چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

اس ام اس های فلسفی و بسیار آموزنده

اس ام اس های فلسفی و بسیار آموزنده

ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو . . .

******************

برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن
 

برای دیدن عشق ، به ماه

برای دیدن زیبایی ، به طبیعت

برای دیدن امید ، به آینده . . .

 

******************

قلب خود را از کینه دیگران پاک کن ، تا قلب آنها از کینه تو پاک شود . . .

******************

هیچوقت شک هایت را باور مکن ، و به باور هایت شک نکن . . .
 

******************

خداوند بزرگ است ، آرزوهایی که از او میخواهیم هم باید بزرگ باشد . . .
 

******************

عصبانیت فرد ، تنبیه خود برای اشتباه دیگران است . . .

******************

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند ، پس تو را جه غم که اینقدر

احساس تنهایی میکنی ، بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط

خداوند با توست . . .

******************

بر زمین لجبازی پای مفشار ، که سخت لغزنده است . . .
 

******************

گذشته را با خود داشته باش ، اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر . . .
 

******************

هر کسی به میزانی که تنهایی نیاز دارد ، عظمت دارد و بی نیاز است . . .
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است . . .

******************

پاکدل باش ، تا دلها را پروانه خود سازی . . .
 

******************

هر رنگی زیباست ، غیر از دو رنگی . . .

******************

با عبرت از شکست های گذشته ، کمر شکست های آینده را بشکن . . .
 

******************
 
دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ، و بعضی ها که لیاقت دیدن

تو ندارند ، غرق شوند . . .

 

 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
باورمی کنی؟ لانه پرنده گران قیمت ترین غذای دنیا (عکس)
باورمی کنی؟ لانه پرنده گران قیمت ترین غذای دنیا (عکس)
مشاهده بیشتر