جوان شدن و پیر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

مجموعه : تعبیر خواب
جوان شدن و پیر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

جوان شدن و پیر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

جوانی هدیه‌ای بزرگ از طرف خداوند است که به سرعت به پایان می‌رسد. همه ما باید قدر جوانیمان را بدانیم تا بتوانیم به درستی از آن بهره بگیریم و در پایان عمر از نحوه سپری شدن آن پشیمان نشویم. در این بخش برای شما عزیزان تعبیر خواب پیر شدن و جوان شدن Dream Interpretation of Aging and Rejuvenation را به شما خواهیم گفت.

افسوس که ایام جوانی بگذشت 🌸 دوران نشاط و کامرانی بگذشت 🌸 تشنه به کنار جوی چندان خفتم 🌸 کز جوی من آب زندگانی بگذشت.

تعبیر خواب جوان شدن Interpretation of the dream of rejuvenation

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد، دلیل که فرومایه شود.

اگر جوان مجهول را بیند، دلیل که از دشمن خواری بیند و مرادش برنیاید.

اگر بیند جوانی پیر شده است، دلیل که حرمتش زیاده شود و زنان نیز در این معنی، چون مردان باشند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه در خواب ببینید کسی که پیر است جوان شده، چه خود بیننده خواب باشد و چه دیگری نشان آن است که به علتی تخفیف شان و مقام می یابد و تحقیر می شود. چنانچه خودتان را در خواب ببینید که جوان تر از آنچه هستید شده اید تعبیر همین است مضافا این که فریب می خورید و کودکانه بازیتان می دهند.

اگر در خواب ببینید که جوان شده اید اما چهره خویش را نمی شناسید، مثل این که شخصی دیگر شده اید نشان دیدن خواری و ناکامی و نامرادی است. عکس این هم صادق است یعنی اگر در خواب ببینید که پیر شده اید و موی سر و ریش و ابرویتان سفید شده عزت و حرمت می یابید و بزرگ می شوید. اگر جوانی را در خواب ببینید که پیر شده ارتقا مقام و منزلت پیدا می کنید.

تعبیر خواب جوان از دید مجلسی

تعبیر خواب جوان:
دیدن جوان در خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است.

تعبیر خواب جوان شدن از دید ابن خلیل

تعبیر خواب جوان شدن مرده:
اگر دیدید که مرده شور در حال شستن مرده است یا اینکه مرده جوان شده است یا در حال خاک کردن مرده هستید، بسیار خوب است این یعنی کارها به درستی پیش می رود.

تعبیر خواب پیر شدن

 

تعبيرخواب پیر شدن به روايت محمد بن سیرین:

اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد.

اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد.

اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد.

اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.

تعبيرخواب پیر شدن به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می شود.

چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می زنید از دوستی به شما محبت می شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید.

اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می آید و بی حرمت می شود.
اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می شود.

دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

تعبيرخواب پیر شدن به روايت جابر مغربی

اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود.
اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.

تعبيرخواب پیر شدن به روايت لوک اویتنهاو

پیر زن: دعوا
پیر مرد: زندگی طولانی

تعبيرخواب پیر شدن به روايت آنلی بیتون

اگر در خواب آدم پیری را دیدید، نشانه آن است که شانس و اقبال در انتظار شما است.
اگر خواب ببینید که پیر شده اید، نشانه موفقیت در انجام کارها است.

?What does it mean to be young and old in a dream

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته