

به خودشون و عزیزان شون سلامتی و عافیت بده

مریض هاشون را شفا بده

مجردهاشونو لباس سفید خوشبختی بپوشان

به متاهل ها آرامش و عشق پایدار عطا کن

قلب پدر مادرها را به دیدن خوشبختی و موفقیت فرزندانشان شاد گردان

سایه ی پربرکت شان هم بر سر عزیزانشان نگه دار

هرکس در هر راهی تلاش میکنه موفقیت و پیروزی را توشه ی راهش قرار ده

کاشت ایمپلنت با کمترین شکاف در فک

اخذ ویزای کلیه کشورها در کوتاهترین زمان

قلب هایمان با نور ایمان منور کن

و ما را جزو بندگان صالحت قرار ده

مردم سرزمینم را از جور و ستم حفظ کن و

فرج منجی دلها را برسان

آمین یا رب العالمین

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

اس ام اس دعا کردن ، اس ام اس دعا كردن در حق ديگران/ مجموعه جملات آموزنده، سبک زندگی، آرامبخش و عرفانی

اس ام اس دعا کردن

خـــدای خوبم

به حق نامهای زیبایت

به حق مهربانی‌ات

به حق بزرگی وجلالت

غم و غصه را از دل

دوستان وعزیزانم دورکن

لحظه هاشون پراز آرامش

دردهاشون رو درمون

و دلشون رو آروم ترین کن

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

 

پیامک دعا در حق دیگران

خدای مهربانم

آسمان دل دوستانم را

پر از ستاره ڪن

تا دلشان از غم و غصه خالی شود

آرامش آسمان‌شب سهم قلبتون

باشد ونورستاره‌ها روشنۍبخش

تمام لحــظه‌هاتون

خُدایا

ستاره‌هاۍآسمانت‌را سقف

خانه دوسـتانم کن تا زندگیشان

مانند ســتاره بدرخشد.

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

خدایا

به حق گرامیترین آیاتت

به بزرگترین نامهایت

به وسیعترین مراتب رحمتت

به بزرگترین مرتبه عظمتت

الهی در روز های عزیز

اجابت کن

دعای دوستانم را

 

عکس نوشته، دعا و متن های آرامبخش/ نیایش و پیام عرفانی

یه روزایی هست؛

آدم اینقدر حالش خوبه

که هیچ اتفاقی نمیتونه

حال خوبشو خراب ڪنه !

از این روزا

واسه همتون آرزو میڪنم

حال دلتون خوب

روزتون عااااااالی

 

و در پایان همانا با یاد خدا دلها آرامش می گیرد.  خدای مهربان در هر لحظه ما را دریاب!

 

Photos of writings, prayers and soothing texts / mystical prayers and messages


برچسبها: ،

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان