عضویت در کانال تلگرام

تعبیر خواب حرف (و) واو

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف (و) واو
 

وارث‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که چیزى را به ارث مى‏برید، به این معنا است که مشغول انجام کارهاى سختى هستید.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

واعظ

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب واعظى را ببینید، بیانگر آن است که باید در اعمالتان دقت زیادى داشته باشید. اگر خواب ببینید که با یک واعظ دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که دچار شکست و ناامیدى مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: شنیدن صداى واعظ در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

واکسن‏

بیتون مى‏گوید: واکسن زدن در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید تا دچار مشکلات نشوید

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

واگن‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب واگنى ببینید، به این معنا است که شکست و ناامیدى‏هایى خواهید داشت

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

والدین‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب والدین خود را شاد و خوشحال مشاهده کنید، به این‏ معنا است که روزهاى خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب مشاهده کنید که والدینتان بیمار و غمگین هستند، بیانگر آن است که در کارهایتان شکست خواهید خورد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با والدین خود دعوا مى‏گیرید، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب از والدین خود چیزى هدیه بگیرید، نشانه‏ى آن است که ثروتى به شما مى‏رسد

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

والى (حاکم)

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند والى از تخت بیفتاد یا تختش بشکست یا شمشیر وى بستدند یا چهار پاى او به سر درآمد و او را بینداخت این همه، دلیل بر عدالت او است.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که دستار سرش با دستار قربوسى والى پیوست، دلیل که بزرگى بر وى پایدار بود

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

وان‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب وان پر از آب ببینید، به این معنا است که با خانواده‏ى خود روزهاى خوشى را مى‏گذرانید. اگر در خواب وانى خالى ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد. مشاهده‏ى وان شکسته در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در یک وان مرمر حمام مى‏کنید، به این معنا است که باید منتظر یک اتفاق خوشایند باشید

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

وبا

بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى وبا در خواب، نشانه‏ى بیمارى و ناامیدى است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که اعضاى خانواده‏تان به بیمارى وبا مبتلا شده‏اند، نشانه‏ى آن است که درگیر مشکلات فراوانى خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید که وبا شهرى را به نابودى کشیده، نشانه‏ى آن است که اتفاق ناگوارى در پیش رو دارید

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

وجد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر موضوعى احساس وجد و شعف مى‏کنید، به این معنا است که روزهاى خوشى را سپرى خواهید کرد

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

وجدان‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر انجام کارى وجدانتان ناراحت است، به این معنا است که قصد دارید کارهاى ناپسندى انجام دهید

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

وحشت‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دچار وحشت شده‏اید، به این معنا است که ناامید و پریشان خواهید شد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

وداع‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با ناراحتى از اطرافیان خود جدا مى‏شوید، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب با شادى و خوشحالى خداحافظى مى‏کنید، به این معنا است که اوقات خوشى خواهید داشت

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ورشکست‏

بیتون مى‏گوید: ورشکست شدن در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ورق‏هاى پاسور

بیتون مى‏گوید: دیدن ورق‏هاى پاسور در خواب، بیانگر درگیرى با مشکلات است

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ورم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان ورم کرده است، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب شخصى را ببینید که بدنش ورم کرده است، به این معنا است که به زودى خبرهایى به گوشتان خواهد رسید

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

وزغ‏

اصفهانى گوید: اگر کسى در خواب وزغ داشت، دلیل است که با مردى زاهد صحبت دارد. اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد، دلیل که زاهدى را شکست دهد. اگر بیند که وزغان بسیار در جایى جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعالى بدان موضع رسد. اگر بیند که وزغ او را بگزید، دلیل است که زاهدى مضرت بیند. اگر بیند که وزغى از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل که با زاهدى ظلم کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب وزغى را بکشید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب صداى وزغى را بشنوید، به این معنا است که اخبارى به گوشتان مى‏رسد. خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیمارى است. دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

وزیر

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که وزیر پادشاهى بود، دلیل دولت است. اگر آن پادشاه بد بود، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند که وزیرى او را کلاه و خلعت داد، دلیل که بر مردم حاکم شود. اگر بیند که وزیر در جاى او آمد، دلیل غم است از قبل پادشاه. اگر با وزیر طعام مى‏خورد، دلیل بزرگى بود. اگر بیند که خانه وزیر بیفتاد یا وزیر بیمار گردید یا پادشاه وزیر را معزول کرد یا اسبش لگد زد یا از ستور بیفتاد یا کارش به سر زد این همه، دلیل بر عزل وزیر است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن وزارت کردن در خواب، بر چهار وجه است. اول: آن که بیند که چشم او ماه گشته بود. دوم: آن که بیند که چشم او دجله بود.
سوم: آن که بیند که پادشاه کمرى بر میان وى بست. چهارم: آن که بیند که یکى از ائمه نامى بر سر او نهاد این چهار دیدن، دلیل بر وزارت است.
برایت مى‏گوید: دیدن وزیر در خواب، نشانه‏ى رسیدن به اهدافتان مى‏باشد. اگر در خواب ببینید که وزیر هستید، نشانه‏ى آن است که در کارى دچار مشکل مى‏شوید

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

وساطت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى شخصى وساطت مى‏کنید، بیانگر آن است که رفتار خوبى با اطرافیان دارید.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

وصیت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نوشتن وصیت هستید، به این معنا است که دست به کارهاى مهمى مى‏زنید. اگر در خواب مشاهده کنید وصیت‏نامه‏اى را گم کنید. به این معنا است که قصد دارید تا به شخصى صدمه وارد کنید.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

وضوء

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که وضوء به آب صافى کرد، دلیل است که مقصودش حاصل شود. اگر آب پلید بود به خلاف این بود.
ابراهیم گوید: اگر بیند که وضوء به آب صافى ساخت، دلیل که از غم‏ها برهد. اگر در ترس بود، ایمن شود. اگر وام‏دار بود، وام بگذارد. اگر بیمار است، شفا یابد.
جابر گوید: اگر بیند که وضوء براى نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پدید آمد، دلیل که در کار خود بیچاره شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند وضوء مى‏ساخت و کسى به وضوء ساختن او نگاه مى‏کرد، دلیل که بیننده به دست او توبه کند.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

وطن‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به وطن خود باز مى‏گردید، به این معنا است که روزهاى خوشى در انتظار شما است. ترک کردن وطن در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

وفور

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در جایى قرار گرفته‏اید که پر از نعمت‏هاى فراوان است، به این معنا است که خوشبخت و سعادتمند خواهید بود

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

وقاحت‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با وقاحت با کسى صحبت مى‏کنید، بیانگر آن است که باید در اعمال خود دقت بیشترى داشته باشید

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

وکیل‏

جاحظ گوید: اگر در خواب بیند وکیل پادشاه بود و در کار خود منصف بود، دلیل اقبال است. اگر بیند وکیل قاضى است، دلیل همین است. اگر بیند در شغل وکالت منصف نبود تأویلش به خلاف این است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب وکیلى را مشغول وکالت ببینید، به این معنا است که درگیرى و نزاع بین دوستانتان خواهید داشت. اگر در خواب وکیلى از حقوق شما دفاع کند، به این معنا است که به هنگام نیاز اطرافیان به کمک شما خواهند آمد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با وکیلى دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که دچار مشکل خواهید شد. دیدن وکیل مجلس در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در کارها مى‏باشد. دیدن وکیل دعاوى در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ولگرد

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ولگردان در خواب، بیانگر بیمارى است. اگر در خواب مشاهده کنید که ولگرد هستید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانى خواهید شد

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ویرانه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خانه‏ى خود را ویرانه‏اى ببینید، بیانگر آن است که در زمان خوشى‏ها ناگهان دچار شکست و ناامیدى خواهید شد

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ویرانى‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن ویرانى، دلیل گمراهى است. اگر در خواب بیند که جاى آبادان را خراب کرد، دلیل است در شغل گمراه شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر در خواب مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد، دلیل نقصان دین و دنیاى او بود.(و الله اعلم بالصواب).
بیتون مى‏گوید: دیدن ویرانى در خواب، بیانگر مشکلات فراوان است.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

تعبیر ویرانی

ویرانی دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت دارد. اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است. ویران کردن نیز چندان بد نیست چون سازدگی است و تازه باید دید کجا و چه چیز را ویران می کنید.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

تعبیر وحشت

وحشت اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانة‌ آن است که دچار زیان و نومیدی خواهید شد . اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده و مضطرب به نظر می رسند ، نشانة‌ آن است که اندوه دوستان شدیداً بر شما تأثیر می گذارد

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

تعبیر وانت

وانت وانت، زندگی شخصی و خصوصی شماست. اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد. اگر بار داشته باشید و این بار سنگین یا سبک باشد تجسم از وظایفی است که در زندگی شخصی را عهده گرفته اید یا خواهید گرفت که هم ممکن است سنگین باشد و هم سبک و قابل تحمل. اگر هنگام راندن وانت، چراغ ها روشن و افق روشن بود، آینده شما روشن است و اگر جز این بود، آینده خوب نیست. اگر شما در وانت بودید و دیگری رانندگی می کرد، به وضعی می سید که کسی دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 تعبیر وان

وان دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می توانید در آن آرام بگیرید. اگر در خواب ببینید وان چینی باشکوهی دارید ، زنی بلند همت و با شخصیت نصیب شما می شود. چنانچه ازدواج کرده باشید ، از زنی با این خصوصیات می توانید بهره مند شوید. اگر وان حلبی و قراضه بود زنی بد دهن و هتاک و بی شخصیت و قدر ناشناس و تربیت ناپذیر خواهید گرفت و چنانچه ازدواج کرده باشید ، با چنین زنی برخورد خواهید داشت که خدا عاقبتتان را بخیر کند. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

تعبیر وافو

ر وافور وافور کشیدن در خواب، نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود بیننده خواب، هرچه بیشتر از دود و دم فاصله بگیرد و هرگز گرد آن نگردد. دیدن بعضی چیزها در خواب، بهتر از مشاهده آنها در بیداری است
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
 

تعبیر وضو

وضو وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد. ابن سیرین از ابراهیم اشعث نقل می کند که اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد، از بیماری شفا می یابد و اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید اگر در خواب ببینید که وضو می گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می گوید مشکلاتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوید. به طور کلی دیدن وضو ساختن در خواب نیکو است.


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته
پست تکان دهنده و عجیب تتلو درباره آتنا اصلانی + عکس
پست تکان دهنده و عجیب تتلو درباره آتنا اصلانی + عکس
مشاهده بیشتر