ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

فواید دعا چیست

فواید دعا چیست

 فواید دعا کردن چیست

اگر هر کسی بنا به خواسته خود از خدا چیزی بخواهد و تقدیری باشد که آن عمل نشود و بگوییم پس دعا چه فایده ای دارد؟ نه . در جواب می گوییم ممکن است که یک امری بدون دعا، مصلحت در عطای او نباشد و مصلحت مشروط به دعا باشد. پس امور بر سه قسم است:

بعضی آن است که بدون دعا، مصلحت در عطای آن است که آن را بدون دعا عنایت می کنند. و بعضی حتی با دعا مصلحت در بخشش آن نیست که آن را مطلقاً منع می نمایند. و بعضی دیگر به واسطه دعا مصلحت در عطای آن هست و بی دعا مصلحت نیست، چنین امری عطایش موقوف به دعا است، و چون آدمی نمی تواند به عقل خود تمییز این امور را بدهد، باید درجمیع امور محتمله که به عقل خود خوب می داند دعا بکند، و چنان چه حاصل نشود عطایش موقوف به دعا است و اگر حاصل نشد از دعا مایوس نشود و بداند که البته صلاح او در آن چیز نبوده و به همین خاطر حق تعالی دعایش را مستجاب نکرده است و در این صورت دعا کردن او بیهوده نمی باشد زیرا اصل دعا کردن از بهترین عبادت هاست که موجب قرب و نزدیکی به خداوند می شود.

حضرت صادق می فرمایند: دعا کن و مگو که آن چه مقدر شده است خواهد شد به درستی که دعا عبادت است.

پس نفس دعا و اذکار وارده از ناحیه معصومین موجب قرب است و بی اثر نخواهد بود، چنان چه پیامبر اکرم می فرمایند:

« ما من مسلم یدعو الله بدعاء الا یستجیب له فاما ان یعجل فی الدنیا و اما ان یدخر للاخره و اما ان یکفر می ذنوبه».

هیچ مسلمانی نیست که خدا را بخواند الا این که دعایش مستجاب است یا در دنیا به او داده می شود یا در آخرت و یا این که کفاره گناهایش قرار می گیرد»>

پس باید دعا نمود و گدایی کرد چرا که ما را جز برای آن خلق نکرده اند.

ترک گدایی مکن که گنج بیابی    **********   از نظر رهروی که درگذر آید


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته