دانستنی های جالب و علمی قرآنی

دانستنی های جالب و علمی قرآنی
آیا میدانید: بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد.
 
 
آیا میدانید: تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن بکار رفته است.

آیا میدانید: تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن وجود دارد.

آیا میدانید:تعداد ۳۹۵۸۶ عدد کسره در قرآن بکار برده شده است.

آیا میدانید: تعداد ۱۹۲۵۳ عددتشدید در قرآن بکار برده شده است.

آیا میدانید: بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) می باشد.

آیا میدانید: بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ آمده که صد هزار می باشد
 

آیا میدانید: کمترین حرفی می در قرآن بکار رفته حرف ( ظاء) می باشد.

آیا میدانید: بزرگترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرف می باشد.

آیا میدانید: تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است.

آیا میدانید: سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است.

آیا میدانید: سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدینه .

آیا میدانید: سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است.

آیا میدانید: در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است.

 
آیا میدانید: آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود آیه ۹ سوره کهف می باشد.
 

آیا میدانید: در آیه ۶ سوره مائده مراحل وضو بیان شده است.

آیا میدانید:حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.
 

آیا میدانید: حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود.

آیا میدانید:حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت.

آیا میدانید: پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد (هدهد) نام داشت.

آیا میدانید: به حیوای که از طرف خدا وحی شد زنبور بود (آیه ۶۸ یوره نحل).
 

آیا میدانید: صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است.

آیا میدانید: رودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند که در نوجوانی حافظ کل قرآن بودند.
 

آیا میدانید: سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد.
 

آیا میدانید: استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند.
 

آیا میدانید: قران دارای ۱۱۴ سوره است.
 

آیا میدانید: قران دارای ۳۰ جزء است.

آیا میدانید:قران دارای ۱۲۰ حزب است.
 

آیا میدانید: قران دارای ۶,۲۳۶ ایه (نشانه) است.
 

آیا میدانید: قران دارای ۷۷,۷۰۱ کلمه است.
 

آیا میدانید: قران دارای ۳۲۳,۶۷۱ حرف است.
 
آیا میدانید:قران دارای ۹۳,۲۴۳ فتحه است.
 

آیا میدانید: قران دارای ۳۹,۵۸۶ کسره است.
 

آیا میدانید:قران دارای ۴,۸۰۸ ضمه است.
 

آیا میدانید: قران دارای ۱۹,۲۵۳ تشدید است.
 

آیا میدانید:قران دارای ۳,۲۷۲ همزه است.

آیا میدانید: قران دارای ۱,۷۷۱ مد است.

آیا میدانید: قران دارای ۱,۰۱۵,۰۳۰ نقطه است.
 

آیا میدانید: قران دارای ۵,۰۹۸ وقف است.
 

آیا میدانید: قران در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد.


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته