ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

طالع بینی و شخصیت از روی امضاء

طالع بینی و شخصیت از روی امضاء

* كسانی كه بر عكس عقربه‌های ساعت امضاء میكنند دیر منطق را قبول می‌كنند و بیشتر غیر منطقی هستند.

* کسانی كه از خطوط عمودی استفاده میكنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.

* کسانی كه از خطوط افقی استفاده میكنند انسان‌های منظّم هستند.

* کسانی كه با فشار امضاء می‌كنند در كودكی سختی كشیده‌اند.

* کسانی كه پیچیده امضاء می‌كنند شكّاك هستند.

* کسانی كه در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند.

* کسانی كه در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند.

* کسانی كه اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند.

* کسانی كه به حالت دایره و بیضی امضاء می‌كنند، كسانی هستند كه میخواهند به قله برسند.
 

* کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء می‌كنند انسان‌های منطقی هستند.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته