تعبیر خواب و تفسیر رویای دیدن زرافه، فیل و خوک

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب و تفسیر رویای دیدن زرافه، فیل و خوک

تعبیر خواب و تفسیر رویای دیدن زرافه، فیل و خوک

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود زرافه ای یا فیل یا خوکی A giraffe or an elephant or a pig را در جنگل و یا در باغ وحش ببینید و یا خواب ببینید به دنبال آنها می دوید. برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر دیدن زرافه در خواب

 

تعبیر خواب و تفسیر رویای دیدن زرافه، فیل و خوک

 

تعبیر خواب دیدن زرافه

تعبیر خواب زرافه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زرافه در خواب به معنای دوست احمق و یار ناموافق می باشد که مجالست و موانست او فایده ای ندارد و زحمت می آورد اگر در خواب زرافه ای ببینید با شخصی رو به رو می شوید که دوستی با او نه به صلاح است و نه ممکن اما این شخص کارهای عجیبی می تواند بکند و بدایعی از او دیده می شود که باعث تعجب بیننده شود.

 

زیگوند فروید می گوید:

دیدن ی زرافه در خواب معمولا به معنای آسایش و خوشبختی Comfort and happiness است . اگر در خواب یک زرافه را دیدید به این معنا است که در حال حاضر شما آماده ی اجرا کردن ایده هایتان نیستید و ممکن است مدتی طول بکشد برای همین باید برنامه ریزی ریزبینانه تر و دقیق تری کنید تا به اهداف خود برسید. بعد کنار آمدن با زندگی تان دوباره شروع کنید.

دیدن زرافه خم شده در خواب

زیگوند فروید می گوید:

دیدن زرافه ی خم شده در خواب علامت بسیار خوبی برای شماست . شخصی به زندگی تان وارد می شود که حتی فکرش را هم نمی کردید ، شخصی که با شما بسیار نامهربان و شما هم به او اعتماد ندارید و علاقه ای به شروع رابطه دوباره ندارید . و بزودی به آرامش حقیقی در زندگی تان خواهید رسید.

 

تعبیر دنبال زرافه رفتن در خواب

به دنبال زرافه رفتن دو حالت دارد. اگر به قدم و آهسته زرافه ای را دنبال کنید از مردی احمق پیروی می کنید که این تبعیت به مصلحت شما نیست ولی اگر در خواب دیدید که به دنبال زرافه می دوید، در پی امری محال می روید و دست به کاری غیر ممکن و دشوار می زنید که آن هم به صلاح شما نیست.

 

تعبیر دیدن زرافه در باغ وحش

دیدن زرافه در باغ وحش برخورد با چنان آدمی است که گفته شد. آدمی که می تواند چند روز فکرتان را به خود مشغول نگه دارد بی آن که تاثیری در زندگیتان داشته باشد. دیدن چندین زرافه در یک محل تماس و برخورد با اجتماع مردمی نادان و جاهل است.

کارل یونگ معتقد است:

دیدن زرافه در جنگل، کوه یا فضای باز علامت خوبی برای شما نمی باشد . شریک احساسی تان با شما یکرنگ نیست و نبست به شما بی وفاست. ابتدا دوری اش برای شما غیرممکن است ولی در آینده ای نه چندان دور خواهید فهمید که جدایی از دشوار نیست و به آرامش خواهید رسید.

 

دیدن خوک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب و تفسیر رویای دیدن زرافه، فیل و خوک

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

• خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام. پولی است فراوان که از طریق نامشروع و خلاف حتی به عدد جنایت جمع آوری شده و خودش مردی است در نهایت کثافت و پلیدی که با وجود داشتن ثروت زیاد هم کثیف می خورد و هم کثیف زندگی می کند و هم گذشته ای آلوده دارد و هم آینده ای نکبت بار.

داشتن خوک موانست و موالفت با چنین آدمی است و از جهت دیگر اندوختن پولی است که از راه نادرست کسب شده باشد. اگر در خواب ببینید که خوک در خا نه یا جائی دیگر دارید که آن خوک متعلق به شما باشد پولی فراوان به شما می رسد و اگر ببینید خوکان بسیار دارید یا در خوکدانی هستید که آنها هستند و یا خوکدانی متعلق به شما می باشد ثروتی تحصیل می کنید که حرام است ولی موجب شادی و خوشحالی شما می شود.

خوک رانی نیز تحصیل مال حرام، پول ناثواب و عیش و کامروائی خوکانه است. اگر ببینید گوشت خوک می خورید پولی نصیب شما می شود که حرام است اما شما ریشه و منبع و اصل آن را نمی شناسید معهذا می دانید پول درستی نیست.

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

• خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر، لکن دون همت و بی خبر است و خوک خانگی مرد است فراخ دل، لکن پلید و بدفعل باشد و بی دین و بی دیانت Atheist and atheist است. اگر بیند که خوکان را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند، دلیل است مال بسیار از حرام جمع کند.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

مخالطت کردن با خوک دنیا را نیکو است و دین را بد است و دیدن بچه خوک درخواب غم است و خوردن شیر وی در خواب مصیبت و اندوه است، از جهت مال به قدر آن چه خورده بود. اگر بیند که گوشت خوک می خورد، دلیل که مال حرام خورد.

اگر بیند که خوکان را از جائی به جائی می برد، دلیل است احوال دنیای او نیکو شود، لیکن دینش بد گردد. اگر بیند در میان خوکان می گردید، دلیل که خرم گردد، به جهت مالی که او را از ظلم حاصل شود. اگر بیند که در میان خوکان نشسته بود، دلیل است بر دشمن غالب شود و بزرگی یابد.

اگر بیند که خوک از پس پشت وی درآمد و از پیش او بیرون شد، دلیل که مرادی پلید و زشت او را حاصل شود. اگر بیند که پوست خوک کسی به وی داد، دلیل که مال حرام یابد. اگر بیند که شبان خوک بود، دلیل است بر گروهی بدفعل بد دیانت مهتر و فرمانروا شود.

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

• دیدن خوک چاق در خواب نشانه این است که در زندگی و شغل خواب بیننده به سرعت دگرگونی‌هایی ایجاد می‌شود.

• دیدن خوک لاغر در خواب نشانه این است که خواب بیننده با فرزندان خود دچار اختلاف می‌شود.

• دیدن خوک‌های تازه زا و ماده خوک در خواب نشانه این است که خواب بیننده در کار‌های خود پیشرفت می‌کند.

• اگر فردی در خواب صدای خوک بشنود نشانه این است که در اثر مرگ کسی احساس ناامیدی می‌کند.

• اگر فردی در خواب ببیند که به خوک‌ها غذا می‌دهد نشانه این است که بر تعلقات شخصی او اضافه می‌شود.

• اگر فردی در خواب ببیند که خوک خرید و فروش می‌کند بیانگر این است که با انجام دادن کار‌هایی دشوار ثروت زیادی بدست می‌آورد.

• تعبیر خواب خوک چاق و سالم نشانه این است که خواب بیننده در زندگی خود توفیقی مطلوب بدست می‌آورد.

• اگر فردی در خواب ببیند که خوکی در گل و لای حرکت می‌کند نشانه این است که معاشرینی مردم آزاد دارد.

• اگر دختری در خواب ببیند که خوکی در گل و لای حرکت می‌کند نشانه این است که دوستی حسود و ثروتمند پیدا می‌کند.

 

تعبیر خواب به روایت سرزمین رویاها

• تعبیر دیدن خوک در خواب نشانه درآمد مالی خوب برای خواب بیننده است.

• دیدن خوک چاق و سالم در خواب نشانه بدست آوردن پول و خوشبختی است.

• دیدن خوک لاغر در خواب نشانه بی پولی و عذاب است.

• دیدن تعداد زیادی خوک در خواب نشانه این است که مبلغی پول بعد از مرگ یکی از اعضاء فامیل نصیب خواب بیینده می‌شود.

• تعبیر خواب خریدن خوک نشانه این است که خواب بیننده شادی بزرگی در پیش دارد.

• اگر فردی در خواب ببیند که خوک می‌فروشد نشانه این است که دوستانش از وی متنفر می‌شوند.

• تعبیر خواب خوک وحشی نشانه این است که یک دوست در پی آزاد خواب بیننده است.

• اگر فردی در خواب ببیند که دیگران خوک دارند باید مراقب رقیب خود باشد.

 

تعبیر خواب به روایت مغربی

• اگر ببینی شیر خوک می‌خوری، نادان و بی‌عقل می‌شوی.

• اگر فردی در خواب ببیند که با خوک صحرائی جنگ می کند نشانه این است که با مهتری ستمگر و دون او را خصومت می افتد.

• اگر فردی در خواب ببیند که موی خوک یا پوست و استخوان خوک را دارد نشانه این است که به قدر آن مال حلال بدست می آورد.

 

تعبیر خواب به روایت کرمانی

• تعبیر ارتباط و آمیختن و دوستی با Pigs have been worldly good خوک از نظر دنیوی خوب بوده، ولی از نظر اخروی و دینی خوب نمی‌باشد.

• اگر ببینی چوپان خوک‌ها هستی بر گروهی بدکردار و بی‌دیانت، بزرگی و ریاست و سروری می‌کنی.

• اگر ببینی خوک‌ها را از جایی به جایی دیگر می‌بری، اوضاع و احوال دنیوی تو بهتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار ضعف و اشکال خواهد شد.

• اگر ببینی در بین خوک‌ها گشت و گذار می‌کنی، به خاطر مال و اموالی که با ظلم و زور به دست می‌آوری، شاد و خرم خواهی شد.

• اگر ببینی در بین خوک‌ها نشسته‌ای، بر دشمن غلبه می‌کنی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.

• اگر ببینی خوکی از پشت سر تو آمد و از جلوی تو بیرون رفت، به خواسته زشت و پلیدخود می‌رسی.

• تعبیر دیدن بچه خوک، غم و اندوه می‌باشد.

• اگر ببینی گوشت خوک خورده‌ای، مال و اموال حرام مصرف خواهی کرد.

• به اندازه‌ای که خورده‌ای از جهت مال و اموال و دارائی دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوی.

• اگر ببینی کسی به تو پوست خوک داده است، مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ

• دیدن خوک در خوابتان نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که خوک ممکن است بیانگر شکم پرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مرد سالار است.

• اگر شما خوک‌ها را دوست دارید و فکر می‌کنید که خوک‌ها با نمک هستند، پس خوابتان در مورد یک خوک چاق بیانگر تصوراتی غلط در مورد چیز‌هایی خاص است. چیزی که شما باور دارید و چیزی که در واقعیت است ممکن است دو چیز متفاوت باشد. خوک ممکن است مشابه رابطه یا مردی در زندگی تان باشد. شما فکر می‌کنید که خوک یک چیز خاص خواهد بود، اما در واقع واقعیت، اصلا چیزی که تصور کرده اید نیست.

• خواب دیدن خوکی که زنده زنده پخته می شود بیانگر این است که شما دستخوش یک تحول جدی هستید. شما آماده اید که خودتان را از شر منفی های حول و حوش زندگی‌تان خلاص کنید.

 

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

• تعبیر خواب خوک نشانه این است که به خواب بیننده به ظالمی حاجتی افتد و به او زیان می رسد.

 

تفسیر رویای دیدن فیل

 

تعبیر خواب و تفسیر رویای دیدن زرافه، فیل و خوک

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

• فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریباً ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنائی‌های ما به‌‌خصوص در کودکی با افسانه‌ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته‌اند که درست به نظر نمی‌‌آید.

• مثلاً نوشته‌اند (فیل پادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می‌گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می‌شود.)

• می‌بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی ندارد همین‌طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی‌تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب‌ها و رادیو و تلوزیون شناخت ما از فیل بیشتر شده. فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت.

• چنانچه در خواب ببینیم که سوار فیل شده‌ایم و آن حیوان عظیم‌الجثه The huge animal از ما اطاعت می‌کند به قدرت و شوکت می‌رسیم. در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می‌کنیم و این ترقی، چشمگیر است.

• اگر در خواب ببینیم گله‌ای فیل عبور می‌کند و ما به تماشا ایستاده‌ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته‌اید موقعیتی به‌دست می‌آورید که می‌توانید بزرگ شوید.

• اگر خواب دیدید بر فیل سوار شدید که تعبیرش را نوشتم ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی‌شوید. فیل دشمن نمی‌تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه‌ای بزرگ قرار می‌گیرید که عظمت آن شما را می‌ترساند.

 

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

• اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد.

• اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید.

• اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود.

• اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.

 

تعبیر خواب به روایت کرمانی

• اگر بیند که بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند.

• اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آن گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد.

• اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.

• اگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته، دلیل است که دشمنی بزرگ را قهر کند و بر این قول، قصه اصحاب الفیل را، دلیل آورده‌اند.

• اگر بیند از پشت فیل بیفتاد، دلیل که در بلای سخت افتد.

• اگر بیند که فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد، دلیل که پادشاه آن دیار بمیرد.

 

تعبیر خواب به روایت مغربی

• اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود.

• اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می‌رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند.

 

تعبیر خواب به روایت امام صادق

• دیدن فیل درخواب بر شش وجه است.

• پادشاه عجمی ، مرد غلام ، مردمکاری (مردی که چهار پا کرایه می‌دهد) ، مرد باقوت و هیبت. مرد حسود. ستمکاری خونخواره.

 

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

• فیل: ازدواج دیر هنگام، تانی و تأمل

• سوار شدن بر روی آن: نیکبختی

• مرگ آن: پروژه‌های شکست خورده

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

• اگر خواب ببینید سوار فیل شده‌اید، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می‌آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود.

• دیدن تعدادی فیل در خواب، نشانه فراوان است. دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است که شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید کرد.

• اگر خواب ببینید به فیلی غذا می‌دهید، علامت آن است که با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت.

• اگر خواب ببینید سوار فیل شده‌اید، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می‌آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود.

 

Dream interpretation and interpretation of the dream of seeing giraffes, elephants and pigs

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته