چرا شرابخواری از رابطه نامشروع بدتر است؟

چرا شرابخواری از رابطه نامشروع بدتر است؟

فرجام موسیقی و شراب

رسول اکرم: فرشتگان به خانه ای که شراب و وسایل موسیقی و قمار (مانند دایره، تنبور، نرد) در آن باشد وارد نمی شوند و دعای اهل خانه مستجاب نمی گردد و خیر و برکت هم از آن جا می رود.

چرا شرابخواری از رابطه نامشروع بدتر است؟

از حضرت علی سوال شد: شما فرموده اید که شراب از رابطه نامشروع و دزدی بدتر است؟ فرمود: برای آن که زنا کننده شاید گناه دیگری مرتکب نشود، در حالی که شرابخوار وقتی شراب خورد (در اثر مستی که شراب در او ایجاد کرده) ممکن است زنا بکند، دزدی انجام دهد، آدم بکشد و نماز را هم ترک نماید>

 گرد آوری: نازوببرچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته