فرشتگان

تناسب اندام با کفش های بدون پاشنه !!

تناسب اندام با کفش های بدون پاشنه !!
به گزراش نازوب نتایج یک پژوهش نشان داد: استفاده از کفش دارای پاشنه کوتاه‌تر از حد استاندارد، میزان فعالیت عضلات شکمی را افزایش می‌دهد.کاهش ارتفاع پاشنه کفش ممکن است سبب افزایش میزان فعالیت عضلانی در گروه عضلات ناحیه شکمی شود.
 
دکتر بیژن فروغ، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و دانشیار گروه طب فیزیکی و توانبخشی از دانشگاه علوم پزشکی تهران پژوهشی را به منظور تعیین اثر ارتفاع کمتر از حد استاندارد پاشنه کفش روی فعالیت عضلات شکم در دختران سالم انجام داده است.

این مطالعه شبه‌تجربی به صورت قبل و بعد روی 48 دختر سالم در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران طی مدت یک سال انجام شد. نمونه‌گیری به صورت غیراحتمالی در دسترس بود. 24 فردی که حداقل شش‌ ماه از کفش‌هایی با ارتفاع پاشنه کمتر از مقدار 3.4 سانتی‌متر استفاده كرده بودند، در گروه اول قرار گرفتند و 24 فرد استفاده کننده از کفش دارای پاشنه استاندارد (3.4 سانتی‌متر) به مدت حداقل شش‌ ماه در گروه دوم قرار گرفتند.

 
در مرحله بعدی از گروه اول خواسته شد تا برای شش‌ ماه از کفش‌هایی با پاشنه استاندارد و با ارتفاع 3.4 سانتی‌متر استفاده كنند.بعد از استفاده شش ‌ماهه از کفش‌هایی با پاشنه استاندارد، آن‌ها دوباره مورد آزمون قرار گرفتند. میزان فعالیت عضلانی «رکتوس ابدومینوس» و «مایل خارجی» با استفاده از دستگاه Kinsiologic Electromyography اندازه‌گیری شد. داده‌ها توسط آزمون‌های تی زوجی، مستقل و اسمیرونوف کولموگروف تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها حاکی از آن است که میانگین و انحراف معیار فعالیت عضلانی برای گروه اول و گروه دوم در عضله «مایل خارجی» به ترتیب 3.15±9.72 و 2.47±7.87 میکروولت و در عضله «رکتوس ابدومینوس» 3.58±11.60 و 3.46±9.81 میکروولت تعیین شد. میزان فعالیت عضلات در گروه اول در دو مرحله قبل و بعد از استفاده از کفش دارای پاشنه استاندارد از نظر آماری معنی‌دار بود.نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از کفش دارای پاشنه کوتاه‌تر از حد استاندارد، میزان فعالیت عضلات شکمی را افزایش می‌دهد.

laghari
بیوگرافی هنرمندان