تعبیر خواب قهوه، چای خشک، انواع نوشیدنی و خون خوردن!

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب قهوه، چای خشک، انواع نوشیدنی و خون خوردن!

تعبیر خواب قهوه ☕☕☕ معنی دیدن قهوه در خواب | تفسیر خواب قهوه از نظر معبرین و دیگر نوشیدنی ها از چای تا خون

خواب قهوه

برای خواندن تعبیر خواب قهوه و معنی خواب قهوه از نظر معبرین اسلامی این مطلب را تا انتها دنبال کنید
آنلی بیتون می‌گوید:

1ـ نوشیدن قهوه در خواب، نشانة پذیرفتن برنامة ازدواج شما از طرف دیگران است. اگر متأهل باشید، نشانة آن است که در دعواهای مکرری که به آن مبتلا شده اید، توفیقی صورت نمی گیرد.

2ـ اگر خواب ببینید قهوه خرید و فروش می کنید، علامت آن است که در شغل خود زیان می کنید.

3ـ اگر دختری خواب ببیند خرید و فروش قهوه می کند، نشانة آن است که اگر مراقب اعمالش نباشد رسوای عام و خاص می گردد.

4ـ درست کردن قهوه در خواب ، برای دختران به این تعبیر است که از روی خوش اقبالی با کسی ازدواج می کنند ، و از شر بدی خلاص می شوند.

5ـ دیدن مزرعه قهوه در خواب، علامت آن است که فقر و بدبختی سرانجام به سعادت منجر می شود.

6ـ جوشیدن قهوه در خواب، نشانة توجه شرارت بیگانگان به شماست.

7ـ دیدن قهوه ای که هنوز دم نکشیده، در خواب، علامت دشمنان پنهانی است که با گستاخی در صدد نابودی شما هستند.
تعبیر خواب چای

دیدن چای دم کرده در خواب محبت و دوستی است ولی چای خشک در خواب گرفتاری و اندوه برای بیننده خواب است.

تعبیر خواب چای دم کرده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چای دم کرده Brewed tea محبت و دوستی است و باز هم مقدار آن بستگی دارد به موقعیت و وضعیتی که مشاهده می‌کنیم و در عالم خواب می‌بینیم. اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید چای درست می‌کنید، نشانه آن است که مرتکب خطایی خواهید شد و شدیداً احساس پشیمانی خواهید کرد.

تعبیر خواب استکان چای

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی استکان چای Cup of tea به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار می‌گیریم و چنانچه ما به کسی چای تعارف کردیم این اوست که از جانب ما محبت می‌بیند. اگر استکان چای از دستمان بیافتد و چای بریزد او ناسپاسی می‌کند ولی بستگی دارد که چای را از چه کسی گرفته باشد.

تعبیر خواب ریختن چای

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چای روی دست و پای ما بریزد و بسوزد آرامش و راحت می‌یابیم ولی اگر چای بریزد و در خواب احساس سوزش نکنیم و هیج آسیبی به ما وارد نیاید موردی پیش می‌آید که به قدر همان سوختگی که باید باشد ناراحت می‌شویم و رنج و غصه می‌خوریم.

آنلی بیتون می‌گوید: چای ریختن در خواب، نشانه ایجاد اختلال در امور خانوادگی است.

تعبیر خواب چای بی رنگ و پر رنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چایی که می‌نوشیم رنگ نداشته باشد نشان بی حقیقتی و فریب و نیرنگ است و چنانچه کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند از جانب او بی حقیقتی مشاهده می‌کنیم. همین طور است اگر ما به کسی چای بی رنگ بدهیم. اگر چای زیاد پر رنگ باشد مبالغه است و زیاده روی در ابراز محبت که خود رنج دهنده است.

تعبیر خواب چای تلخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چای تلخ باشد محبت نابجاست.

تعبیر خواب چای خوردن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید دوستانتان چای می‌نوشند، نشانه آن است که از تفریحات دست جمعی خسته می‌شوید، و سعی می‌کنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و غصه‌های آن‌ها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید. اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چای کرده‌اید، نشانه آن است که میهمانان ناخوانده شما را غافلگیر خواهند کرد.

تعبیر خواب چای خشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چای خشک غم و غصه. اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای خشک که در خواب می‌بینیم اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده‌ایم غم و غصه ای‌ای برای ما پیش می‌آید ولی اگر مانند چای فروشی‌های شمال انبوهی چای خشک مشاهده کنیم با کوهی از مصائب و مشکلات رو به رو خواهیم شد.

همین طور است اگر کسی چای خشک به ما هدیه کند یا ما به کسی بدهیم که در صورت اول غم و غصه ای برای ما می‌آفریند و در شکل دوم ما سبب ناراحتی او می‌شویم. اگر چند بسته یا مقداری چای خشک خریدیم و به خانه بردیم خانواده را نیز در ناراحتی‌های خود شریک می‌کنیم اما بر عکس اگر چای خشک را از خانه بیرون ببریم اندوه را از دل ایشان بر می‌داریم و سبب تسکین و آرامش اهل خانه می‌شویم.

تعبیر خواب تفاله چای

آنلی بیتون: دیدن تفاله چای tea waste در خواب، نشانه آن است که در امور عاشقانه و اجتماعی با مشکلی روبرو خواهید شد.
لوک اویتنهاو می گوید :
نوشیدن آب : ثروت
در یک لیوان : برملا کردن یک راز
در یک ظرف دیگر : رهایی یافتن
نوشیدنیهای دیگر : رضایت

آنلی بیتون می گوید: اگر زنی خواب ببیند در حین خندیدن چیزی می نوشد ، علامت آن است که از اموری لذت می برد که بعدها ممکن است همین امور لذتبخش موجب بی آبرویی او شود .
اگر خواب ببینید با تمام تلاشی که می کنید ، نمی توانید آبی شفاف بنوشید علامت آن است که تفننی به طور غیر مستقیم به شما عرضه می شود که قادر به استفاده از آن نیستید .
اگر در خواب مشاهده کنید که قادر به نوشیدن چیزى نیستید، بیانگر آن است که در یکى از کارهاى خود دچار اشتباه مى‏شوید.

در سر زمین رویاها آمده:
شما تشنه اید ولی آب برای نوشیدن پیدا نمیکنید: بدشانسی
آب گل آلود: دوستان به شما خیانت می کنند.
آب گرم می نوشید: علامت دوست صادق
شما از یک چشمه تمیز آب می نوشید: شادی بزرگ
آب خیلی سرد می نوشید: بر مخالفانتان پیروز میشوید.
شیر می نوشید: فراوانی پول
خون می نوشید: شانس و موفقیت در همه امور
از یک لیوان تمیز آب می نوشید: یک کار سریعاً برای شما پیدا می شود
بستگان می نوشند: نامزدی بسیار نزدیک است .
از یک چشمه کوچک آب می نوشید: بهبودی کامل از یک بیماری
آب تمیز و خالص با لیوان می نوشید: بزودی ازدواج می کنید
مشروب می نوشید: خطر یک تصادف شما را تهدید می کند.
از یک پارچ آب می نوشید: همراه و همکاران دوست داشتنی خواهید داشت.
شما تشنه اید و یک لیوان آب خنک می نوشید : به ثروت می رسید.
آنقدر می نوشید تا تشنگیان رفع می شود : خواسته های شما برآورده می شود.
به اتفاق دوستان می نوشید: تغییر در اطرافیان رخ می دهد
دیگران می نوشند: غم بزرگ
یک نوشیدنی شیرین می نوشید: یک یا چند نفر به شدت عاشق شما هستند
یک نوشیدنی شیرین را به حد افراط خورده اید: یکنفر شما را ثروتمند خواهد کرد.

 

Dream interpretation of coffee, dry tea, all kinds of drinks and eating blood!


برچسبها: ،

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته