ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

خداوند در مورد آن ها از تو نمی پرسد!!

خداوند در مورد آن ها از تو نمی پرسد!!

1- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چه اتومبیلی سوار می شدی‏، بلكه از تو
خواهد پرسید كه چند نفر را كه وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

***************

۲- خداوند از تو نخواهد پرسید زیر بنای خانه ات چند متر بود، بلكه از تو
خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟

***************

۳- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چه لباس هایی در كمد داشتی، بلكه از تو
خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

***************

۴- خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود، بلكه از
تو خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی؟

***************

۵- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود، بلكه از تو
خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟

***************

۶- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی، بلكه از تو خواهد
پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی؟

***************

۷- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می كردی، بلكه از تو
خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار كردی؟

***************

۸- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود، بلكه از تو خواهد
پرسید كه چگونه انسانی بودی؟

***************

۹- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا ایقدر طول كشید تا به جست و جوی
رستگاری بپردازی، بلكه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به
عمارت بهشتی خود خواهد برد.

***************

۱۰- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چرا این مقاله را برای دوستانت
نخواندی، بلكه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود
احساس شرمندگی می كردی؟

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته