خدا

ویژگی های حیات اخروی

ویژگی های حیات اخروی
نازوب، از ویژگی های حیات اخروی نامتناهی بودن آن می باشد كیفر و پاداش در قیامت در واقع تجسم عینی عملكرد این جهان می باشد البته علما و متكمان بر این عقیده اند كه معاد هم جسمانی و هم روحانی خواهد بود. 
 
یعنی انسان در قیامت به همین شكل برانگیخته می گردد هم دارای روح و هم جسم خواهد بود نكته ای كه باید به آن توجه كنیم این است كه حیات اخروی یا زندگی جاودانه در حقیقت حیات واقعی انسان خواهد بود و آنچه در این دنیا می گذرد.
 
چنانكه در قرآن و روایات تأكید شده مقدمه و یا به عبارتی زمینه شكل گیری آن زندگی جاودانه بر اساس اختیار و انتخاب خود انسان است.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان