فرشتگان

تعبیر و تفسیر رویا دیدن پاشنه پا در خواب چیست؟

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر و تفسیر رویا دیدن پاشنه پا در خواب چیست؟

وقتی خوابیم هزارتا خواب و رویا میبینیم و رویا هم که چهارچوبی ندارد و و به هر طرفی میرودو در این بخش از پورتال جامع نازوب هم تعبیر و تفسیر پاشنه پا Interpretation of the heel را برایتان خواهیم گفت با ما لطفا همراه باشید.

 

تعبیر خواب پاشنه پا به روایت محمد بن سیرین

 

تعبیر و تفسیر رویا دیدن پاشنه پا در خواب چیست؟

 

تعبیر پاشنۀ پا، نظم و نظام کسب و کار انسان می‌باشد.
اگر ببینی پاشنۀ پای تو شکسته است، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که از آن پشیمان خواهی شد. اگر ببینی پاشنۀ تو

شکافته یا زخمی شده است، تعبیرش مثل تعبیر قبلی می‌باشد ولی پشیمانی‌اش کمتر است.
اگر شخصی خواب ببیند که پاشنه پای او بشکافت یا زخمی شد آن شخص به کاری مشغول خواهد شد که از آن کار پشیمان خواهد شد ولی ندامتش از آن کمتر خواهد بود.

 

تعبیر خواب پاشنه پا به روایت جابر مغربی

اگر ببینی پاشنۀ پای تو افتاده است، یـعـنـی کسب و کار نخواهی داشت و فقیر و درمانده می‌شوی.
اگر ببینی پاشنۀ پای خودت را بریده‌ای و بخورد جانوران درنده می‌دهی، یـعـنـی آنچه را کسب کرده‌ای بخورد دشمنانت می‌دهی.

 

تعبیر خواب پاشنه پا به روایت منوچهر مطیعی

اگر خواب ببینید که پاشنه پای شما شکست و از رفتن باز ماندید خواب شما می گوید: در آینده نزدیک، کاری ناصواب می کنید که پشیمانی می آورد و شماتت و ملامت خواهید شنید.

چنانچه در خواب ببينيد که پاشنه پاي شما مجروح است Your heel is injured در صورتي که در بيداري پاي شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشيد نشان آن است که از انجام کاري پشيمان مي شويد.

شکسته بودن پاشنه پا نيز همين تعبير را دارد يعني چنانچه در خواب ببينيد پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده ايد خواب شما مي گويد در آينده کاري ناصواب مي کنيد که ندامت مي آورد و شماتت و ملامت مي شنويد.

پاشنه پا به طور کلي نشان کارها و استحکام امور زندگي خواب بيننده است.
چنانچه ببينيد پاشنه پاي شما از کفش يا جوراب بيرون است در محيط شغلي، چه اداري و کارمند باشيد و چه کاسب و تاجر، چشمهايي مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زيباي شما را زير نظر دارند.

اگر در خواب ديديد که پاشنه شما سالم و محکم و قوي است خواب خوبي است و به شما نويد مي دهد که در کارهايتان مسلط مي شويد و با قدرت عمل مي کنيد.
اگر در خواب مشاهده کرديد که پاشنه پا نداريد و پاشنه شما را يک حيوان درنده مثل سگ Predatory animal like dog گاز گرفته و خورده، چنانچه کاسب باشيد متضرر مي شويد و اگر کارمند باشيد کار يا مالي از دستتان مي رود.

اگر چيزي به پاشنه پاي شما چسبيده بود که در راه رفتن مزاحمت ايجاد مي کرد سر زبان مردم مي افتيد و پشت سرتان حرف مي زنند.
اگر کسی ببیند پاشنه پای او دچار نقصی شده، کاری غیر مفید را انجام خواهد داد.
اگر پاشنه پایش قوی بود، به دنبال کاری سودمند خواهد رفت حتی اگر آن کار مشکل باشد.

 

تعبیر خواب از دیدگاه آنلی بیتون

خواب پاشنه های خودتان: بد شانسی در عشق Bad luck in love
پاشنه پای شما درد می کند: یک دوست دورو نزدیک شماست
پاشنه پای دیگران: یک تغییرخوشایند.

 

تعبیر خواب پاشنه پا از دیدگاه اچ میلر

 

تعبیر و تفسیر رویا دیدن پاشنه پا در خواب چیست؟

 

زخمی شدن پاشنه پا در خواب را نشانه این است که افرادی قصد سوء استفاده از شما را دارند.
دیدن پاشنه‌ی پا در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالی است.

 

تعبیر خواب شکستن پاشنه پا

شکستن پاشنه پا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

شکسته بودن پاشنه پا نیز همین تعبیر را دارد یعنی چنانچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده اید خواب شما می گوید در آینده کاری ناصواب می کنید که ندامت می آورد و شماتت و ملامت می شنوید. پاشنه پا به طور کلی نشان کارها و استحکام امور زندگی خواب بیننده است.

 

تعبیر خواب پاشنه محکم و قوی

پاشنه محکم و قوی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه ببینید پاشنه پای شما از کفش یا جوراب بیرون است در محیط شغلی، چه اداری و کارمند باشید و چه کاسب و تاجر، چشمهایی مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زیبای شما را زیر نظر دارند. اگر در خواب دیدید که پاشنه شما سالم و محکم و قوی است خواب خوبی است و به شما نوید می دهد که در کارهایتان مسلط می شوید و با قدرت عمل می کنید.

 

تعبیر خواب کف پا

 

تعبیر و تفسیر رویا دیدن پاشنه پا در خواب چیست؟

 

اگر در خواب کف پایتان سالم باشد معنی خواب شما خوب است The meaning of your sleep is good و موفقیت است ولی اگر زخم در آن باشد و یا کبود باشد و … معنی خواب ایجاد مشکلات است.

 

تعابیر دیگر دیدن پا در خواب از سایر معبران

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب پا را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق (ع)

اگر کسی در خواب دید که پای او در بند است اگر خوب است در خوبی پایدار و اگر بد است در بدی پایدار می ماند.

دیدن پا در خواب هفت معنی دارد.

معنی اول دیدن پا در خواب عیش و خوشگذرانی است.

معنی دوم دیدن پا در خواب اشاره به طول عمر دارد.

معنی سوم دیدن پا در خواب نشانه تلاش و سعی کردن است.

معنی چهارم دیدن پا در خواب اشاره به طلب مال دارد.

معنی پنجم دیدن پا در خواب قوت و توانایی است.

معنی ششم دیدن پا در خواب اشاره به سفر دارد.

معنی هفتم دیدن پا در خواب زن است.

اگر در خواب دیدید که پا می کوبید معنی خواب شما غم و زنج است.

اگر در خواب دیدید که پای شما بسته شده است سه معنی دارد.

معنی اول دیدن پای بسته ثبات در دین است.

معنی دوم دیدن پای بسته ازدواج است.

معنی سوم دیدن پای بسته بازگشتن از مسافرت است.

دیدن پای لنگ در خواب پنج معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن پای لنگ در خواب سود و منفعت است.

معنی دوم دیدن پای لنگ در خواب ناتوانی است.

معنی سوم دیدن پای لنگ در خواب فقر و تنگدستی است.

معنی چهارم دیدن پای لنگ در خواب غم و اندوه است.

معنی پنجم دیدن پای لنگ در خواب کمبود و نقص در روزی شما است.

اسماعیل اشعث

 

تعبیر و تفسیر رویا دیدن پاشنه پا در خواب چیست؟

 

اگر در خواب دیدید که انگشت پای شما آسیب دیده است Your foot is injured و شما را در راه رفتن ناتوان کرده است معنی خواب این است که اموالن را ازدست می دهی و دچار ناراحتی شدیدی می شوی.

خالد اصفهانی

اگر در خواب ببینی که پایت شکسته است معنی خواب تو این است که ضرر می بینی.

 

تعبیر خواب آغوش گرفتن و بغل کردن

تعبیر خواب و تفسیر رنگ کردن خانه

چرا برخی افراد در خواب حرف میزنند؟

 

What is the interpretation of the dream of seeing a heel in a dream

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان