طنز تصویری، عامل اصلی انقلاب مخملی دستگیر شد

طنز تصویری، عامل اصلی انقلاب مخملی دستگیر شد
بدون شرح!
 
عامل اصلی انقلاب مخملی دستگیر شد
 
 

طنز تصویری، عامل اصلی انقلاب مخملی دستگیر شد

a
مطالب داغ چند روز گذشته