خدا

خداوند در مورد آن ها از تو نمی پرسد!!

خداوند در مورد آن ها از تو نمی پرسد!!

1- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چه اتومبیلی سوار می شدی‏، بلكه از تو
خواهد پرسید كه چند نفر را كه وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

***************

۲- خداوند از تو نخواهد پرسید زیر بنای خانه ات چند متر بود، بلكه از تو
خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟

***************

۳- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چه لباس هایی در كمد داشتی، بلكه از تو
خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

***************

۴- خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود، بلكه از
تو خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی؟

***************

۵- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود، بلكه از تو
خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟

***************

۶- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی، بلكه از تو خواهد
پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی؟

***************

۷- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می كردی، بلكه از تو
خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار كردی؟

***************

۸- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود، بلكه از تو خواهد
پرسید كه چگونه انسانی بودی؟

***************

۹- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا ایقدر طول كشید تا به جست و جوی
رستگاری بپردازی، بلكه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به
عمارت بهشتی خود خواهد برد.

***************

۱۰- خداوند از تو نخواهد پرسید كه چرا این مقاله را برای دوستانت
نخواندی، بلكه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود
احساس شرمندگی می كردی؟


برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان