تصویری نایاب و دیدنی از میگساری شاه و فرح

تصویری نایاب و دیدنی از میگساری شاه و فرح
 
 
تصویر محمد رضا پهلوی و فرح دیبا در حال شرب خمر با یكی از سران كشورهای خارجی

تصویری نایاب و دیدنی از میگساری شاه و فرح


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته