فرشتگان

تعبیر خواب زیبا و نورانی شدن صورت و دستها در خواب+ تعبیر دست

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب زیبا و نورانی شدن صورت و دستها در خواب+ تعبیر دست

خواب و دیدن رویاهای شیرین و گاها تلخ امریست اجتناب ناپذیر که شاید بتوان گفت همه ی ما انسان ها بدون استثناء خواب می بینیم. طی تحقیقات researches به عمل آمده بیشترین درصد خواب های ما وقایع و رویدادهای روز مره است اما گاهی برخی خواب و رویاهای ما فراتر از وقایع زندگی و عملکردهای روزانه است به همین دلیل خواهان تعبیر خواب هستیم تا هر چند کوتاه و کم اما بدانیم در اینده ی خیلی نزدیک چه وقایعی قرار است برای ما روی دهد.

در این بخش نگاهی داریم به تعبیر خواب نورانی ودرخشان شدن صورت و گاها بدن یا دستها. از همراهی شما کاربران عزیز با مجله تفریحی نازوب خرسندیم.

 

تعبیر خواب صورت زیبا و نورانی در خواب

 

تعبیر خواب زیبا و نورانی شدن صورت و دستها در خواب+ تعبیر دست

 

به طور کلی دیدن صورت زیبا و درخشان در خواب نشان دهنده این است که حال مردم خوب است ناز وب؛ و آنها شادند ولی دیدن چهره زشت نشان دهنده غم و ناراحتی و بیماری است.

اگر در خواب تصویر زیبای صورت خود را که در آب افتاده است را ببینید معنی خواب این است که زندگی تان شاد است و عمری طولانی خواهید داشت.

اگر در خواب خودتان را با چهره زیباتری نسبت به حالت قبلی خود ببینید معنی خواب این است که شرف پیدا می کنید.

به طور کلی دیدن صورت زیبای خود در خواب نشان دهنده آرایش مردم و کدخدایی و بزرگی او در زندگی است.

اگر در خواب خود صورتی زیبا و معصوم ببینید معنی خواب شما این است که با محافظه کاری در پی لذت بردن هستید.

 

بیشتر بخوانید و بدانید: تعبیر خواب آغوش گرفتن و بغل کردن

 

تعابیر دیگر دیدن صورت در خواب

 

تعبیر خواب درخشان شدن صورت، بدن یا دستها به نقل از بزرگان و معبران تاریخ

 

امام صادق ع

دیدن روی و صورت در خواب هشت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

*اول بیننده خواب به شرف و بزرگی زیادی می رسد.

*دوم  بیننده خواب دچار خواری و حقارت می شود.

*سوم  کارهای شما نظم می گیرد و از بی نظمی در می آید.

*چهارم  کهنشان دهنده دین و دیانت بیننده خواب است.

*پنجم رسوا می شود اگر صورت را به شکل سیاه ببیند.

*ششم  که شما قرض می گیرید و بدهکار می شوید.

*هفتم انجام کار نیک توسط شماست.

*هشتم  توفیق طاعت پیدا میکنید و مقام معنوی شما زیاد می شود.

*نهم اگر در خواب صورتی را ببینیم که تغییر کرده است از حالت عادی خود، معنی خواب این است که دروغگو می شوید و از خدا دور می شوید.

*دهم اگر بینید صورت نورانی یا درخشان دارد به طور خاص مورد لطف و عنایت الهی هستید

 

لوک اویتنهاو

اگر در خواب دیدید که رنگ صورت شما پریده است معنی خواب بیماری است.

اگر در خواب یک صورت ظریف دیدید معنی خواب این است که آرزوهای شما برآورده می شود.

دیدن صورت زشت در خواب نشان دهنده غم و غصه است.

اگر مردی در خواب صورتش آرایش کرده باشد معنی خحواب خجالت و شرمساری است و برای زن ها به شرطی که آرایش زننده نباشد معنی این خواب خوب است و نشانه خوشبختی است.

اگر در خواب دیدید که دارید صورت خود را می شورید معنی خواب این است که کاری انجام داده اید و از انجام آن پشیمان شده اید.

اگر در خواب تصویر زیبای صورت خود را که در آب افتاده است را ببینید معنی خواب این است که زندگی تان شاد است و عمری طولانی خواهید داشت.

اگر در خواب یک صورت را دیدید که پوشانده شده است و نمی توانید تشخیص دهید که کیست معنی این خواب این است که خبر های بدی به شما می رسد.

ابن سیرین

اگر در خواب خودتان را با پهره زیباتری نسبت به حالت قبلی خود ببینید معنی خواب این است که شرف پیدا می کنید.

ولی اگر در خواب خود را با چهره ای زشت از حالت واقعی ببینید معنی خواب این است که قدر و منزلت شما در زندگی کم می شود و دیگران با نگاهی تحقیر امیز او را نگاه می کنند.

اگر در خواب ببیند که صورتش به صورت هر چیز دیگری تبدیل شده است معنی خواب این است که او به همان چیزی که دیده است محشور می شود.

اگر در خواب دیدی که صورتش به حالت قبل خود بازگشت او به خدا روی می آورد.

 

بیشتر بدانی د: تعبیر خواب خواستگاری، ازدواج، عروسی و نامزدی

 

تعبیر خواب دست

 

تعبیر خواب دست های شکسته نشان دهده عدم توانایی ارتباط با دیگران است.
تعبیر خواب شستن دست ها این است که در مورد مساله ای مهم با دیگران به توافق خواهید رسید.
خارش دست چپ به معنی پول زیاد است.
تعبیر آتش گرفتن دست ها به این معنی است که برای کاری بسیار تلاش کرده اید اما متاسفانه نتیجه ای نمی گیرید.
تعبیر خواب بستن دست ها با طناب نشان دهنده عدم توانایی شما در کمک کردن به دیگران است.
تعبیر خواب قطع شدن دست ها به این معنی است که مهارت های خود را از دست داده اید.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی.

برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند.

اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است. زینت در دست ها برای Nice women زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد.

اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید. اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید.

 

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 

تعبیر خواب زیبا و نورانی شدن صورت و دستها در خواب+ تعبیر دست

 

اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند.

اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود.

اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد.

اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازمان

 

تعبیر خواب به روایت مغربی

 

اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که Good deeds, prayers and obedience کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد.

اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند.

اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند.

اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد.

اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

 

تعبیر خواب به روایت اسماعیل ابن اشعث

 

اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد.

اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است.

اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 

اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است، تعبیر، آن است که در محدوده کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید.
اگر در خواب لکه خونی، روی دستی ببینید، تعبیر ، آن است که از خانواده شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد.
تعبیر شستن دست در خواب، شرکت در جشن و شادمانی است.
تعبیر خواب بستن دستها آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید. اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند.
تعبیر دیدن دست قطع شده در خواب، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید.
تعبیر دیدن دستهای زیبا در خواب، آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید.
دیدن دستهایی زشت در خواب، نشانه آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد.
اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید، علامت آن است که برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید.
اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت می کنید.
اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت.
اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد.
اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند، تعبیرش آن است که توجه مردی را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد.
اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد، علامت آن است که به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد.
اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند، علامت آن است که به مقام والایی دست خواهد یافت.

 

اطلاعات بیشتر تعبیر خواب: تعبیر خواب بختک، جن یا اجنه، ارواح خبیثه

 

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 

تعبیرهای کف دست عبارتند از: بخشندگی و سخاوتمندی , مال و اموال , ریاست , فرزند , شجاعت و دلیری , ازدواج حرام با زن

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند.

اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد.

اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

 

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 

تعبیر خواب نداشتن دست راست، از دست دادن و مرگ پدر است .
تعبیر خواب نداشتن دست چپ، از دست دادن و مرگ مادر است.

تعبیر خواب دستانی درخشان موفقیت در تمام امور و کارها است.
تعبیر خواب دستان پشمالو، شکست و عدم موفقیت است.
تعبیر خواب دست بریده شده یا زخمی، بدبختی است.
اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است، تعبیر، آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند.
تعبیر خواب شستن دستان قدردانی اطرافیانتان از شماست.
تعبیر دیدن دست فردی دیگر غم و اندوه است.
تعبیر دیدن دستان زیبا در خواب میگوید در امور کاری Success موفقیتی خواهید داشت.
تعبیر خواب دستان کوچک، خیانت است.
تعبیر خواب دستان زیاد داشتن: پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد.
تعبیر خواب فشردن دست کسی، آشنایی با فردی جدید است.

 

خواب تجربه مرگی است کوتاه که ما هر شب آن را تکرار می کنیم خدایا از تو میخواهم هنگام مرگ دائمی جدایی روح از جسم خاکی ام را خودت قرین رحمت کنی و بهترین های عالم هستی را به روح من هدیه بدهی! آمین


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان