ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

ختمی مجرب برای مطیع شدن زن یا همسرتان

ختمی مجرب برای مطیع شدن زن یا همسرتان
هفت مرتبه خواندن آیه 34 از سوره مبارکه نساء
 
«الرجال قوامون علی النساء»
 
«مردان سرپرست و نگهبان زنانند.» موجب مطیع شدن همسر است.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته