خدا

اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

معاون مدیر کل 

اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

کارمند جدیدمشتری


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

حسابدارمسئول پروژه

اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

سکرتر


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

شوهر سکرتر


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

بمب طبقهٔ بالا


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

مسئول محافظت


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

خدمتکار شمارهٔ یک


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

خدمتکار شمارهٔ دو


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

دو تا مسئول قسمتهای مختلف در حال دعوا

اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

جشن اداره

اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

بعد از جشن اداره


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

اتمام کار و ساعت ترک اداره


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

استراحت در خانه


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

بعد از پارتی


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

مرخصی استعلاجی


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری

کارمند اخراجی


اگه سگ ها به اداره می رفتند چی میشد!/ طنز تصویری


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان