مردی که 70 سال است رنگ آب را ندیده! (عکس)

مردی که 70 سال است رنگ آب را ندیده! (عکس)
یك مرد هندی ۸۳ ساله ۷۰ سال عمر خود را بدون آب و غذا گذرانده است و هم اكنون نیز زنده است. انسان به طور متوسط تنها ۳ الی ۴ روز بدون آب و غذا زنده می ماند، اما این مرد هندی هفت دهه گذشته را بدون آب و غذا گذرانده است.
 
 
 
مردی که 70 سال است رنگ آب را ندیده! (عکس)
مردی که 70 سال است رنگ آب را ندیده! (عکس)

a
a