a

شاه عباس و اوضاع اقتصادی این روزهای ما!!

شاه عباس و اوضاع اقتصادی این روزهای ما!!
داستان زیبای شاه عباس و اوضاع اقتصادی این روزهای ما !!
 
 
می گوینـد:
شـاه عبـاس از وزیـر خـود پرسیـد: ” امسال اوضـاع اقتصـادی کشـور چگونـه است؟”
وزیـر گفت: ” الحمداللـه به گونـه ای است که تمـام پینه دوزان توانستنـد به زیـارت کعبـه رونـد!”
شـاه عبـاس گفت:
” نـادان! اگـر اوضـاع مالـی مـردم خـوب بود می بایست کفاشـان به مکــه می رفتند نه پینه‌دوزان… ، چون مردم نمی توانند کفش بخرند ناچار به تعمیرش می پردازند ، بررسی کن و علت آن را پیدا نما تا کار را اصلاح کنیم.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان