فرشتگان

تعبیر خواب جالب دیدن چهار فصل در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب جالب دیدن چهار فصل در خواب

غزلت تا که به Home of sorrow غمخانه سپرد تقدیرم
دیرگاهی ست که با قافیه ها درگیرم

چهار فصل دلم از غصه خزان گونه شده ست
چه کنم؟ خسته ام از فصل بلا تغییرم

تا که در آینه ی عشق نشسته است غبار
من نه آنم که در این آینه شد تصویرم

 

تعبیر خواب جالب دیدن چهار فصل در خواب

موقعی که می خوابیم روح the ghost از بدن ما جدا می شود و به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه True dream می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

گاهی اوقات وقتی خواب و رویاهایی میبینیم که وقتی بیدار میشویم به دنبال تعبیر خوابمان میرویم که آیا این خوابی که دیده ایم خوب است یا بد. اکنون در این بخش از نازوب میخواهیم تعبیر خواب چهار فصل را برایتان توضیح بدهیم. با ما همراه باشید.

تعبیر خواب زمستان

تعبیر خواب جالب دیدن چهار فصل در خواب

 

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

• زمستان winter به خواب دیدن، پادشاه بود. اگر به خواب بیند که زمستان بود چنانکه مردم را از آن مضرت می رسید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه مضرت رسد. اگر دید هوا سخت سرد بود و سرما کس را زیان نداشت، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد و زمستان را در وقت خود دیدن بهتر است.

• «برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب Sorrow and torment است، مگر اندكی ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهی كه پيوسته در آنجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد».

تعبیر خواب به روایت کرمانی

• زمستان را در وقت خود دیدن، چنانکه سرما سخت نباشد، دلیل یافتن مراد و زیادتی عز و شرف بود و مردم عامه را از پادشاه نصرت و قوت باشد و دلیل بر زیادتی عدل و انصاف بود.

• برف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيکی كند و در گرمسير، دليل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بيند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است كه بی‌وقت بود».

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

• زمستان: عروسی همراه با مشکلات

• دیدن فصل زمستان در خواب، علامت آن است که در آینده ای دور به ثروتی دست خواهید یافت.

تعبیر خواب به روایت مغربی

• «ديدن برف به خواب لشگر هزيمتی است، خاصه كه با برف بيند»

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

• تعبیر خواب دیدن فصل زمستان، داشتن ثروت در آینده ی دور است.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

• «ديدن برف به خواب بر شش وجه است، اول: رزق و روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسيار و ارزانی نرخ‌ها، چهارم: لشگر بسيار، پنجم: بيماری، ششم: غم و اندوه».

• اگر بيند در تابستان برف جمع می‌كرد، دليل كه مال بسيار و حلال جمع كند. اگر به زمستان جمع می‌كرد، دليل كه به عيش خوش گذراند و منفعت بسيار يابد.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

• خواب زمستان: خطر ناخوشی شدید

• یک زمستان خیلی سخت: خوشبختی

• یک کشاورز خواب یک زمستان خیلی سخت را ببیند: محصول بسیار خوبی را درو خواهد کرد .

• ملوانان خواب یک زمستان سخت را ببینند: پول فراوان بدست خواهند آورد .

• هوای بد زمستان خساراتی وارد می کند: یکی از دشمنان شما خواهد مرد.

• شما در طول زمستان بیمار هستید: بستگان به شما حسادت می کنند .

• شما یک زمستان خیلی سخت را می گذارنید: یک هدیه دریافت خواهید کرد .

• یک زمستان راحت را می گذارنید: شانس

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

• «ديدن برف عذاب و فتنه بود»

تعبیر خواب بهار

تعبیر خواب جالب دیدن چهار فصل در خواب

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

• بهار، طبیعت در نهایت اعتدال است و باید هم چنین باشد. حال اگر این طور نبود خلاف طبیعت چیزی شده و حادثه ای اتفاق افتاده. چنانچه در خواب احساس کنیم بهار است ولی هوا گرم است و دمای بسیار دارد یا چنان سرد است که در خواب می لرزیم خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حاد می باشد در زندگی بیننده خواب. در عالم خواب دیدن بهار و اعتدال طبیعی در بطن طبیعت نیکو است و برای بیننده خواب مبشر تعادل یا بهبود زندگی است.

• چنانچه بیمار باشید و در خواب بهار را ببینید یا باغی را ببینید که پر گل و ریحان است و احساس کنید که همه این خوبی ها به مناسبت بهار ایجاد شده نوید بهبود شماست و بی تردید از بیماری شفا خواهید یافت.

• بهار راسا در خواب دیدنی نیست اما می توانید جلوه بهار ار در اشیا و گیاهان و آب و باد و خاک و کوهستان ببینید که این نیکو است و بشارت خوبی. اگر جلوه بهار را مثلا در باغ ببینید و حس کنید بهار است اما نقصی در آن باشد در راه تامین نیک بختی شما مانعی به وجود می آید. روی هم رفته دیدن جلوه های بهاری نوید آینده است و خوش بینی در برخورد با پیروزی هایی که بر مبنای حسن نیت حاصل می گردد.

• شکوفه ها در خواب هم خوبند و از فرح و شادی و نشاط و پول و مال اندک خبر می دهند.

• شکوفه گیلاس دختر جوان است بین پانزده تا بیست.

• شکوفه آلبالو پسری است خشن و ترش رو و گاه گستاخ بین چهارده تا هیجده سال.

• شکوفه سیب زن جوانی است بین هیجده تا بیست و پنج

• شکوفه بادام پول و مال ان

دک است. به خصوص مالی است بخش بخش نه اندوخته و انباشته.

• شکوفه زردآلو زنی است بین بیست و پنج تا سی سال که رنج و فتنه و بلا می آورد و شما را نیز رنجور و بیمار می کند

• به هر حال دیدن Bloom شکوفه ها در خواب نیکو هستند و بیننده خواب باید به فال نیک بگیرد و خوش دل باشد.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

• بهار در وقت بهار پادشاه است. اگر به خواب بیند که فصل بهار است و هوا نامعتدل، چنانکه از گرمی و سردی مردمان را مضرت و رنج رسید، دلیل که اهل آن دیار را زا پادشاه رنج و مضرت رسد. اگر بیند هوا معتدل است و چنان خرم گشته از گل و شکوفه، و مردم را هیچ رنج و مضرت نبود، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد.

• اگر بهار را به وقت خود به اعتدال بیند، دلیل جاه و عز و رفعت است و مردم عامه را از پادشاه، قوت ونصرت Strength and victory است و دلیل انصاف پادشاه است و تاویل فصل پاییز همین است.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

• اگر خواب ببینید فصل بهار در پیش رو است، نشانه آن است که دوستانی شاد و وظایفی دلپذیر خواهید داشت.

• دیدن فصل بهار در خواب نشانه ی پادشاه است.چنانچه در خواب احساس کنیم بهار است ولی هوا گرم است و دمای بسیار دارد یا چنان سرد است که در خواب می لرزیم خوب نیست و گویای دگرگونی تند و حاد می باشد در زندگی بیننده خواب. اگر بهار را به وقت خود به اعتدال بیند، دلیل جاه و عز و رفعت است.

تعبیر خواب تابستان

تعبیر خواب جالب دیدن چهار فصل در خواب

 

تعبیر خواب تابستان به روایت محمد بن سیرین

• تابستان به خواب دیدن پادشاه سخت بود.

• اگر گرمای سخت بود، چنانکه مردم را از آن زیان بود، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه خیر و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب دیدن پربار، دلیل که عز و دولتش زیاده شود و کارش به مراد رسد و برای مردم عام، پادشاه را به خواب دیدن، از پادشاه قوت و نصرت است.

• اگر تابستان را نه به وقت خویش بیند، تاویلش به خلاف این است.

• تابستان پادشاهی است سخت و چون پادشاه نیز قدرتی است تعیین کننده با تعریف بالا مطابقت پیدا می کند.

تعبیر خواب تابستان به روایت جابر مغربی

• اگر ببینی کلاه زمستانی را در تابستان روی سر خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

تعبیر خواب تابستان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

• تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده باشند در خواب ها به صورت نشانه های طبیعی تظاهر می کنند از آن جمله هستند فصول سال.

• اگر گرمی هوا را در فصل تابستان ببینید نیکو است و اگر در زمستان احساس کنید که هوا گرم است خبر از بهبود کار می دهد و اگر در بهار تابستان را به خواب ببیند خواب شما خبر می دهد که مشکلی برای شما پیش می آید بخصوص اگر در خواب احساس گرمی زیاد بکنید و کلافه باشید.

• تابستان و گرمی هوا در غیر فصل بخصوص در بهار که طبیعت در نهایت تعادل است خشم مافوق و رییس هم می تواند باشد یا یک گرفتاری دادگاهی و سئوال و تحقیق قضائی.

تعبیر خواب تابستان از دیدگاه لیلا برایت

• دیدن تابستان در خواب، بیانگر ایجاد مشکلات و گرفتاری است.

تعبیر خواب تابستان در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

• دیدن فصل گرما و تابستان در خواب بیانگر میانه زندگی، موفقیت، پر ثمری، مسرت، گرما، نقطه اوج زندگی یا توانمندی است.

تعبیر خواب پاییز

تعبیر خواب جالب دیدن چهار فصل در خواب

 

تعبیر خواب پاییز به روایت منوچهر مطیعی

• دیدن پاییز با علائم و نشانه هائی که دارد در خواب‌های ما خوب نیست. اگر در خواب ببینید که هوا گرفته و ابری است و احساس سرما بکنید و مشاهده کنید که درختان زرد و پژمرده شده‌اند و به این ترتیب در می‌یابید که پاییز فرارسیده است یک دوره کوتاه گرفتگی و ملال برای شما پیش می‌آید که البته طولانی نیست و زود می‌گذرد.

• در تقسیم بندی خاصی که معبران دارند میوه‌های پاییزی یا زرد رنگ را خوب نمی‌دانند مگر در مواردی استثنایی

• اگر در فصل پاییز در صحرا باشید و خرمن گندم را ببینید بهتر است چرا که خواب شما می‌گوید نعمت و برکت می‌یابید اما آزرده و ملول هم می‌شوید.

• اگر در پاییز نم نم باران ببارد خوب است زیرا خواب می‌گوید تسکین می‌یابید، دل جوئی می‌شوید، مورد محبت و نعمت قرار می‌گیرید اما رگبار خوب نیست مخصوصاً در پاییز. رگباری که درخواب مجبور باشید سرپناه بجویید در فصل پاییز گوینده مصیبت و بلا است.

• گل های های پاییزی کوکب و زنبق گل‌های غم و ناکامی هستند چون از دسته گل‌های پاییزی بشمار می‌آیند.

• اگر کسی در فصل پاییز، خواب پاییز و ریزش برگ درختان را ببیند، غم و اندوهش از بین می رود. اگر در غیر فصل پاییز، خواب برگ ریزان درختان را ببیند، برایش سختی و غم می رسد.

• اگر خواب ببینید که هوا گرفته و ابری و سرد است و درختان پژمرده اند، یک دوره کوتاه و گذرای ناراحتی برایتان پیش می آید.

تعبیر خواب پاییز به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

• اگر مرد یا زنی خواب ببیند برگ های فصل خزان در حال ریزش از درختان است نشانه ی بی برکت شدن رزق و روزی خانه، بیمار شدن کودک و یا فرزند،کلافه شدن و یا دلگیر شدن بخاطر مشکلات مالی است.

تعبیر خواب پاییز به روایت خالد اصفهانی

• دیدن برگ های پاییزی دلالت بر مریض شدن،آشفتگی روح و یا مبتلا شدن به امراضی است که درمان آن ها سخت و طولانی مدت است و بهتر است با دادن صدقه شر خواب دفع شود.

تعبیر خواب پاییز از دیدگاه آنلی بیتون

• اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند، نشانه آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد.

• اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می‌خواهد ازدواج کند، نشانه آن است که شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت.

تعبیر خواب پاییز به روایت دانیال نبی

• اگر در خواب ببینی در حال راه رفتن روی برگ های فصل خزان (پاییز) هستی غم رنج و ناراحتی بر تو مسلط خواهد شد.

• دیدن برگ ها زرد رنگ پاییز نشانه ای وجود و یا پیدایش بیماری برای صاحب رویاست، اگر دیدی دیگران مشغول پیاده روی برگ های خشکیده هستند اتفاق یا حادثه ای تلخ یکی از نردیکانت را تهدید میکند.

تعبیر خواب پاییز در کتاب سرزمین رویاها

• خواب پائیز: تغییر مهم در اطراف شما رخ خواهد داد.

• خواب پائیز در فصل بهار: نفوذ اشخاص نیمه رفیق بر شما زیاد است.

• خواب پائیز در زمستان: یک دوره خوب شروع میشود.

• خواب پائیز در تابستان: باید از پستی و بلندیهای بسیاری عبور کنید.

• خواب ریزش برگ‌ها: یک بیماری خطرناک

• برگهای زرد شده: شادی

• برگ ریزان پاییز: یک ناکامی در عشق

تعبیر خواب پاییز در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ

• پاییز: خزان عمر شخص، احساسات دلپذیر، زوال تدریجی اما اغلب خوشایند، کمال، میان سالی، گذر از دوران اوج، دورانی از تغییرات که با محو ترتیب قدیم چیزها همراه است اما چیزهای جدید هنوز خودشان را نشان نداده‌اند.

• تصویر پاییز در رویای شخص به این اشاره دارد که اکنون زمان مناسبی برای فعالیت خلاق نیست، اکنون هنگام باید “بودن” است و نه ” انجام کار”. بنابراین برگ ریزان پاییزی به رویابین یادآوری می‌کنند که بسیاری از نگرش‌های کهنه و رفتارها و روش‌های زندگی که دیگر به آن‌ها نیازی نیست خود به خود از میان می‌روند و باید آن‌ها را رها کرد.

• برگ های زرد پاییزی: خاطرات قدیم، مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتارها و سایر چیزهایی که در زندگی به دست آورده‌اید اما به دلیل تغییراتی که رخ داده کارکرد مفیدی ندارند. بنابراین مثل برگ‌های پاییزی می‌توانند از شاخه جدا شوند و بیفتند.

?What does it mean to see four seasons in a dream

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان