اس ام اس های فلسفی و بسیار آموزنده

اس ام اس های فلسفی و بسیار آموزنده

ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو . . .

******************

برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن
 

برای دیدن عشق ، به ماه

برای دیدن زیبایی ، به طبیعت

برای دیدن امید ، به آینده . . .

 

******************

قلب خود را از کینه دیگران پاک کن ، تا قلب آنها از کینه تو پاک شود . . .

******************

هیچوقت شک هایت را باور مکن ، و به باور هایت شک نکن . . .
 

******************

خداوند بزرگ است ، آرزوهایی که از او میخواهیم هم باید بزرگ باشد . . .
 

******************

عصبانیت فرد ، تنبیه خود برای اشتباه دیگران است . . .

******************

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند ، پس تو را جه غم که اینقدر

احساس تنهایی میکنی ، بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط

خداوند با توست . . .

******************

بر زمین لجبازی پای مفشار ، که سخت لغزنده است . . .
 

******************

گذشته را با خود داشته باش ، اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر . . .
 

******************

هر کسی به میزانی که تنهایی نیاز دارد ، عظمت دارد و بی نیاز است . . .
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است . . .

******************

پاکدل باش ، تا دلها را پروانه خود سازی . . .
 

******************

هر رنگی زیباست ، غیر از دو رنگی . . .

******************

با عبرت از شکست های گذشته ، کمر شکست های آینده را بشکن . . .
 

******************
 
دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ، و بعضی ها که لیاقت دیدن

تو ندارند ، غرق شوند . . .

 

 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته