لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

پیامک های جذاب بیقراری

پیامک های جذاب بیقراری
 

حــال ِ مــن خــوب است

امــا عــالی می شــوم

وقــتی کــه تــــو…

با نگــرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی :

نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی …

اس ام اس بیقراری احساسی

 
گفته بودی پاییز که تمام شود

به سراغ رویاهایم می آیی

تا دلت را پیشکش عاشقانه هایم کنی

من جوجه هایم را شمرده ام

ببین …  تو نیامدی

 

اس ام اس بیقراری احساسی

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را می گیـــرد

امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر

فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد

اس ام اس بیقراری احساسی

هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که مدام نامت را صدا بزنم

با یک علامت سوال … ؟

و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم !؟

اس ام اس بیقراری احساسی

شب که می شود

نبودن هایت را زیر بالشتم می گذارم

و شجاعتم را زیر سوال می برم

دوام می آورم تا فردا ؟!

اس ام اس بیقراری احساسی

متنفرم از تمام قهوه های تلخــــــــــــــــــــــــــــی

که تو را قسمت فالــــــــــــــــــــم نمی کند

اس ام اس بیقراری احساسی

حوا که بغض کند

حتی اگر سیب هم بیاوردن

 چیزی بجز آغوش آدم آرامش نمی کند!

اس ام اس بیقراری احساسی

بــــــهانه گـــــــیر زبــــــــــان نفهم

دلـــــــــــم را مـیگویـــــــــــــم  !

آخــــــــر تــــو را از کـــــــجا برایش بـــــــــیاورم

اس ام اس بیقراری احساسی

همه ی کارهایت را بخشیدم

جز آن تردید آخر هنگام رفتنت

که هنوز مرا به برگشتنت امیدوار نگه داشته

اس ام اس بیقراری احساسی

مهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلند

مهم ، نفس هایی ست

 که با تو کوتاه و بی تو بلند کشیده می شود


بیوگرافی هنرمندان