فرشتگان

تعبیر خواب افتادن در چاه، گودال

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب افتادن در چاه، گودال

تعبیر افتادن در چاه در خواب چیست؟

 

چاه در خواب نمایانگر پتانسیل و توانایی‌های Potential and abilities پنهان است که همچنان نیاز به کشف شدن دارند. آن ها به استعداد‌هایی اشاره دارند که گمان می‌کنید از آن‌ها برخوردار هستید، و برای درک حقیقی آن نعمت‌ها مدت‌ها زمان صرف کرده‌اید.

تعبیر خواب چاه نشانه زن و تعبیر خواب افتادن در چاه بیانگر مکر و حیله است. با تعبیر خواب چاه، تعبیر خواب افتادن در چاه فاضلاب، تعبیر خواب آب چاه و … همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب افتادن در چاه Interpretation of falling asleep in a well

 

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

• دیدن چاه در خواب بیانگر توانایی‌ها و استعداد‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده است. این چاه نمادی از عمق احساسات شماست. ممکن است مخزن احساسات شما باشد و اینکه چگونه تلاش می‌کنید آن‌ها را سرکوب کنید.

• خواب دیدن اینکه شما در چاه می‌افتید، بیانگر از دست دادن کنترل احساستان است.

• خواب دیدن اینکه چاه خشک است بیانگر این است که پوچی عاطفی در زندگی‌تان وجود دارد. شما از درون حس خالی بودن می‌کنید و نیاز دارید به چیزی دارید که احساس خالی بودن شما را پر کند.

تعبیر خواب چاه و کندن آن

 

محمدبن سیرین گوید: چاه در اصل، تأویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می‌کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می‌کرد، دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.
1. زن
2. کنیزک
3. عالم
4. توانگری وثروت
5. مکر
6. مکر و حیله

لوک اویتنهاو می‌گوید:

• چاه: آینده ای نامشخص

• چاه کندن: کار پر در آمد

تعبیر خواب آب چاه

ابن سیرین گوید:

• آب چاه در خواب مال زن است. اگر کسی بیند که از چاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد.

• اگر بیند کسی چاه کند و آب برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.

ابراهیم کرمانی گوید:

• اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند.

• اگر بیند آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران بیمار شود.

• اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند.

• اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخی است.

• اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است.

• اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد،

• اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود، دلیل که غم و اندوه به وی رسد و اگر بیند از چاه آب سفید برآمد، دلیل که میراث یابد.

• اگر بیند که آب چاه در زیرزمین فرو رفت و هیچ نماند.، دلیل که زن هلاک شود و مالش تلف گردد.

جابرمغربی گوید:

• اگر بیند آب از چاه می‌کشید، دلیل که به مکر و حیله مال جمع کند، خاصه که چاه خود کنده باشد.

• اگر بیند باغ را آب همی داد، دلیل که از مالی که حاصل کرده است زن خواهد، یا کنیزک خرد.

• اگر بیند آب بر چاه آمد و روان شد، دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می‌رسد. مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

• آب از چاه کشیدن: انجام کارهای سودآور

• نوشیدن از چاه: سلامتی و نیرو

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می‌کشید، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد.
تعبیر خواب افتادن در چاه
جابر مغربی: اگر درچاه افتاد، دلیل که در مکر و حیله افتد.

معبرین غربی گویند: خواب افتادن و گیر کردن در چاه، نشانگر از دست دادن نترل احساسی عاطفی و دچار یاس و درماندگی شدن است. این خواب پیشگویی آن است که مدتی در تنگنا گیر خواهید کرد، و مهم است که نهراسید و سعی کنید کمک بخواهید و راه‌تان را با گذر زمان پیدا کنید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در چاهی افتاده‌اید، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت.

تعبیر خواب افتادن در چاه فاضلاب

 

ابن سیرین گوید: اگر کسی ببیند که در چاه فاضلاب و توالت خانه خودبیفتد بیانگر آن است که مال خویش را هزینه کند و اگر ببیند که در آنجا بیفتاد یا در چاه فاضلاب بیفتاد، دلیل کند که مال کسی به غضب ستاند.

تعبیر خواب افتادن بچه در چاه

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است، نشانه آن است که از زیان و بیماری، شدیدأ اندوهگین خواهد شد. اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت.

تعبیر خواب چاه خشک

 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاهی خشک در خواب، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می‌کنند.

لوک اویتنهاو: چاه خشکیده: غم و غصه

تعبیر خواب چاه نفت

 

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد.

از اینکه با تعبیر خواب چاه و افتادن در آن همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برای آگاهی از تفاسیر رویاهای خود می‌توانید آن را در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک گذارید.

خواب چاه عمیق

 

چاه عمیق در خواب نماد عمق احساسات و عواطف است. اگر نتوانید ته چاه را در خواب ببینید، منعکس کننده‌ی آن است که احساسات‌تان را سرکوب می‌کنید، و آنقدر خوب آن‌ها را پنهان می‌کنید که دیگران به هیچ وجه به احساسات واقعی‌تان پی نمی‌برند.

خواب انداختن یا افتادن چیزهایی در چاه

 

افتادن یا انداختن چیزهایی در چاه پیش بینی کننده‌ی زیان قابل توجه است چه به صورت غیر عمد به واسطه‌ی یک تصادف یا به صورت خطری عمدی. مراقب متعلقات و دارایی‌های‌تان باشید تا مبادا دچار ضرر و زیان شوید.

خواب چاهی با آب آلوده یا کثیف

 

اگر آب درون چاه کثیف یا آلوده و غیر قابل آشامیدن باشد، نشانه‌ی مشکلات و دردسرهایی در آینده است. شما روی سرمایه‌گذاری‌ها یا روابط نادرست مشخصی تمرکز و حساب باز کرده‌اید که فقط اتلاف وقت و تلاش هستند.

?What is the interpretation of falling into a well in a dream

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان