تعبیر خواب ابزار آلات از پیچ گوشتی تا ابزار جراحی …

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ابزار آلات از پیچ گوشتی تا ابزار جراحی …

حالم خوب است! I’m still dreaming هنوز خواب می بینم ابری می آید و مرا تا سرآغازِ روییدن بدرقه می کند.🌁🌁

نقد و بررسی تعبیر خواب دیدن ابزار آلات. با مجموعه تعبیر خواب مجله نازوب همراه باشید.

معبرین غربی دیدن ابزار کار در خواب را نشانه کشیدن Suffering and hardship رنج و سختی برای انجام کاری می دانند. در اینجا با ما همراه باشید تا شرح جامعی از تعبیر خواب ابزار کار را از منابع مختلف ایرانی ، غیر ایرانی و اسلامی را با هم بخوانیم.

تعبیر خواب ابزار

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانه کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است.

2ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان ، آشنایان یا نزدیکان شما را تهدید می کند.

تعبیر خواب ابزار جراحی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانه آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد.

تعبیر خواب ابزار کار

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تعداد زیادی ابراز کار : ثروت
به شما ابراز کار اهدا میکنند : بعضی ها به خاطر شما کارهای بسیاری انجام خواهند داد.
ابزار کار میخرید : تغییرات مهم
ابزار کار می فروشید : پول به دستتان می آبد
ابزار کار مکانیکی : یک هدیه دریافت می کنید
ابزار نجاری : یک زن به شما پیشنهادی میکند
ابزار ماهیگیری : شکست در کار
ابزارجراحی : رنج
ابزار موسیقی : خوشبختی

 

دیدن تعداد زیادی ابزار در خواب به دست آوردن ثروت است.

اگر در خواب دیدی که به شما ابزار کار اهدا کنند معنی خواب برخی کارهای زیادی را برای شما انجام می دهند.

 

تعبیر خواب انبر

در سر زمین رویاها آمده:

خواب انبر: در یک مشاجره بزرگ گرفتار میشوید

از انبر استفاده می کنید: دشمنان در پی شکست شما هستند .

انبر می خرید: بدشانسی

دشمنان از انبر استفاده می کنید: دردسر و مشکلات بسیار

تعبیر خواب ابزار کار – دیدن انبر دست در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب انبر آتش

لیلا برایت می گوید:

دیدن انبر آتش در خواب، به این معنا است که باید با اعتماد به نفس بیشترى به انجام کارها بپردازید.

تعبیر خواب انبر آهنگری

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر انبر آهنگری، خدمتکار نترس و شجاعی است که به خوبی مال و اموال را از دست «پادشاه» بیرون می‌آورد و برای مردم خرج می‌کند.

اگر ببینی با انبر آهنگری مقداری آتش بیرون آوردی و به مردم دادی، یـعـنـی از پادشاه سود و منفعت بدست می‌آوری .

 

حط پایانی تعبیر خواب، به طور کلی تفسیر و تعبیر خواب های دیده شده از نظر علما و مفسران بسته به زمان، روز یا شب و ساعات آن دارد.

 

که در ادامه نگاهی داریم به تعبیر خواب خوب و بد هر شب ماه های سال

 

اول ماه: صحت ندارد

دوم: تعبیرش برعکس است

سوم: صحت دارد به تعویق

چهارم: صحیح است به تعویق

پنجم: خلافی ندارد

ششم: صحیح است وموثر

هفتم: خلافی ندارد

هشتم: صحیح است وموثر

نهم:ت عبیرش برعکس

دهم: صحت ندارد

یازدهم: صحیح وتعویق

دوازدهم: صحیح است و تعویق

سیزدهم: صحت ندارد

چهاردهم: تعبیرش بر عکس

پانزدهم: بر عکس

شانزدهم: صحیح است وتعویق

هفدهم: صحیح وتعویق

هجدهم: تعبیرش برعکس است

نوزدهم: تعبیرش عکس است

بیستم: صحیح است وموثر

بیست ویکم: صحت ندارد

بیست ودوم: صحیح است وموثر

بیست وسوم: صحت ندارد

بیست وچهارم: بسیار خوبست

بیست وپنجم: صحت ندارد

بیست وششم: تعبیرشعکس است

بیست وهفتم: بر عکس است

بیست وهشتم: تعبیرش عکس است

بیست ونهم: صحت ندارد

سی ام: صحیح است وموثر

 

Dream interpretation of tools from screwdrivers to surgical instruments …

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته